คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน

1

ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน                         

ที่ปรึกษา

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

2

รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล                                                    

ที่ปรึกษา

 

นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

 

3

ดร.สารสิน วีระผล                                           

ที่ปรึกษา

 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

 

4

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล                                                                

ที่ปรึกษา

 

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

5

 

ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

ประธานคณะกรรมการ

6

นายไพศาล พืชมงคล                                                        

กรรมการ

 

เลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

 

7

นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

กรรมการ

 

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

8

นายวิบูลย์ คูสกุล

กรรมการ

 

อดีตเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

9

นายสมปอง สงวนบรรพ์

กรรมการ

 

สถาบันการทูตและการต่างประเทศ

 

10

ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร

กรรมการ

 

กีรตยาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

11

รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง สรพิพัฒน์

กรรมการ

 

กรรมการบริหารสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย

 

12

นายพัฒนา สิทธิสมบัติ

กรรมการ

 

ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ

 

13

นายอาร์ม ตั้งนิรันดร

กรรมการ

 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

14

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก หรือผู้แทน

กรรมการ

15

นายสมปรารถนา สุขทวี  

กรรมการ

 

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการวิจัย วช.                               

 

16

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ วช. หรือผู้แทน

กรรมการ

17

พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง

กรรมการและเลขานุการ

 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

 

18

พันเอก อรรคเดช ประทีปอุษานนท์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

 

19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

 

20

นายอัทธ์ เสมาพงศ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย  กองนโยบายและแผนการวิจัย วช.

 

21

นางสาวทัณฑิมา สดใส

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กองนโยบายและแผนการวิจัย วช.

 

22

ร้อยตรี พสิทธิ์ศักดิ์ แสนจำลาห์

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

ผู้จัดการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน