การจัดนิทรรศการของเล่นที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

10 January 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการของเล่นที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นงานของเล่นใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับสองของโลก ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ ม.ค.๖๒ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมฮ่องกง ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้มีบริษัทจำนวน ๒,๑๐๐ แห่ง จาก ๔๒ ประเทศเข้าร่วมงานนิทรรศการของเล่น สำหรับจุดเด่นของงานในปีนี้คือ ของเล่น AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ และในงานยังมีการจัดพื้นที่แสดงของเล่นอัฉริยะ การแสดงเกมส์ AR และ VR เป็นต้น ทั้งนี้ ตามสถิติในช่วง ๘ เดือนแรกของปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) ฮ่องกงได้ส่งออกของเล่นเด็ก ๔,๑๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้า ๗,๓๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

๒. รัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก จึงได้ประกาศรายงานว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและฟิสิกส์สำหรับของเล่นเด็ก หรือ ISO/TR 8124-9:2018 ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ( The International Organization for Standardization: ISO) และได้ประกาศใช้ทั่วโลกความปลอดภัยด้านเครื่องจักรกลและฟิสิกส์ เป็นดัชนีสำคัญด้านความปลอดภัยของเล่นเด็ก

 

๓. สำหรับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของเล่นเด็กในระดับสากลนั้น ในปัจจุบันมีมาตรฐานของเล่นเด็กที่สำคัญอยู่ ๓ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานสากล ISO 8124 มาตรฐานสหภาพยุโรป EN 71 และมาตรฐานสหรัฐฯ ASTMF963 โดยทั้ง ๓ มาตรฐานนี้ มีความแตกต่างกัน ซึ่งทำให้เป็นการจำกัดการส่งออกของเล่นเด็กของจีนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ จีนจึงยื่นข้อเสนอ ๑๐ ประการ ในรายงานว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านเครื่องจักรกลและฟิสิกส์ หรือ ISO/TR8124-9:2018 ดังกล่าว ให้แก่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน คณะกรรมการมาตรฐานแห่งสหภาพยุโรป และสมาคมวัตถุและการทดลองของสหรัฐฯ ซึ่งได้ผ่านเห็นชอบจากองค์การเหล่านี้แล้ว

 

 

บทสรุป ในประเทศจีนได้ถือเอาวันที่ ๑ มิ.ย.ของทุกปีเป็นวันเด็ก ในขณะที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ ๒๐ พ.ย.ของทุกปีเป็นวันเด็กสากล (Universal children’s day) แต่สำหรับของไทยได้กำหนดให้วันเสาร์สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน ม.ค.ของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ ในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๒ ซึ่งของเล่นสำหรับเด็กน่าจะมีความสำคัญมากกว่าที่จะมอบให้แต่เฉพาะในวันเด็กเท่านั้น ทั้งนี้เพราะของเล่นมีประโยชน์สำหรับการสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองอาจร่วมกันนำวัสดุเหลือใช้ เช่น ถังน้ำดื่ม กระป๋องและยางรถยนต์เก่า เป็นต้น มาประดิษฐ์ให้เป็นสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้งานได้ใหม่ เพื่อเป็นตัวอย่างให้เด็กๆ เพื่อให้รู้ถึงคุณค่าของสิ่งของและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ แต่ที่สำคัญของเล่นนั้น ต้องปลอดภัยและเหมาะสมกับเพศรวมทั้งวัยของเด็ก ดังที่รัฐบาลจีนได้มีประกาศรายงานว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและฟิสิกส์สำหรับของเล่นเด็ก

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.tradefairdates.com/Hong-Kong-Baby-Products-Fair-M3909/Hong-Kong.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190108/d90dae19-30e6-62e7-af75-4ee055a2c1ea.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20180630/eb9107ac-40c0-42e7-a7eb-fb3c1dd9cb61.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20180605/1a06b8e4-abdd-411e-9b6d-d52fb6bffb46.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box