การจัดงานเฉลิมฉลอง ๔๐ ปีการปฏิรูปและเปิดประเทศสู่ภายนอกของจีน

20 December 2018
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมฉลอง ๔๐ ปีการปฏิรูปและเปิดประเทศสู่ภายนอกของจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๑ จีนจัดงานเฉลิมฉลอง ๔๐ ปีการปฏิรูปและเปิดประเทศสู่ภายนอก โดยมีประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวคำปราศรัย โดยได้กล่าวเน้นถึงการปฏิรูปและการเปิดกว้างในหลายประเด็น กล่าวคือ

 

๑.๑ จีนได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของลัทธิสังคมนิยมเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้ และจีนได้รุดหน้าสู่เส้นทางการเติบโตที่มั่งคั่งและแข็งแกร่ง

 

๑.๒ จีนได้พัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม จีนได้ให้ความสำคัญในการยกระดับอำนาจละมุนเชิงวัฒนธรรม (cultural soft power) และอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนในเวทีโลก

 

๑.๓ จีนสามารถขจัดปัญหาร้ายแรงที่เป็นภัยต่อประชาชนมานานหลายร้อยปี ซึ่งปัญหาดังกล่าวรวมถึงภาวะอดอยาก ความขาดแคลน และความยากจน โดยตลอดระยะเวลา ๔๐ ปี หลังนโยบายการเปิดประเทศตามแนวคิดของอดีตผู้นำจีนนายเติ้ง เสี่ยวผิง จีนได้นำประชาชนกว่า ๗๔๐ ล้านรายหลุดพ้นจากความยากจน ลดสัดส่วนความยากจนต่อหัวลงถึง ๙๔.๔%

 

๑.๔ จีนได้สร้างระบบประกันสังคมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการให้เงินบำนาญแก่ประชาชนสูงวัยกว่า ๙๐๐ ล้านราย และให้ระบบประกันสุขภาพแก่ประชาชนกว่า ๑.๓ พันล้านราย

 

๑.๕ จีนมีธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่แข็งแกร่ง

 

๑.๖ กองทัพของจีนได้กลายมาเป็นมาเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งยังปกป้องมาตุภูมิ และความสงบสุขของโลก

 

๑.๗ จีนมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันความเป็นปึกแผ่นของมาตุภูมิด้วยวิธีอันสันติ นอกจากนี้ จีนยังให้ความสำคัญกับอัตลักษ์ของชาติและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทั้งในสายตาของประชาชนภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง จีนได้รักษาความมั่นคงทางสังคมไว้เป็นเวลานาน ทำให้จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความ"รู้สึก"ปลอดภัยมากที่สุดในโลก

 

๑.๘ จีนกำลังก้าวเข้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของโลก ในฐานะประเทศที่สนับสนุนสันติภาพของโลก มีส่วนในการพัฒนาทั่วโลก และสนับสนุนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโลก

 

๑.๙ พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งและฟื้นฟูภาวะผู้นำของจีน และที่ผ่านมา ทางพรรคประสบความสำเร็จในการปราบปรามคอร์รัปชั่น

 

๒. ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับความมหัศจรรย์ของจีนในการปฏิรูปประเทศ ๔๐ ปี ที่ผ่านมา

 

 

๒.๑ นับตั้งแต่ปี ๑๙๗๘ - ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๖๑) ขนาดเศรษฐกิจของจีนโตขึ้น ๔๒ เท่า จาก ๓๐๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ๙.๙๙ ล้านล้านบาท) ในปี ๑๙๘๐ (พ.ศ.๒๕๒๓) เป็น ๑๒.๗ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (๔๑๖ ล้านล้านบาท) ในปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐)

 

๒.๒ นิตยสารฟอร์บส์ได้คาดคะเนว่าจีนมีมหาเศรษฐีที่รวยระดับพันล้าน (Billionaires) มากถึง ๔๗๖ ราย โดยบุคคลที่รวยที่สุดของจีนคือนาย หม่า ฮั่วเถิง หรือที่รู้จักกันในนาม โพนี หม่า ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท เทนเซ็นต์ (Tencen) ยักษ์ใหญ่ด้านไอทีของจีน

 

๒.๓ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนระหว่างปี ๑๙๘๐ - ๒๐๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๓ - ๒๕๕๙) เฉลี่ยที่ร้อยละ ๑๐.๒ ต่อปี

 

๒.๔ จำนวนมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในจีนเมื่อปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) ที่ผ่านมา สูงถึง ๑๖๘,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว ๕.๕ ล้านล้านบาท) จากก่อนหน้านี้ที่ไม่เคยมีการลงทุนจากต่างชาติเลยในปี ๑๙๘๐ (พ.ศ.๒๕๒๓)

 

๒.๕ ตัวเลขที่จีนเข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆตลอดปี ๒๐๑๖ (พ.ศ.๒๕๕๙) มีมูลค่ามากถึง ๒๑๖,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว ๗.๐๗ ล้านล้านบาท)

 

 

๒.๖ ครัวเรือนจีนบริโภคเพิ่มขึ้น ๙๐ เท่า จาก ๔๙,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว ๑.๖ ล้านล้านบาท) ในปี๑๙๘๐ (พ.ศ.๒๕๒๓) เป็น ๔.๔ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว ๑๔๔ ล้านล้านบาท) ในปี ๒๐๑๖ (พ.ศ.๒๕๕๙)

 

๒.๗ คนรวยที่สุดร้อยละ ๑ ของจีนครอบครองทรัพย์สินประเทศร้อยละ ๑๓.๙ ในปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๖.๔ ในปี ๑๙๘๐ (พ.ศ.๒๕๒๓) ขณะที่คนจนที่สุดครึ่งหนึ่งของประเทศครอบครองทรัพย์สินประเทศร้อยละ ๑๔.๘ ลดลงจากร้อยละ ๒๖.๗ ในปี ๑๙๘๐ (พ.ศ.๒๕๒๓)

 

๒.๘ ชาวจีนมีอายุขัยเฉลี่ยที่ ๗๖ ปีในปี ๒๐๑๖ (พ.ศ.๒๕๕๙) เพิ่มขึ้นจาก ๖๖ ปี ในปี๑๙๗๙ (พ.ศ.๒๕๒๒)

 

๒.๙ อัตราประชาชนไม่รู้หนังสือลดลงเหลือร้อยละ ๔ ของจำนวนประชากรทั้งหมดในปี ๒๐๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๓) หากเทียบกับปี ๑๙๘๒ (พ.ศ.๒๕๒๕) ที่มีจำนวนประชากรไม่รู้หนังสือสูงถึงร้อยละ ๒๒ ของประชากร

 

๒.๑๐ อัตราประชากรที่ยากจนในเขตชนบทของจีนลดลงเหลือร้อยละ ๓.๑% ในปีที่ผ่านมา จากเดิมที่มีอัตราประชากรที่ยากจนในชนบทสูงถึง ๙๗.๕% เมื่อ ๔๐ ปีที่แล้ว

 

 

บทสรุป การพัฒนาประเทศของจีนอย่างมหัศจรรย์โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในปีนี้เป็นปีแห่งการครบรอบ ๔๐ ปีการปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอกของจีน แม้จะมีเสียงวิจารณืจากสังคมตะวันตกเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของจีน บ้างก็อาจมองว่าจีนเป็นหุ้นส่วน บ้างก็มองว่าจีนเป็นคู่แข่ง รวมทั้งจีนเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่ทุกประเทศต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ดังนั้น จากประเด็นข้อสงสัยและคำถามที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จึงทำให้จีนต้องมีการจัดการประชุมนานาชาติเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจจีน ครั้งที่ ๓ ขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๑ ที่ผ่านมา ที่เน้นว่าจีนจะดำเนินการปฏิรูปประเทศต่อไป และเปิดประเทศสู่ภายนอกอย่างรอบด้าน โดยจะยืนหยัดการปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาใหม่ผลักดันให้เศรษฐกิจจีนพัฒนาไปอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเสนอโอกาสความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้นกับโลก ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะไขข้อข้องใจของสังคมตะวันตก ทั้งนี้ การสร้างความเข้าใจจีนให้กับโลกภายนอกนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญ เพื่อไม่ให้การพัฒนาประเทศของจีนเกิดการสะดุดหรือหยุดชะงัก

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=MILBtNHX4rQ และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181218/7d9e66c2-8455-7b20-9a7b-a5b0813c30f1.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181217/33f04777-aff1-9c1f-b55a-73ecfc50359a.html และเว็บไซต์ https://www.posttoday.com/world/574287 ตลอดจนเว็บไซต์ https://www.posttoday.com/world/574333 และเว็บไซต์ https://www.theguardian.com/world/2018/dec/18/xi-jinping-says-china-is-builder-of-peace-as-he-tries-to-shore-up-confidence )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box