การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง โดยถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวางแผนการก่อสร้างเมืองในอนาคตของจีน

10 July 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง โดยถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวางแผนการก่อสร้างเมืองในอนาคตของจีน ลำได้ตั้งเป้าปลูกป่าระดับชาติ ๓๐๐ แห่ง อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสร้างระบบนิเวศของประเทศ ภายในปี ค.ศ.๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๘) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. จีนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองป่าหรือป่าในเมือง เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่เขตเมืองผ่านพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดอุณหภูมิอากาศเฉลี่ย ปรับปรุงคุณภาพอากาศ ลดมลพิษเสียง และสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ป่าใหม่ๆ พร้อมกับปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
 
๒. ตามแผนพัฒนาแห่งชาติที่ออกโดย สำนักงานป่าไม้และการบริหารจัดการทุ่งหญ้า กำหนดให้มีการพัฒนาป่าในเมือง ๒๐๐ แห่ง ภายใน ๒ ปีข้างหน้า และภายใต้แผนนี้ ได้รวมพื้นที่ของกลุ่มเมืองยุทธศาสตร์อย่าง ปักกิ่ง - เทียนจิน – เหอเป่ย รวมทั้งเมืองฝั่งแม่น้ำแยงซี กับภูมิภาคชายแดนที่เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมในโครงการริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งทาง” โดยจะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ
 
๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาเมืองป่าหรือป่าในเมือง
      ๓.๑ การพัฒนาเมืองป่า จะมีส่วนช่วยในแผนการสร้างชาติจีนให้สวยงามในปี ค.ศ.๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) โดยจำเป็นต้องปรับปรุงการรับรู้ของประชาชนในด้านการคุ้มครองระบบนิเวศ และสร้างแรงสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนจะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่เขียวขจี และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
      ๓.๒ การพัฒนาเมืองป่า จะเป็นการขยายพันธุ์พืชและเสริมสร้างการปกป้องทรัพยากรทางนิเวศวิทยา ด้วยการเพิ่มการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
บทสรุป จีนได้กำหนดให้การสร้างระบบนิเวศเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ ในขณะที่กระแสการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังมีบทบาทที่สำคัญทั่วโลก ซึ่งปัจจุบัน จีนเป็นประเทศที่มีการพัฒนาความเป็นเมืองอย่างรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีประชากรในเขตเมืองมากกว่า ๘๐๐ ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๐๐๐ ล้านคนในปี ค.ศ.๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) และนับตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๐๔ (พ.ศ.๒๕๔๗) ได้มีการปลูกป่าในแต่ละเมืองโดยเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น ๑๓,๓๓๓ เฮกตาร์ หรือเท่ากับ ๘๓,๓๓๑.๒๕ ไร่ นอกจากนี้ ในระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา มีเมืองกว่า ๒๐๐ เมือง ใน ๑๘ มณฑลของจีน ได้มีส่วนร่วมในแผนพัฒนาเมืองป่า ทั้งนี้ ประสบการณ์ของจีนที่สามารถเอาชนะความท้าทายในการสร้างเมืองป่า จะเป็นกรณีศึกษาสำหรับประเทศอื่นๆ เพื่อช่วยปรับปรุงระบบนิเวศน์ต่อไป 
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://english.scio.gov.cn/chinavoices/2018-07/09/content_55763384.htm และเว็บไซต์ https://mgronline.com/china/detail/9610000068036 รวมทั้งเว็บไซต์ https://www.urdupoint.com/en/world/china-focus-guizhous-wisdom-on-green-growth-389012.html และเว็บไซต์ https://www.urdupoint.com/en/world/china-plans-300-forest-cities-to-improve-envi-389687.html )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box