แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ระยะ ๕ ปีของจีนกับยุทธศาสตร์การบุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มกำลังแข่งขันของประเทศ

07 November 2018
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ระยะ ๕ ปีของจีนกับยุทธศาสตร์การบุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มกำลังแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เป้าหมาย โดยเริ่มจากในปี ๒๐๑๖ (พ.ศ.๒๕๕๙) ที่รัฐบาลจีนได้ประกาศแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ระยะ ๕ ปี และได้ตั้งเป้าหมายว่า เมื่อถึงปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) อุตสาหกรรมใหม่จะมีสัดส่วนเป็น ๑๕% ของ GDP โดยมี ๕ ส่วนงานคือ (๑) เทคโนโลยี (๒) สารสนเทศ (๓) ภาคการผลิตระดับสูง (๔) ชีววิทยา และ (๕) นวัตกรรมดิจิทัล จะเป็นเสาหลักของการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมใหม่ สร้างโอกาสการทำงานมากกว่า ๑ ล้านตำแหน่งต่อปี ทั้งนี้ เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และมีข้อขัดแย้งทางการค้าเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้ต้องกำหนดยุทธศาสตร์การบุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มกำลังแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะภาคเอกชนของจีนต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อบุกเบิกตลาดอุตสาหกรรมใหม่ อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจจีนเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

 

๒. วิธีการหรือแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งในบรรดาบริษัทภาคเอกชน ๕๐๐ อันดับแรกของจีน บริษัทภาคการผลิตและบริษัทภาคบริการมีสัดส่วนเป็น ๒ ต่อ ๑ แสดงว่า ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่การผลิตของจีน นอกจากนี้ ยังแสดงว่าภาคบริการยังมีกำลังที่แฝงไว้ ปัจจุบันจีนมีกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับปานกลางและผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น การปฏิรูปและนวัตกรรมรอบใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศผสานรวมกัน กำลังเป็นโอกาสใหม่ บริษัทเอกชนจีนกำลังบุกเบิกตลาดในแขนงงานด้าน อินเตอร์เน็ตบวกการขายปลีก อุตสาหกรรมอัจฉริยะ และเศรษฐกิจของผู้สูงวัย เป็นต้น

 

๓. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ โดยรัฐบาลกลางได้ประกาศนโยบายการเงินต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาภาคเอกชน เช่น การเพิ่มโควตาการเงินกู้ re-lending และ re-discount สำหรับบริษัทขนาดเล็ก โดยเพิ่มขึ้น ๑.๕๐ แสนล้านหยวน โดยธนาคารกลางได้ปรับปรุงกลไกในการสนับสนุนการออกหุ้นกู้ของบริษัทขนาดเล็ก โดยคาดว่าจะทำให้เกิดสินเชื่อมากกว่า ๑ แสนล้านหยวน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของภาคเอกชนของจีน

 

 

บทสรุป อาจกล่าวได้ว่า ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจจีนเป็นอย่างมาก และการมีอนาคตที่ยาวไกล โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรม การสร้างสรรค์ และการสร้างธุรกิจของจีนจึงไม่สามารถขาดผู้ประกอบการเอกชน ดังนั้น ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จึงหวังให้ผู้ประกอบการเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งประกอบกิจการเพิ่มความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น พร้อมพยายามสร้างการพัฒนาใหม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ และรัฐบาลทุกระดับจึงมุ่งสร้างความพร้อมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้พัฒนาดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งในแง่นโยบาย การระดมทุน และบรรยากาศการประกอบการ

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/11/01/64s273105.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/10/31/233s273051.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/10/03/226s271809.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box