กรณีที่จีนจะเป็นประธานหมุนเวียนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council : UNSC)

03 November 2018
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่นายหม่า เจาซี่ว์ (Ma Zhaoxu) เอกอัครราชทูตจีนประจำสหประชาชาติกล่าวเมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๑ ว่า จีนจะเป็นประธานหมุนเวียนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council : UNSC) ประจำเดือน พ.ย.๖๑ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. ท่าทีของจีน ซึ่งได้เข้ารับหน้าที่ประธานหมุนเวียนในครั้งนี้ โดยจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ให้ดีใน ๒ เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่

 

๑.๑ การเสริมสร้างบทบาทของหลักการพหุภาคีและสหประชาชาติ พิทักษ์สันติภาพและความมั่นคงของโลก

 

๑.๒ การจัดงานอภิปราย ๒ รอบให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น คือ งานอภิปรายเกี่ยวกับหลักการพหุภาคีและงานอภิปรายเกี่ยวกับปฏิบัติการผดุงสันติภาพในแอฟริกา

 

๒. บทบาทของจีนต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการเสริมสร้างบทบาทของหลักการพหุภาคีและสหประชาชาติ พิทักษ์สันติภาพและความมั่นคงของโลก รวมทั้งท่าทีต่อการจัดอภิปรายหลักการพหุภาคีและปฏิบัติการผดุงสันติภาพในแอฟริกา

 

๒.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๖๑ มีการอภิปรายของคณะกรรมการที่หนึ่งในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๗๓ ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์ก โดยนายฟู่ ชง หัวหน้าคณะผู้แทนจีน ผู้อำนวยการแผนกควบคุมกิจการทหาร กระทรวงการต่างประเทศจีน ได้ร่วมงานอภิปรายดังกล่าว โดยเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมมือกันพิทักษ์ลัทธิพหุภาคี และร่วมกันรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการที่หนึ่งของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับผิดชอบงานด้านการลดอาวุธและการรักษาความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งนายฟู่ ชง ได้กล่าวว่า ปัจจุบัน โลกของเรากำลังอยู่ท่ามกลางการพัฒนา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และการปฏิรูป สังคมโลกต้องการสันติภาพและความร่วมมือ ไม่ใช่สงครามและการต่อสู้ และนี่เป็นเสียงเรียกร้องร่วมกันแล้ว แนวคิดสงครามเย็น การเมืองของมหาอำนาจเป็นแนวโน้มที่ล้าสมัย ลัทธิฝ่ายเดียวและลัทธิกีดกันนั้น ไม่เป็นที่ยอมรับจากสังคมโลก โดยกฎระเบียบของโลกต้องการประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกันพิทักษ์รักษา

 

๒.๒ เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๖๑ ในที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานปัญหาผู้ลี้ภัยสหประชาชาติครั้งที่ ๖๙ นายหยูว์ เจี้ยนหวา ผู้แทนจีนประจำสำนักงานเจนีวาสหประชาชาติได้แสดงจุดยืนของจีนเกี่ยวกับปัญหาผู้ลี้ภัย ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ต้องยืนหยัดรับมือกับการท้าทายจากปัญหาผู้ลี้ภัยทั่วโลกภายใต้กรอบพหุภาคี (๒) ต้องยืนหยัดการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัยด้วยมาตรการต่างๆที่ทั่วถึงทุกด้าน (๓) ต้องยืนหยัดหลักการที่ไม่เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัย ประชาคมโลกและสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติควรหลีกเลี่ยงมิให้กลไกคุ้มครองผู้ลี้ภัยกลายเป็นเครื่องมือแทรกแซงกิจการภายใน โดยเฉพาะในระยะปีหลังๆนี้ สถานการณ์ปัญหาผู้ลี้ภัยในโลกมีความตึงเครียดยิ่งขึ้น ดังนั้น ประชาคมโลกควรมีความสามัคคีกันเพื่อให้วิกฤตผู้ลี้ภัยผ่อนคลายลง

 

 

บทสรุป แนวโน้มในบทบาทและท่าทีของจีนต่อการเป็นประธานหมุนเวียนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ UNSC กรณีจุดยืนและข้อเสนอที่มีต่อสถานการณ์ระหว่างประเทศ ปัญหาระหว่างประเทศและภูมิภาคในปัจจุบัน โดยจีนแสดงท่าทียินดีที่จะร่วมมือกับสหประชาชาติ และยืนหยัดสนับสนุนระบอบพหุภาคี เพื่อพิทักษ์อิทธิพลและบทบาทของสหประชาชาติ รวมทั้งร่วมกันผลักดันสันติภาพและการพัฒนาของโลก ดังคำกล่าวของนายหวาง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ที่ได้นำคณะเข้าร่วมการอภิปรายและกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ ๗๓ เมื่อช่วงปลายเดือน ก.ย.๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งเน้นการเผยแพร่ประโยชน์ของแนวคิดพหุภาคี รวมทั้งเพิ่มความสัมพันธ์ฉันหุ้นส่วนระหว่างประเทศสมาชิกสหประชาชาติ เพื่อสร้างความกระตือรือร้นให้กับมวลมนุษยชาติในการร่วมกันผลักดันวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) โดยเฉพาะการพัฒนาที่สมดุล

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/02/c_137575393.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/11/01/63s273125.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/10/12/301s272264.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/10/04/225s271821.htm ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/09/18/227s271326.htm และเว็บไซต์ https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-01/china-takes-over-un-security-council-gaining-chance-to-jab-u-s รวมถึงเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=XA1Y2O6JK4U )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box