Home

Articles/News

ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 21/03/2019
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 19/03/2019
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 18/03/2019
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 17/03/2019

Book Reviews

ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | | 13/01/2019
ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก (ฉบับปรับปรุง)
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | | 13/01/2019
การดำเนินงานศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 06/01/2019

Seminars/Events

การประชุมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของจีน (Forum of Frontier Development China 2018)
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกิจการชนชาติของประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยชนชาติ (Minzu University of China) ณ กรุงปักกิ่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ GMS-Thailand E-commerce Economic Cor...
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ และได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งได้ร่วมการเสวนาในหัวข้อ “นโยบายส่งเสริมการค้าระบบพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ E-Commerce”