ความเคลื่อนไหวในการประชุมสองสภา (ตอนที่ ๑๑)

13 March 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการประชุมสองสภา (ตอนที่ ๑๑) ว่าด้วยการลงทุนในต่างประเทศของจีน จะเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญด้านการลงทุนในต่างประเทศโดยตรงของโลก ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๒ นายเฉียน เค่อหมิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน กล่าวในการแถลงข่าวของการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๒ ว่า การลงทุนในต่างประเทศของจีนเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญด้านการลงทุนในต่างประเทศโดยตรงของโลก โดยในปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) จีนมีการลงทุนในต่างประเทศ ๑๓๐,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ และสร้างโอกาสการมีงานทำ ๑.๗ ล้านตำแหน่ง ให้กับประเทศที่รับการลงทุนจากจีน อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำไรเกือบ ๔๐,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย ทั้งนี้ จีนมีแผนที่จะเสริมการประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมนักธุรกิจ เพื่อให้ความรู้มากขึ้นด้านนโยบายการลงทุน การประกอบกิจการที่ชอบด้วยกฎหมาย และภาระหน้าที่ทางสังคม ขณะเดียวกัน จะส่งเสริมให้นักธุรกิจมีความสามัคคี ร่วมมือกันลงทุนในต่างประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น และชักชวนนักธุรกิจจีนไปลงทุนในต่างประเทศอย่างสมเหตุสมผล

 

๒. ข้อสังเกต ข้อมูลจากกระทรวงการพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า ในช่วงเดือน ม.ค.๖๑ การลงทุนในต่างประเทศโดยตรง ที่ไม่ใช่ประเภทของการลงทุนด้านการเงินของจีนมีถึง ๑๐,๘๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ ๓๔๕,๖๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๓๙.๗% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) ซึ่งหากพิจารณาตามประเทศแล้ว พบว่าวิสาหกิจจีนสนใจลงทุนในประเทศที่อยู่ในเส้นทางของโครงการความริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (Belt and Road Initiative : BRI)

 

 

บทสรุป ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์จีนได้มีการประเมินในภาพรวมว่า การลงทุนในต่างประเทศของจีนยังคงรักษาแนวโน้มการพัฒนาที่ดี และค่อนข้างมีความคึกคัก โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการลงทุนในประเทศรายทางของโครงการความริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" หรือ BRI ที่ยังคงเดินหน้าไปอย่างมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ นักธุรกิจจีนยังได้สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านรูปแบบการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งการควบรวมกิจการข้ามชาติถือเป็นวิธีหลักในการลงทุน

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ecns.cn/news/politics/2019-03-09/detail-ifzffurh3758225.shtml และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190310/3b27fd50-a73e-4c07-8c29-9e4e58fac940.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20180214/f958b7a4-ef06-4f53-83a1-fe4e2581b1a6.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20180718/8e005d84-bb17-4af3-9d48-8ca4bfd54f71.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box