แนวทางการพัฒนาประเทศของจีน โดยลงลึกการปฏิรูปและขยายการเปิดประเทศ

11 July 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศของจีน โดยลงลึกการปฏิรูปและขยายการเปิดประเทศ รวมทั้งการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะมีส่วนช่วยสร้างคุณูปการให้แก่การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๖๒ ที่ได้ประกาศรายงานผลงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจีนในช่วง ๗๐ ปีที่ผ่านมา โดยระบุว่า

 

๑.๑ นับตั้งแต่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (๑ ต.ค. ปี ๑๙๔๙ หรือ พ.ศ.๒๔๙๒) เป็นต้นมา โดยจีนดำเนินนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศ ทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจของจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด และเศรษฐกิจสังคมของจีนก้าวสู่ขั้นตอนการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

 

๑.๒ ด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ จีนได้เปลี่ยนจากการพึ่งพาเกษตรกรรมเป็นการพัฒนาทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการพร้อมกัน โครงสร้างด้านอุปสงค์ก็ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่จัดการประชุมสมัชชาฯ ๑๘ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นต้นมา จีนพยายามจัดตั้งกลไกระยะยาวในการขยายอุปสงค์ภายในประเทศมากขึ้น ปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) การบริโภคมีส่วนช่วย ๗๖.๒% ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน

 

๑.๓ นับตั้งแต่สถาปนาจีนใหม่ เมื่อ ๗๐ ปีที่ผ่านมา รายได้ประชากรจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และระดับการใช้จ่ายอยู่ในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนโดยรวมอยู่ในขั้นดี จากเดิมที่เคยอดอยากขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม และขณะนี้กำลังขึ้นสู่ระดับกินดี อยู่ดี ซึ่งสถิติระบุว่า ปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) การใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนของชาวจีนอยู่ที่ ๑๙,๘๕๓ หยวน เพิ่มขึ้น ๑๙.๒ เท่า เมื่อเทียบกับปี ๑๙๗๘ (พ.ศ.๒๕๒๑) นอกจากนี้ นับตั้งแต่การปฏิรูปและเปิดเสรีเป็นต้นมา เศรษฐกิจของจีนได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยช่วยให้คนจีนในเขตเมือง-ชนบทมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็ทำให้กำลังจับจ่ายเพิ่มสูงขึ้น โครงสร้างการใช้จ่ายก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 

๒. ข้อมูลจากสถาบันแมคคินซีย์ โกลบอล (McKinsey Global Institute) ที่ได้ออกรายงานฉบับหนึ่ง ได้ระบุว่า

 

๒.๑ นับตั้งแต่ปี ๒๐๐๐ – ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๖๐) ดัชนีเศรษฐกิจโลกที่พึ่งพาเศรษฐกิจจีนค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นจาก ๐.๔ มาเป็น ๑.๒ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในกระบวนการเศรษฐกิจจีนรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับเศรษฐกิจโลก โดยจีนได้ช่วยผลักดันเศรษฐกิจโลกให้เติบโตขึ้น ขณะที่ประชาคมโลกมีความมั่นใจต่อเศรษฐกิจจีนมากขึ้นเรื่อยๆ

 

๒.๒ สถาบันแมคคินซีย์ โกลบอล ได้อ้างข้อมูลจากธนาคารโลกว่า ตั้งแต่ปี ๒๐๑๐ – ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๖๐) จีนมีส่วนเกื้อกูลต่อการเติบโตของการบริโภคในครอบครัวทั่วโลกสูงถึง ๓๑% และจีนยังเป็นตลาดใหญ่อันดับแรกสำหรับสินค้าหลายๆ ประเภท เช่น รถยนต์ สุรา โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน จีนยังเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่มีอุตสาหกรรมครบทุกประเภท ดังนั้น ห่วงโซ่อุปทานของจีนจึงมีความได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด และจากรายงานของสถาบันแมคคินซีย์ โกลบอล ยังระบุว่า แทบทุกสาขาอุตสาหกรรมทั่วโลกต้องพึ่งพาจีนในระดับหนึ่ง ห่วงโซ่อุตสาหกรรมของจีนที่มีความได้เปรียบช่วยประหยัดต้นทุนของบริษัทข้ามชาติและบริษัทนำเข้าต่างชาติ และดึงดูดบริษัทข้ามชาติมาลงทุนในจีน

 

๓. ข้อมูลของธนาคารโลก ที่ได้รายงานว่า

 

๓.๑ นับตั้งแต่ปี ๒๐๑๒ – ๒๐๑๖ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) จีนมีส่วนเกื้อกูลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกสูงถึง ๓๔% ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนรวมกันทั้งหมดของสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น

 

๓.๒ การที่จีนมีส่วนเกื้อกูลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้โลกค่อย ๆ พึ่งพาเศรษฐกิจจีนมากขึ้น ทั้งนี้ จีนมีตลาดบริโภคที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และประชากรที่มีรายได้ปานกลางมากที่สุดในโลก

 

๓.๓ จากแนวโน้มการบริโภคที่กำลังปรับตัวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจีนกำลังสร้างพลังขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง

 

 

บทสรุป จากข้อมูลดังกล่าวในข้างต้น จะเห็นได้ว่านอกจากที่จีนมีตลาดบริโภคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและประชากรที่มีรายได้ปานกลางมากที่สุดในโลก รวมทั้งยังเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่มีอุตสาหกรรมครบทุกประเภท ที่ทำให้ห่วงโซ่อุปทานของจีนมีความได้เปรียบแล้ว การที่จีนไปลงทุนต่างประเทศในฐานะที่เป็นแหล่งลงทุนจากต่างชาติโดยตรงอันดับสองของโลก ก็เป็นการแสดงบทบาทที่สำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยเมื่อปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) จีนไปลงทุนในต่างประเทศสูงถึง ๑๓๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมทั้งได้สร้างงาน ๑๗ ล้านตำแหน่งให้แก่ประเทศที่จีนไปลงทุน และมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี ๔๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งการลงทุนในต่างประเทศของจีน ได้ทำให้ประเทศเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับจีนมากยิ่งขึ้น

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190709/540a3c8e-7fd3-cacc-e87a-27b978928c01.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190709/1c322fc4-9c45-db4d-b41f-94e5929d643f.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190708/f02a6f8f-efb5-1dbd-b018-8b2a5077d4bf.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190708/c6e98108-50d8-11e3-bd17-f8f9f0b5adf3.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box