การจัดการศึกษาทางการทหารระดับสูงของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศ (ตอนที่ ๒)

01 August 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสาวเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางการทหารระดับสูงของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศ (ตอนที่ ๒) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. โครงสร้างการจัดของมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ (NDU) กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ประกอบด้วย  
      ๑.๑ ส่วนที่เป็นหน่วยงานการบริหาร ได้แก่ หน่วยกำกับการศึกษา หน่วยการเมือง หน่วยบริหารทั่วไป และหน่วยบริหารงานการวิจัย
      ๑.๒ ส่วนที่เป็นหน่วยงานการศึกษา ได้แก่ หน่วยจัดการศึกษายุทธศาสตร์ หน่วยจัดการศึกษาศิลปะการสงครามหรือยุทธศิลป์ หน่วยจัดการศึกษาด้านการข่าวและสงครามข่าวสาร หน่วยจัดการศึกษาด้านการเมืองและการพัฒนากองทัพ หน่วยจัดการศึกษาด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และการส่งกำลังบำรุง
 
๒. หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ 
      ๒.๑ หลักสูตรยุทธศาสตร์ศึกษา (ระยะเวลา ๖ เดือน) สำหรับนายทหารชั้นยศพลตรีขึ้นไป เพื่อศึกษาการบังคับบัญชาและการวางแผน
      ๒.๒ หลักสูตรการป้องกันประเทศศึกษา (ระยะเวลา ๒ เดือน) สำหรับนายทหารชั้นยศพลตรีขึ้นไป เพื่อศึกษาการสร้างความมั่นคงของชาติและการป้องกันประเทศ
      ๒.๓ หลักสูตรการบังคับบัญชาร่วม (ระยะเวลา ๑ ปี) สำหรับนายทหารระดับชั้นยศพันเอกอาวุโสและพลตรี
      ๒.๔ หลักสูตรการปฏิบัติการบังคับบัญชาและเสนาธิการร่วม (ระยะเวลา ๖ เดือน) สำหรับนายทหารฝ่ายเสนาธิการที่มีชั้นยศระดับชั้นยศพันโทถึงพันเอกอาวุโส
      ๒.๕ หลักสูตรการปฏิบัติการร่วมและฝ่ายเสนาธิการระดับสูง (ระยะเวลา ๒ ปี) สำหรับผู้บังคับหน่วยระดับชั้นยศพันโทถึงพันเอกอาวุโส
      ๒.๖ หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (ระยะเวลา ๑ สัปดาห์ถึง ๓ เดือน) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับนายทหารระดับชั้นยศพันเอกถึงพลตรี โดยมุ่งเน้นงานด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น ยุทธศาสตร์ทหาร การปฏิบัติการร่วม และการส่งกำลังบำรุง เป็นต้น
      ๒.๗ หลักสูตรระดับบัณฑิตวิทยาลัย โดยจัดการศึกษาระดับปริญญาโท (๒.๕ ปี) และการศึกษาระดับปริญญาเอก (๓ ปี) สำหรับนายทหารระดับชั้นยศพันโทถึงพันเอกอาวุโส เพื่อผลิตนายทหารระดับผู้บังคับหน่วยและนักวิจัยระดับสูง
      ๒.๘ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ สำหรับนายทหารนักเรียนจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสในการศึกษาโดยมีระยะเวลาศึกษา ๑ ปี และหลักสูตรที่มีระยะเวลา ๕ เดือนสำหรับนายทหารต่างประเทศที่ใช้ภาษาสเปน รัสเซีย และเยอรมันในการศึกษา รวมทั้งหลักสูตรการสัมมนาระหว่างประเทศ (ระยะเวลา ๒.๕ เดือน) และหลักสูตรนายทหารรุ่นใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (ระยะเวลา ๑ เดือน) ซึ่งแยกพื้นที่การศึกษาโดยตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศแห่งที่ ๓ เขตชางผิง อยู่ชานกรุงปักกิ่งไปทางตอนเหนือ (ห่างจากใจกลางกรุงปักกิ่งประมาณ ๕๐ กิโลเมตรและห่างจากมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศแห่งที่ ๑ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งใกล้กับพระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวนประมาณ ๓๐ กิโลเมตร)
 
บทสรุป ผลที่ได้รับจากการเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ ซึ่งนอกจากจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อทางราชการ ในการประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการศึกษาของกองทัพไทยในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการทหารกับกองทัพจีนและกองทัพของประเทศต่าง ๆ เช่น หลักสูตรในระดับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของไทย และการสัมมนาระหว่างประเทศ เป็นต้น ยังจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกองทัพของไทยกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับนายทหารจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่เจรจาของอาเซียน เพื่อประสานความร่วมมือในอนาคต บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน อันเกิดจากกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการศึกษา จึงอาจกล่าวได้ว่า การศึกษาร่วมกันเป็นช่องทางหนึ่งของการสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศ  
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
(ข้อมูลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของบทความ เรื่อง “ข้อคิดจากการจัดการศึกษาทางการทหารของจีนเพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศ” โดย พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ในวารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ ๖๐ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๔ หน้า ๓๖ – ๔๕ ซึ่งนำเสนอในโอกาสที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๙๑ ปี แห่งการสถาปนากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงการีล่า กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ ๓๑ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.)
Announcement: 
0

Facebook Comments Box