การบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ณ ถิ่นกำเนิดชาวจีนโพ้นทะเล : กรณีศึกษาหอสังเกตการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิง

Facebook Comments Box