ความเป็นมา


Vijaichina เป็นเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เป็นศูนย์วิจัยระดับชาติ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศจีนอย่างเป็นระบบ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาท่านแรก 

 
ภารกิจของเรา
 
Research
 
ศูนย์ TCRC คือ คลังความคิดที่สกัดข้อมูลจากผลงานวิจัยเกี่ยวกับไทย-จีน เพื่อเผยแพร่ให้สังคมไทยเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศจีนให้รอบด้านมากขึ้น และร่วมกันกำหนดโจทย์วิจัยด้านยุทธศาสตร์ไทย-จีน พร้อมส่งเสริมการจัดหาทุนวิจัยและส่งเสริมนักวิจัยไทยในการวิจัยเพื่อตอบโจทย์และความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจของจีน
 
Platform
 
ศูนย์ TCRC คือ เวทีแลกเปลี่ยนความคิดทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นไทย-จีน โดยเน้นการสร้างเครือข่าย ทั้งในกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศจีน และนักวิจัยชั้นนำในระดับชาติที่มีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศจีน รวมทั้งการส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระหว่างนักวิจัยชาวไทยและชาวจีนอีกด้วย 


Knowledge
 
 ศูนย์ TCRC คือ เวทีส่งเสริมการวิเคราะห์ผลงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้กำหนดยุทธศาสตร์ ไทย-จีน ในระดับประเทศ และเชิญชวนให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดโจทย์วิจัยและประเมินผลงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยและข้อมูลวิชาการสู่สาธารณชน 
 
 
ติดต่อเราได้ที่
 
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน กองนโยบายและแผนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
 
Facebook: www.facebook.com/vijaichina