การดำเนินการเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมของจีน

15 December 2018

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมของจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. การดำเนินการในระดับนานาชาติ โดยเมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศของจีน ได้กล่าวในระหว่างการเข้าร่วมประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศโปแลนด์ว่า ในระยะปีหลัง ๆ มานี้ อุตสาหกรรมของจีนได้ดำเนินการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขัน เพื่อให้อุตสาหกรรมของจีนเป็นแบบสีเขียวและคาร์บอนต่ำทั้งนี้ รัฐบาลจีนโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีน สภาสังคมศาสตร์จีน สหพันธ์การผลิตสีเขียวจีน และองค์กรอื่น ๆ ของจีน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบการผลิตสีเขียว เพื่อให้อุตสาหกรรมเป็นแบบสีเขียวและคาร์บอนต่ำ” ด้วยการ

 

๑.๑ การปฏิรูปอุตสาหกรรมการผลิตดั้งเดิมให้เป็นแบบสีเขียวอย่างแข็งขัน โดยรณรงค์ให้มีโครงการผลิตแบบสีเขียวจำนวนเกือบ ๕๐๐ โครงการ เพื่อนำร่องการประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ และประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผล

 

๑.๒ การส่งเสริมการพัฒนาโครงการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการรถยนต์พลังงานทางเลือก และอุปกรณ์เครื่องใช้พลังงานทางเลือกอีกด้วย

 

๒. การดำเนินการภายในประเทศของจีน เช่น

 

๒.๑ โครงการปกป้องป่า “ซานเป่ย” หรือโครงการปกป้องป่าในพื้นที่ “สามเหนือ” ได้แก่ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ให้คำแนะนำว่า โครงการปกป้องป่าในพื้นที่ “สามเหนือ” เป็นโครงการด้านระบบนิเวศที่สำคัญในการดำเนินโยบายควบคู่ไปกับการปฏิรูปและเปิดประเทศ เป็นโครงการเชิงสัญลักษณ์สำคัญในการส่งเสริมระบบนิเวศที่ดี ด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละเป็นเวลา ๔๐ ปี โครงการนี้มีประสิทธิผลทั้งด้านระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นแบบอย่างแห่งความสำเร็จในการกำกับดูแลระบบนิเวศของโลก

 

๒.๒ โครงการสร้างเขตชุมชนใหม่โดยการปลูกต้นไม้สีเขียวจำนวนมากบนระเบียงของทุกห้อง ทำให้มองแล้วเหมือนกับป่าไม้ที่อยู่บนตึก ซึ่งเขตชุมชนแห่งนี้อยู่ในโครงการบ้านเรือนรุ่นที่ ๔ ของนครเฉิงตู มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ของจีน เพื่อเน้นเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ รวมทั้งการหาสถานที่ใหม่ในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในตัวเมือง

 

๒.๓ โครงการบำบัดรักษาและอนุรักษ์นิเวศวิทยาของแม่น้ำลี้เจียง ซึ่งทำให้น้ำในแม่น้ำลี้เจียงมีความสะอาดสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยตั้งแต่ปี ๒๐๑๒ - ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) ยอดนักท่องเที่ยวในเมืองกุ้ยหลินเพิ่มขึ้นจาก ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ คน เป็น ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ คน

 

๒.๔ โครงการฟื้นฟูผืนดินเสื่อมโทรมบริเวณต้นแม่น้ำแยงซี โดยในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ๗ มณฑลและเมืองบริเวณต้นแม่น้ำแยงซี เช่น มณฑลยูนนัน กุ้ยโจว เสฉวน กันซู่ หูเป่ย ส่านซี และนครฉงชิ่ง ได้ฟื้นฟูผืนดินเสื่อมโทรมกว่า ๔๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร จนมีอัตราความหนาแน่นของป่าไม้ถึง ๔๒.๕%

 

๒.๕ โครงการขจัดมลพิษจากการเกษตรและมลภาวะในชนบท โดยจะเพิ่มความเข้มงวดในการอนุรักษ์ต้นน้ำในเขตชนบท ผลักดันการกำจัดขยะและน้ำเสียในเขตชนบท ป้องกันมลพิษที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์และการเพาะปลูก ตลอดจนปรับปรุงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในเขตชนบทอย่างรอบด้าน เพื่อส่งเสริมเขตชนบทของจีนให้เจริญรุ่งเรือง

 

 

บทสรุป จีนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง และปฏิบัติตามข้อตกลงปารีสอย่างแน่วแน่ โดยเฉพาะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของจีน ได้มีส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีคุณภาพ ซึ่งจากข้อมูลทางสถิติระบุว่า ตั้งแต่ปี ๒๐๐๕ (พ.ศ.๒๕๔๘) ยอดปริมาณการประหยัดพลังงานของจีนคิดเป็นกว่าร้อยละ ๕๐ ของทั่วโลก นอกจากนี้ พื้นที่การปลูกป่าของจีน มีมากเป็นอันดับที่ ๑ ของโลก ปัจจุบัน อัตราพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศคิดเป็นร้อยละ ๒๒ ทั้งนี้ เมื่อปี ๒๐๑๕ ภาคีสนธิสัญญากว่า ๒๐๐ ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงปารีส ที่ฝรั่งเศส และได้กำหนดกรอบทั่วไปเกี่ยวกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกหลังจากปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) โดยเป็นสนธิสัญญาที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181214/7eb91312-6ced-30ff-a53b-3d18354ad860.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181130/92eacc46-6921-b768-83c4-eacec4c984e2.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181126/f96ca61f-8f64-56df-c2b7-6916e530f5c4.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181121/b71ece7c-dcf1-ddb7-f0ce-936c1ed14f8f.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181113/ca3440bd-efd8-d499-5d2a-85d873044ce0.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181109/e1527964-3202-3f17-cdfe-8c20de69b26e.html รวมถึงเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181126/bf2873a0-6878-b5ef-6c69-b940a053ad8c.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box