ความเคลื่อนไหวในการประชุมสองสภา (ตอนที่ ๑๒)

14 March 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการประชุมสองสภา (ตอนที่ ๑๒) ว่าด้วยตรวจสอบร่างกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อเช้าวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๒ คณะกรรมาธิการรัฐธรรมนูญและกฎหมายของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน จัดการประชุมเต็มเพื่อคณะพิจารณาตรวจสอบร่างกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติ ตามกำหนดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๒ ที่ผ่านมา โดยคณะผู้แทนได้พิจารณาตรวจสอบร่างกฎหมายดังกล่าวโดยเห็นพ้องต้องกันว่า

 

๑.๑ ร่างกฎหมายดังกล่าวยึดถือแนวคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนในยุคสมัยใหม่ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เป็นแนวทาง โดยสรุปประสบการณ์การใช้ทุนต่างชาติในช่วง ๔๐ ปีของการปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอก

 

๑.๒ มุ่งแสดงหลักการพื้นฐานของการขยายการเปิดสู่ภายนอก ในการส่งเสริมการลงทุนโดยถือกฎหมายการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติเชิงพื้นฐาน และตระหนักถึงเอกลักษณ์ของจีนและกฎเกณฑ์สากล จึงย่อมจะเป็นหลักประกันทางกฎหมายอันทรงพลังในด้านการเปิดสู่ภายนอก

 

๑.๓ ต้องส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติ ด้วยการคุ้มครองสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของนักธุรกิจต่างชาติ ตลอดจนสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจชั้นนำระดับโลกในยุคใหม่

 

๒. นับตั้งแต่ปลายปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) จีนได้เริ่มกำหนดแผนการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ และเน้นว่าต้องปฏิบัติงานให้เข้ากับสถานการณ์ ติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพต่างๆ ให้การเปิดสู่ภายนอกมีการกำหนดนโยบายใหม่ ใช้ระบบการปฏิบัติเช่นเดียวกับคนในประเทศก่อนการลงทุน (pre-establishment national treatment) รวมถึงปรับรายการประเภทกิจการต้องห้าม (Negative List) คุ้มครองผลประโยชน์ของนักธุรกิจต่างชาติในจีน โดยเฉพาะสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา อนุญาตให้เข้ามาลงทุนในสายงานต่าง ๆมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้เห็นว่าจีนกำลังพยายามประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่ ที่ไม่เพียงเน้นถึงการลงทุน ที่ต้องมีกฎหมายคุ้มครองและปฏิบัติตามได้ ยังสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน ตลอดจนอนุญาตในการประกอบกิจการ เพื่อการวางแผนในระยะยาว และทำให้จีนสามารถเป็นประเทศที่ดึงดูดการลงทุนมากที่สุดในโลกต่อไป

 

๓. ข้อสังเกต เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๒ หนังสือพิมพ์ “เหวินฮุ่ยเป้า” ของฮ่องกง ได้เผยแพร่บทความหัวข้อ “การยื่นร่างกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติ เพื่อสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เสมอภาค ทำให้นักธุรกิจต่างชาติจะมีสิทธิเท่าเทียมกับนักธุรกิจจีน” โดยระบุถึงรายละเอียดหลัก ๔ ประการที่สำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว คือ (๑) พยายามขยายการเปิดสู่ภายนอกและส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติ (๒) ยืนหยัดกฎหมายพื้นฐานด้านการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติ (๓) ยืนหยัดให้เอกลักษณ์ของจีนเชื่อมโยงกับกฎเกณฑ์สากล และ (๔) ยืนหยัดให้ทุนจีนและทุนต่างชาติมีความเสมอภาค

 

 

บทสรุป อาจกล่าวได้ว่าจีนได้ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการเปิดตลาดภายในประเทศให้กับทุนต่างชาติมากขึ้น อีกทั้งเปิดเขตการค้าเสรี และออกนโยบายส่งเสริมให้บริษัทต่างชาติไปลงทุนในภาคตะวันตกของจีน จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้จีนเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การออกกฎหมายการลงทุนสำหรับนักธุรกิจต่างชาตินั้น จะเป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายให้แก่นักธุรกิจต่างชาติ อันจะทำให้บรรยากาศการลงทุนธุรกิจในจีนมีความเปิดเผย ยุติธรรม โปร่งใสZ และมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.china.org.cn/china/NPC_CPPCC_2019/2019-03/11/content_74556911.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190312/f2f8bc36-5f46-f0bd-49d3-da19f197b8b4.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190129/7cac73dc-dc03-bd15-e805-592a9e1ef149.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20181016/6a429092-1a92-5e55-60fc-75208fef2c90.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190310/66f9be96-6b59-e262-d4b6-a9fb22f1f210.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190310/d9cd55b2-b60b-9cb3-4855-14dfa8c7ee97.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box