ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในโครงการกองทุนเฉพาะกิจความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ขณะที่มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (Lancang-Mekong Cooperation: LMC) ครั้งที่ ๒

22 March 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในโครงการกองทุนเฉพาะกิจความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ขณะที่มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (Lancang-Mekong Cooperation: LMC) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ มี.ค.๖๒ ณ กระทรวงการต่างประเทศไทยในกรุงเทพฯ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๒ นายหลี่ว์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ “การเสริมศักยภาพผู้ประสานงานประเทศความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” ของกองทุนเฉพาะกิจด้านความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

 

๑.๑ นายหลี่ว์ เจี้ยน เห็นว่า การที่จีนและไทยร่วมลงนามในโครงการความร่วมมือดังกล่าว จะมีส่วนช่วยยกระดับความสามารถของเจ้าหน้าที่ ใน ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (ได้แก่ จีน เมียนมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม) ในการดำเนินความร่วมมือในทุกด้านให้สูงขึ้น

 

๑.๒ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ไทยยินดีร่วมโครงการแถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และโครงการเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างจริงจัง ตลอดจนร่วมกันประสานงานเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

 

๒. ในวันเดียวกันนั้น (วันที่ ๑๘ มี.ค.๖๒) นายหลู่ว์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้แลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีที่เผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชนไทยในโอกาสเฉลิมฉลองการจัดตั้งกลไกความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครบ ๓ ปี ความว่า

 

๒.๑ นายหลู่ว์ เจี้ยน ระบุในสารแสดงความยินดีว่า กลไกความร่วมมือดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเป็นเวลา ๓ ปี โดยได้แสดงความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของ ๖ ประเทศที่ติดต่อกัน มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน และเศรษฐกิจที่มีส่วนเกื้อกูลกัน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทุกด้าน สร้างคุณูปการแก่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในเขตลุ่มแม่น้ำ ทั้งนี้ จีนยินดีร่วมมือกับไทยและประเทศอื่น ๆ ริมฝั่งแม่น้ำสายนี้ เพื่อผลักดันความร่วมมือให้พัฒนาต่อไป

 

๒.๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ระบุในสารแสดงความยินดีว่า ไทยในฐานะประเทศประธานหมุนเวียนอาเซียน มีความมั่นใจที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัวใหญ่ของแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เพื่อร่วมกันผลักดันการติดต่อในอนุภูมิภาค โดยสร้างประชาคมแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่มีสันติภาพ เจริญรุ่งเรือง และพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

บทสรุป ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ริเริ่มเสนอการจัดตั้งความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง หรือ LMC โดยไทยกับจีนได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ทั้งความร่วมมือบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การค้าข้ามพรมแดน และการผลักดันหมู่บ้านอี-คอมเมิร์ช นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังมีแผนที่จะขยายความร่วมมือที่กว้างขวาง ครอบคลุมภาคการเกษตร อาชีวศึกษา สาธารณสุข การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการแลกเปลี่ยนเยาวชน ฯลฯ รวมทั้งสนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือใน ๖ ประเทศ ที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำเดียวกัน ได้แก่ จีน เมียนมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ให้ร่วมมือกันสร้างระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เพื่อผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนต่อไป

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://news.thaivisa.com/article/33091/don-commends-mlc-members-on-their-cooperation และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190320/74fc3d71-a796-efbf-ec7a-cc4eee1e7fcb.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190320/8ae1ad34-edc5-c56d-de4b-fbedff7ea533.html และเว็บไซต์ https://mgronline.com/china/detail/9620000026741 ตลอดจนเว็บไซต์ http://web.isanet.org/Web/Conferences/HKU2017-s/Archive/5fd4a3ec-8fcf-4ea4-8207-584a27c0b3d8.pdf )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box