สาระสำคัญของคำปราศรัยและข้อเสนอ ๔ ประการ ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจโลก

04 December 2018
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับสาระสำคัญของคำปราศรัยและข้อเสนอ ๔ ประการ ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. ในการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ครั้งที่ ๑๓ โดยจัดขึ้นที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ในระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย. - ๑ ธ.ค.๖๑ ซึ่งประเด็นหลักของการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ คือ “ผนึกกำลังฉันทามติเพื่อความเป็นธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยผู้นำที่เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างลึกซึ้งในประเด็นดังกล่าว และมีนายมาริชิโอ มาครี ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา เป็นประธานการประชุม

 

๒. เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๑ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวในช่วงแรก และได้กล่าวปราศรัยในหัวข้อ “ยกระดับขึ้นเพื่อมองไกล จับทิศทางที่ถูกต้องของเศรษฐกิจโลกอย่างเหนียวแน่น” โดยมีสาระสำคัญในการเน้นย้ำว่า 

 

๒.๑ กลุ่ม G20 ควรยึดหลักการเปิดเสรี ความร่วมมือ ความเป็นหุ้นส่วน ความคิดสร้างสรรค์ การอำนวยประโยชน์แก่กันถ้วนหน้า และการได้ชัยชนะร่วมกัน ตลอดจนจับทิศทางหลักของเศรษฐกิจโลกด้วยความรับผิดชอบ 

 

๒.๒ กลุ่ม G20 ถือกำเนิดจากความต้องการร่วมกันในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน โดยกลุ่ม G20 ควรใช้ความกล้าหาญอีกครั้ง เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์ เป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกให้ก้าวหน้าตามครรลองที่ถูกต้อง

 

๓. ข้อเสนอ ๔ ประการของ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจโลก ได้แก่

 

๓.๑ ประการที่ ๑ ยึดหลักแห่งการเปิดเสรีและการร่วมมือ รักษาระบอบการค้าพหุภาคี โดยกลุ่ม G20 ควรรักษาการค้าเสรี และระบอบการค้าพหุภาคีที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์

 

๓.๒ ประการที่ ๒ ยึดหลักแห่งความเป็นหุ้นส่วน ซึ่งถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของกลุ่ม G20 โดยฝ่ายต่าง ๆ ควรยึดมั่นในนโยบายการคลัง การเงิน และการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง และ “รวมสามส่วนดังกล่าวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” พยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สมดุล ยั่งยืน และผนึกรวม

 

๓.๓ ประการที่ ๓ ยึดหลักแห่งความคิดสร้างสรรค์ นำพาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น โดยกลุ่ม G20 ควรมุ่งการพัฒนาของประเทศ อีกทั้งควรเปิดเสรี ส่งเสริมการถ่อยโอนเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ตลอดจนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความสุขสวัสดิ์แก่ประเทศและประชาชนให้มากขึ้น

 

๓.๔ ประการที่ ๔ ยึดหลักแห่งการอำนวยประโยชน์แก่กันถ้วนหน้าและได้ชัยชนะร่วมกัน โดยส่งเสริมการพัฒนาของโลกอย่างผนึกรวม ยึดแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง จัดความสำคัญของการพัฒนาไว้ในอันดับต้น ๆ ของการประสานงานด้านนโยบายมหาภาคของโลก และปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓)

 

 

บทสรุป จีนได้แสดงท่าทียินดีต่อความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ในครั้งนี้ ในการกระชับความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนระหว่างทุกฝ่าย โดยรักษาการเปิดตลาดไว้ รวมทั้งพยายามสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ และลงลึกความร่วมมือด้านการพัฒนาให้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) ของสหประชาชาติ เพื่อช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนามีโอกาสแบ่งปันดอกผลจากโลกาภิวัตน์มากขึ้น ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาที่มีลักษณะเกื้อกูลกัน และเพิ่มความเห็นพ้องกันของทุกฝ่ายให้มากขึ้น ในการสนับสนุนกลไกการค้าพหุภาคี และรักษาการค้าเสรีของโลก ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นสำคัญในคำปราศรัยต่อที่ประชุมฯ ซึ่งประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวย้ำว่า ช่วง ๔๐ ปี ตั้งแต่ที่ประเทศจีนได้ดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของประชาคมโลก และความพยายามอย่างไม่ลดละของประชาชนจีน ทำให้จีนมีการพัฒนาเชิงประวัติศาสตร์ จีนจะเดินหน้าการปฏิรูปและเปิดประเทศรอบใหม่อย่างชัดเจน ลงลึกการปฏิรูปที่เป็นไปตามหลักการตลาดต่อไป คุ้มครองกรรมสิทธิ์และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม เพิ่มการนำเข้าอย่างจริงจัง โดยจีนหวังว่า แต่ละประเทศจะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจโลกให้มีความเสรี เปิดกว้าง ผนึกรวม และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://en.people.cn/n3/2018/1201/c90000-9524254.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181201/ea23fe97-e38c-17c5-e986-ce434ffe4dbc.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181130/31a082c5-c035-cd4a-b3ec-694cd45794cc.html และเว็บไซต์ https://news.cgtn.com/news/3d3d414e3467544f30457a6333566d54/share_p.html ตลอดจนเว็บไซต์ https://news.cgtn.com/news/3d3d674e306b444f30457a6333566d54/share_p.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box