ความเคลื่อนไหวในการประชุมสองสภา (ตอนที่ ๑๓)

15 March 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการประชุมสองสภา (ตอนที่ ๑๓) ว่าด้วยรายงานการดำเนินงานของศาลประชาชนสูงสุดและสำนักงานอัยการประชาชนสูงสุดจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๖๒ ในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๒ เริ่มพิจารณารายงานการดำเนินงานของศาลประชาชนสูงสุดและสำนักงานอัยการประชาชนสูงสุดจีน ซึ่งทั้งสองรายงานต่างให้ความสำคัญในการรักษาความมั่นคงทางการเมืองของประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญในการคุ้มครองบริษัทเอกชนอย่างเสมอภาคตามกฎหมาย

 

๒. ในรายงานผลการดำเนินงานปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) ของศาลประชาชนสูงสุดจีนระบุว่า

 

๒.๑ ศาลทุกระดับในจีนมีบทลงโทษอย่างรุนแรงต่ออาชญากรรมต่าง ๆ เช่น การโค่นล้มอำนาจรัฐ การแบ่งประเทศ หรือที่เกี่ยวกับสายลับ เป็นต้น และจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศข้อเสนอเกี่ยวกับการต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรมในทุกรูปแบบ ลงโทษตามกฎหมายต่ออาชญากรรมเผยแพร่การก่อการร้าย การทำลายการบังคับใช้กฎหมายในทุกรูปแบบ มุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยทางการเมืองในประเทศ โดยเฉพาะความปลอดภัยของระบอบการปกครอง และความปลอดภัยของระบบ

 

๒.๒ ศาลทั่วประเทศจีนคุ้มครองสิทธิที่ถูกต้องและผลประโยชน์ของบริษัทเอกชนรวมถึงผู้ประกอบการอย่างเสมอภาคตามกฎหมาย ให้บริการตามกฎหมายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเอกชน คุ้มครองความซื่อสัตย์และการแข่งขันที่ยุติธรรม ระมัดระวังในการใช้มาตรการบังคับ ห้ามยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอย่างเกินขอบเขต มีวิธีจัดการข้อพิพาททางเศรษฐกิจที่ไม่รุนแรงเท่าอาชญากรรม รวมถึงความผิดทางแพ่งที่ไม่รุนแรงเท่าความผิดทางอาญา เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการเริ่มต้นธุรกิจ และลงทุนในธุรกิจ

 

 

บทสรุป ในระยะหลายปีที่ผ่านมานี้ รัฐบาลจีนได้ทุ่มเทในการบริหารประเทศตามกฎหมาย โดยหน่วยงานราชการมีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้น มีการใช้อำนาจชอบด้วยกฎหมายและมีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดตั้งระบบการควบคุมตรวจสอบผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งรัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยในเรื่องไซเบอร์ เป็นอย่างมาก

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.globaltimes.cn/content/1141877.shtml และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190312/17e79b56-1a24-aae8-abf3-79f1cac16224.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190311/dc76efb0-15fd-f6f0-5e4b-a4d196181ba0.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190312/d161cd88-4daa-6e5d-76df-e4cf20fa1641.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box