ผลการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้(SCO) ครั้งที่ ๑๘

11 June 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้(SCO) ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มิ.ย.๖๑ ณ เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. ภาพรวมของการประชุมฯ 
      ๑.๑ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า การประชุมสุดยอด SCO เป็นการประชุมสุดยอดครั้งแรกที่รวมผู้นำ ๘ ประเทศสมาชิก (จีน อินเดีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ปากีสถาน รัสเซีย ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน) มาพบปะกันหลังจากได้สมาชิกเพิ่ม จึงมีความหมายสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ พร้อมไปกับการเติบโตขององค์การ ประชาชนของประเทศสมาชิกและประชาคมโลกต่างให้การติดตามและมีความคาดหวังที่มากยิ่งขึ้น SCO นับวันจะมีภาระหนักขึ้นในการพิทักษ์สันติภาพและเสถียรภาพ ส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของส่วนภูมิภาค จีนยินดีร่วมมือกับประเทศสมาชิกต่างๆ ถือโอกาสนี้สรุปประสบการณ์การพัฒนา วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกและภูมิภาค วางแผนอนาคตแห่งความร่วมมือ ผลักดันให้องค์การความร่วมมือก้าวคืบหน้าต่อไป
      ๑.๒ ในระหว่างการประชุมฯ ประธานาธิยดี สี จิ้นผิง ได้กล่าวต้อนรับผู้นำต่างประเทศ และผู้รับผิดชอบองค์การระหว่างประเทศในนามรัฐบาลและประชาชนจีนว่า มณฑลซานตงเป็นบ้านเกิดของขงจื๊อ และเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมหรูเจีย อุดมการณ์ ความปรองดอง และความสามัคคี ของลัทธิหรูเจียกับเจตนารมณ์เซี่ยงไฮ้มีจุดร่วมอยู่หลายประการ ภายใต้การนำของเจตนารมณ์เซี่ยงไฮ้ องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ไม่เพียงแต่ประสบผลสำเร็จในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ บุคลากรและวัฒนธรรม หากแต่ยังก้าวหน้าเชิงประวัติศาสตร์ในด้านการสร้างสรรค์กลไกขับเคลื่อนในหลายด้าน ทุกวันนี้ องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้กลายเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาค ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน และปรับปรุงการจัดการดูแลรักษาโลก
 
๒. ในช่วงเช้าวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๑ มีการประชุมวงเล็กเฉพาะ ๘ ประเทศสมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตขององค์การฯ SCO โดยเฉพาะความร่วมมือในด้านต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ใหม่ ตลอดจนปัญหาระหว่างประเทศและส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้มีการร่วมลงนามในปฏิญญาชิงเต่า และเอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและด้านอื่นๆ รวมกว่า ๑๐ ฉบับ
 
บทสรุป นอกจากความสำเร็จของการประชุมสุดยอด SCO ครั้งที่ ๑๘ ซึ่งเป็นเวทีการประชุมหารือแบบพหุภาคีที่มีความสำคัญยิ่งแล้ว ยังได้ทำให้เกิดการเพิ่มเนื้อหาใหม่ต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีน-รัสเซีย จากการที่ผู้นำจีนและรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้นำประเทศใหญ่ที่มีการพบปะกันในเวทีโลกมากครั้งที่สุด นับตั้งแต่ปี ๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) เป็นต้นมา มีการพบปะกัน ๒๓ ครั้ง เฉลี่ยแล้ว ๒ เดือนกว่าพบกันครั้งหนึ่ง รวมทั้งกรณีที่อินเดียกับปากีสถานซึ่งเป็นประเทศสมาชิกใหม่ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด SCO เป็นครั้งแรกนี้ ต่างเป็นประเทศสำคัญในภูมิภาคเอเชียใต้ จะได้ใช้กลไกพหุภาคีของเวที SCO ในการหารือทวิภาคีเพิ่มเติมระหว่างกัน อีกทั้งทวิภาคีกับจีน อันจะยังประโยชน์ต่อการสร้างเสถียรภาพความมั่นคงต่อภูมิภาคและโลกด้วย
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.firstpost.com/world/sco-summit-2018-xi-jinping-says-china-rejects-selfish-trade-policies-calls-for-building-an-open-global-economy-4504179.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/06/10/63s267865.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/06/10/102s267864.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/06/10/226s267863.htm ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/06/09/123s267851.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/06/09/230s267857.htm )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box