จัดโดยศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (วช.) ร่วมกับศูนย์ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี
ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (วช.) ร่วมกันจัดงนสัมมนาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยุคใหม่ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน
1
2
3
4

Home

Articles/News

ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 12/12/2017
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 11/12/2017
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 10/12/2017
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 08/12/2017
จากการที่เครื่องบินโดยสารรุ่น C919 ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่จีนผลิตเอง ได้รับใบสั่งซื้อทั้งหมด ๗๘๕ ลำแล้ว
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 06/12/2017
ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย. – ๓ ธ.ค.๖๐ โดยเชิญผู้นำพรรคการเมืองและผู้นำองค์การการเมืองของประเทศต่าง ๆ เดินทางไปร่วมประชุมหารือ

Book Reviews

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 25/09/2017
ซึ่งกล่าวในการประชุมสัมมนาของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๕ และ ในระหว่างการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว ประจำปี ๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๕๖
มังกรหลากสี
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 03/05/2017
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่อง “มังกรหลากสี : การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์” ที่ดำเนินการโดยทีมวิจัยนานาชาตินำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สี จิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | | 23/04/2017
กรอบแนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจทางการทหาร ในหัวข้อ “ส่งเสริมกองทัพและกิจการด้านกลาโหมให้ทันสมัย” สรุปได้ดังนี้
นโยบายของจีนต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิค
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | | 23/04/2017
(ตอนที่ ๒-๗) จากการชี้แจงในสมุดปกขาว เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

Seminars/Events

โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง "โอกาสและความท้าทายในธุรกิจการท่องเที่ยว และโครงการ EEC ของไทย : มุม...
จัดโดยศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (วช.) ร่วมกับศูนย์ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี
สรุปผลการจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยุคใหม่"
ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ
งานสัมมนาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยุคใหม่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (วช.) ร่วมกันจัดงนสัมมนาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยุคใหม่ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน
สรุปผลการสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๖ ในภาพรวม (ภาควิชาการ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พ.ย.๖๐)
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน
พิธีเปิดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๖
ภายใต้หัวข้อเรื่อง "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง และ ประเทศไทย ๔.๐ : สู่ความมั่นคง มั่งคั่งร่วม" ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พ.ย.๖๐ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน