ความเคลื่อนไหวในการสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน

21 April 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน เพื่อส่งเสริมการค้าข้ามแดนและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๒ เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีน ได้แถลงที่กรุงปักกิ่งว่า เงินทุนหมุนเวียนข้ามแดนของจีนในไตรมาสแรกคงไว้ซึ่งความมั่นคงดี การสำรองเงินตราต่างประเทศก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง โดยในปีนี้สำนักงานบริหารเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนจะส่งเสริมการค้าข้ามแดนและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน รวมทั้งเปิดเสรีตลาดเงินตราต่างประเทศให้มีกำลังแข่งขันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

๒. ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๖๒ สำนักงานบริหารเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีน ได้ประกาศตัวเลขสถิติว่า จนถึงสิ้นเดือน มี.ค.๖๒ จีนมีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศสูงถึง ๓,๐๙๘,๘๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น ๘,๖๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.๖๒ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๓ ซึ่งทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีนได้เพิ่มขึ้นติดต่อกัน ๕ เดือนแล้ว (เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสิ้นปี ๒๐๑๘ หรือ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า เพิ่มขึ้น ๒๖,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยบุคคลในวงการฯ ได้ให้ความเห็นว่า การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของจีนอยู่ในสภาวะที่สมเหตุสมผลดี และอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนก็มีความมั่นคงโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีสภาพโดยรวมที่เป็นผลดีต่อการรักษาสภาพทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีนที่มั่นคง

 

 

บทสรุป การเพิ่มการสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจปัจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะอุปทานกับอุปสงค์ของตลาดเงินตราต่างประเทศของจีนมีความสมดุลโดยพื้นฐาน และการหมุนเวียนเงินทุนระหว่างประเทศมีความมั่นคงในภาพรวม ประกอบกับในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) จีนได้เดินหน้าการปฏิรูปการบริหารเงินตราต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการเปิดกว้างของตลาดเงินตราต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่แห่งการเปิดประเทศสู่ภายนอกอย่างรอบด้าน ทำให้การค้าและการลงทุนมีความเสรีและสะดวกมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปัจจัยต่างๆ ส่งให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปด้วยดี จึงทำให้การสำรองเงินตราต่างประเทศของจีนเพิ่มขึ้นติดต่อกัน ๕ เดือน

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://chinaplus.cri.cn/news/business/12/20190418/277371.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190418/dc1e6729-82d2-b816-1c18-abfd16caf4d8.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190408/7d61766c-b269-4ef0-638c-77b7ffb62f7f.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190212/a26199b7-bc5c-403c-8d04-acfcabcd791c.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20180804/1ea11bb4-62f5-437d-9ad5-3b5a4f417edc.html และเว็บไซต์ http://chinaplus.cri.cn/news/china/9/20190418/277633.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box