ข้อมูลวิเคราะห์จากผลการประชุมเต็มคณะครั้งที่ ๔ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ ๑๙

03 November 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์จากผลการประชุมเต็มคณะครั้งที่ ๔ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ ต.ค.๖๒ เกี่ยวกับภาระหน้าที่สำคัญในการยืนหยัดและปรับปรุงระบบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนให้มีความสมบูรณ์แบบ ผลักดันระบบบริหารประเทศและยกระดับขีดความสามารถการบริหารงานให้มีความทันสมัย ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (นายสี จิ้นผิง ในฐานะประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง) ได้รายงานผลการทำงานของกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคฯ เพื่อพิจารณาและผ่านมติการยืนหยัดและปรับปรุงระบบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนให้มีความสมบูรณ์แบบ ผลักดันการสร้างระบบบริหารจัดการประเทศ และยกระดับขีดความสามารถการบริหารงานให้มีความทันสมัยของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยที่ประชุมฯ เสนอว่า

 

๑.๑ ให้ยืนหยัดและปรับปรุงระบบคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเมืองและชนบทให้มีความสมบูรณ์แบบ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในการสร้างชีวิตที่ดีงาม

 

๑.๒ ให้ยืนหยัดและปรับปรุงระบบบริหารสังคมแบบร่วมสร้าง ร่วมบริหารและร่วมใช้ให้มีความสมบูรณ์แบบ รักษาเสถียรภาพของสังคมและพิทักษ์ความมั่นคงแห่งชาติ

 

๑.๓ ให้ยืนหยัดและปรับปรุงระบบภาวะนิเวศให้มีความสมบูรณ์แบบ ส่งเสริมให้มนุษย์และธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์

 

๑.๔ ให้ยืนหยัดและสร้าง “หนึ่งประเทศ สองระบบ”ให้มีความสมบูรณ์แบบ ผลักดันให้ประเทศรวมเป็นเอกภาพอย่างสันติ

 

๒. ก่อนหน้านี้ ได้มีบทนิพนธ์ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน เรื่อง “ส่งเสริมบทบาทการนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยภารกิจรอบด้าน” ได้ถูกจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์งานประพันธ์ส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และได้ออกจำหน่ายทั่วประเทศ เป็นหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงปาฐกถาและบทความของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง รวม ๗๐ บท ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนปี ๒๐๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๕) ถึงเดือนกรกฎาคมปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) มีจำนวนตัวอักษรรวมประมาณ ๑.๔ แสนคำ เพื่อเน้นการเสริมบทบาทการนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยภารกิจในทุกด้าน อันเป็นส่วนประกอบสำคัญของแนวคิดประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ว่าด้วยสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน

 

๓. กระบวนการพัฒนาประเทศของจีนในช่วง ๗๐ ปีที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า จีนได้เสนอแนวคิดสำคัญให้แก่ประชาคมโลกด้วยภูมิปัญญาจีน เช่น หลังสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จีนได้กำหนดนโยบายต่างประเทศที่สันติ เป็นอิสระ และเป็นตัวของตัวเอง และได้ร่วมกับประเทศอินเดียและพม่า (ขณะนั้น) ในการริเริ่มหลัก ๕ ประการ สำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งเป็นบรรทัดฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ในระยะปีหลัง ๆ จีนใช้นโยบายที่สอดคล้องกับแนวโน้มหลายขั้วอำนาจของโลก และเศรษฐกิจของโลกยุคใหม่ โดยได้เสนอแนวคิดในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน และข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” รวมทั้งยังพยายามขับเคลื่อนการปฏิรูปกลไกการบริหารโลกให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

 

 

บทสรุป แม้ว่าจีนจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ แต่ก็ยังต้องก้าวข้ามภูเขาสูงหลายต่อหลายลูก และในขั้นต่อไป ซึ่งจีนจะใช้มาตรการปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอกที่สำคัญจำนวนหนึ่ง เพื่อปรับปรุงระบบและโครงสร้างให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ได้แก่ (๑) เปิดกว้างการอนุมัติเข้าตลาดสำหรับทุนต่างชาติ (๒) เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (๓) เพิ่มการนำเข้าสินค้าและบริการ (๔) ดำเนินการประสานงานด้านโยบายเศรษฐกิจมหภาคระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ (๕) ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายเปิดสู่ภายนอกให้มากขึ้น ดังนั้น ที่ประชุมเต็มคณะครั้งที่ ๔ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ ๑๙ จึงเน้นว่า การยืนหยัดและปรับปรุงระบบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนให้มีความสมบูรณ์แบบ ผลักดันระบบบริหารประเทศและยกระดับขีดความสามารถการบริหารงานให้มีความทันสมัย เป็นภาระหน้าที่สำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://news.cgtn.com/news/2019-10-31/19th-CPC-Central-Committee-concludes-fourth-plenary-session-LeYbJJH8Hu/index.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20191031/271e1be9-63b1-ad16-261b-87dc365efe03.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20191001/b0836dfb-3330-2de9-d12e-5a209bb5345c.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20191001/bd31b09c-6f40-baea-f88c-c5057c8972b9.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20191001/db817319-1861-4c8c-7ca2-88d46ec011bc.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20191028/878cb5b6-e2c2-8bf5-8576-609b9a90d9ec.html รวมถึงเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190705/f85d9535-b73f-2a80-e0ce-325d8ff37586.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190530/18e8bc0b-8b4b-73b5-616a-81e56b642ad7.html อีกทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190426/48ec615e-1ce6-f62b-af24-22ae322d3570.html กับเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20190426/2cd7696f-6b2b-8542-d592-7e6991d1ad6d.html และเว็บไซต์ https://news.cgtn.com/news/2019-10-28/A-simple-guide-to-4th-plenary-session-of-19th-CPC-Central-Committee-L9MvYH7320/index.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box