ผลสำเร็จของจีนที่ได้รับจากการจัดประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกา เมื่อวันที่ ๓ – ๔ ก.ย.๖๑ ณ กรุงปักกิ่ง

08 September 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับผลสำเร็จของจีนที่ได้รับจากการจัดประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกา เมื่อวันที่ ๓ – ๔ ก.ย.๖๑ ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. จีนได้รับการยอมรับจากผู้นำประเทศแอฟริกาที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เพิ่มมากขึ้น โดยในสายตาของผู้นำประเทศแอฟริกาต่างเห็นพ้องกันว่าจีนเป็นคู่ค้าและเป็นเพื่อนที่แอฟริกาสามารถพึ่งพาได้ กล่าวคือ
      ๑.๑ นายฟอสติน-อาร์เชนจ์ ทัวอาเดรา ประธานาธิบดีแอฟริกากลาง ซึ่งมีที่ตั้งประเทศอยู่ทางตอนกลางของทวีปแอฟริกา ไม่มีทางออกทะเล ทิศเหนือติดกับชาด ทิศใต้ติดกับสาธารณรัฐคองโกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ทิศตะวันออกติดกับซูดาน และทิศตะวันตกติดกับแคเมอรูน โดยประธานาธิบดีแอฟริกากลางได้กล่าวว่า ยินดีร่วมกับจีนให้มากขึ้นในกรอบความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และ "แนวปฏิบัติ ๘ ประการ" ตามที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เสนอ จะนำไปสู่ความเข้มแข็งในการร่วมสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน
      ๑.๒ นายโยเวรี มูเซเวนี ประธานาธิบดียูกันดา ซึ่งเป็นประเทศที่มีดินแดนอยู่ชั้นในของทวีปแอฟริกา และจะได้ประโยชน์จากโครงการต่างๆ ในกรอบ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ที่เป็นสายพานเชื่อมยูกันดากับโลก และได้ช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของยูกันดาให้สูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยประธานาธิบดียูกันดา กล่าวว่า จีนได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ในยูกันดา ตั้งแต่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคารูมาที่มีกำลังการผลิต ๖ ล้านเมกกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำอิซิมบา ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จ ตลอดจนโครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติเอนเทบเบ ซึ่งกำลังดำเนินการไปอย่างราบรื่น 
      ๑.๓ นายอาดามา บาร์โรว์ ประธานาธิบดีแกมเบีย ซึ่งประเทศมีที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกา มีทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันออกติดกับประเทศเซเนกัล ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก โดยประธานาธิบดีแกมเบีย กล่าวว่า ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์ให้เห็นว่า การที่แกมเบียรักษาสิ่งที่เรียกว่า "ความสัมพันธ์ทางการทูต" กับดินแดนไต้หวันอย่างเป็นทางการในช่วงที่ผ่านมา ถือเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่ง ต่อแต่นี้ไป แกมเบียจะยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวอย่างเด็ดเดี่ยว มุ่งกระชับหุ้นส่วนที่อำนวยประโยชน์แก่กันและได้ประโยชน์ร่วมกันกับจีนให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแกมเบีย
 
๒. จีนได้รับความชื่นชมจากผู้นำประเทศแอฟริกา จากการที่ใช้เวทีของการประชุมความร่วมมือจีน-แอฟริกา ในการสร้างพลังใหม่เพื่อการพัฒนาแอฟริกา กล่าวคือ 
      ๒.๑ ได้แนวปฏิบัติสอดคล้องกับความต้องการของแอฟริกา อันสามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของแอฟริกา
      ๒.๒ ได้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนแอฟริกาที่มีต่อการพัฒนาแอฟริกา
      ๒.๓ ได้เพิ่มการรับรู้ของโลกต่อแอฟริกา อันจะนำให้ประชาคมโลกเพิ่มการลงทุนและความร่วมมือในแอฟริกา
 
๓. ข้อสังเกต ผลสำเร็จที่สำคัญของจีนในการประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกา อันได้แก่ผลต่อด้านเศรษฐกิจและการเมือง จากการที่จีนจะสร้างกลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ากับแอฟริกา โดยจะเปิด "งานมหกรรมเศรษฐกิจและการค้าจีน-แอฟริกา" เพื่อเป็นหน้าต่างใหม่แห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ทางการท้องถิ่นต่างๆ ของจีนกับแอฟริกา ส่งเสริมโครงการเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า สนับสนุนธุรกิจต่างๆ ตั้งเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าที่มีมูลค่าทางการตลาด ทำให้มีประสิทธิผลทางเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นการสนับสนุนการเพิ่มการลงทุนในแอฟริกามากขึ้น รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการจีนที่ไปลงทุนในแอฟริกามากขึ้น นอกจากนี้ จีนจะส่งเสริมการค้าจีน-แอฟริกาให้พัฒนาก้าวหน้า โดยผ่านงานต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้านำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศของจีน งานแสดงสินค้าแบรนด์เนมของจีน และกลไกความร่วมมืออี-คอมเมิร์ซ เป็นต้น ซึ่งจะมีผลต่อการนำไปสู่การเพิ่มความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างจีน-แอฟริกาในที่สุด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจ
 
บทสรุป การประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกาที่กรุงปักกิ่ง ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปอย่างสมบูรณ์ ถือเป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นผลงานร่วมกันบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างจีน-แอฟริกา โดยเฉพาะการที่ได้บรรลุฉันทามติเกี่ยวกับการร่วมสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนกับแอฟริกา อันเป็นการเสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีนกับแอฟริกา ให้มีความเข้มแข็งและหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม ดังที่ นายแอนโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่า การรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในแอฟริกาเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นภารกิจที่สำคัญของงานส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของสหประชาชาติ โดยที่ความร่วมมือระหว่างจีน-แอฟริกา อยู่บนหลักการสำคัญที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และมีบทบาทพื้นฐานต่อการพัฒนาของแอฟริกา ดังนั้น จึงเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ประเทศแอฟริกายอมรับบทบาทของจีนเพิ่มมากขึ้น
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ecns.cn/z/2018-08-16/detail-ifyxccrz0966155.shtml และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/09/07/233s270884.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/09/07/302s270904.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/09/07/233s270893.htm ตลอดจนเว็บไซต์ http://news.cn/english/cnleaders/2018BeijingSummit/index.htm )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box