ข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนนโยบายอุตสาหกรรมระหว่างไทย-จีน

28 November 2019
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนนโยบายอุตสาหกรรมระหว่างไทย-จีน ภายใต้ความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนโยบายอุตสาหกรรม ของกองทุนเฉพาะกิจความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒ ที่กรุงเทพฯ นายหลี่ว์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมลงนามข้อตกลงระหว่างไทย-จีนว่าด้วยความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนโยบายอุตสาหกรรม ของกองทุนเฉพาะกิจความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ทั้งนี้ ตามข้อตกลงฉบับดังกล่าว จีนจะมอบทุนสนับสนุนให้ไทยดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนด้านนโยบายอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ซึ่งถือเป็นโครงการที่เดินหน้าโซ่อุตสาหกรรมของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ให้เชื่อมถึงกันอีกขั้นรวมทั้งลงลึกความร่วมมือด้านกำลังการผลิตของลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ตลอดจนส่งเสริมประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงให้ยกระดับอุตสาหกรรมสูงขึ้น และสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในอนุภูมิภาค

 

๒. กองทุนเฉพาะกิจความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (Lancang-Mekong Cooperation: LMC) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ มี.ค.๖๒ ณ กระทรวงการต่างประเทศไทยในกรุงเทพฯ โดยนายหลู่ว์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้แลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีที่เผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชนไทยในโอกาสเฉลิมฉลองการจัดตั้งกลไกความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครบรอบ ๓ ปี

 

๒.๑ นายหลู่ว์ เจี้ยน ระบุในสารแสดงความยินดีว่า กลไกความร่วมมือดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเป็นเวลา ๓ ปี โดยได้แสดงความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของ ๖ ประเทศที่ติดต่อกัน มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน และเศรษฐกิจที่มีส่วนเกื้อกูลกัน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทุกด้าน สร้างคุณูปการแก่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในเขตลุ่มแม่น้ำ ทั้งนี้ จีนยินดีร่วมมือกับไทยและประเทศอื่น ๆ ริมฝั่งแม่น้ำสายนี้ เพื่อผลักดันความร่วมมือให้พัฒนาต่อไป

 

๒.๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ระบุในสารแสดงความยินดีว่า ไทยในฐานะประเทศประธานหมุนเวียนอาเซียน มีความมั่นใจที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัวใหญ่ของแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เพื่อร่วมกันผลักดันการติดต่อในอนุภูมิภาค โดยสร้างประชาคมแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่มีสันติภาพ เจริญรุ่งเรือง และพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

๓. ข้อสังเกต ในบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (หรือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง) ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๖๒ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพิเศษฯ จำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ หยวน หรือประมาณ ๒ ล้านบาท ในการอบรมเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับกลางจากประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เนื้อหาการอบรมที่สำคัญ เช่น สถานะด้านอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือฯ นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สำคัญ แนวทางส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น และจะเป็นกลไกในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างกันของประเทศสมาชิกในกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานปฏิบัติอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานด้านอุตสาหกรรมระหว่างกันในอนาคต

 

 

บทสรุป ภายใต้ความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนโยบายอุตสาหกรรม ของกองทุนเฉพาะกิจความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ถือเป็นโครงการที่เดินหน้าโซ่อุตสาหกรรมของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ให้เชื่อมถึงกันอีกขั้นรวมทั้งลงลึกความร่วมมือด้านกำลังการผลิตของลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ตลอดจนส่งเสริมประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงให้ยกระดับอุตสาหกรรมสูงขึ้น และสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในอนุภูมิภาค โดยที่จีนจะมอบทุนสนับสนุนให้ไทยดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนด้านนโยบายอุตสาหกรรมนั้น อันป็นไปข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนนโยบายอุตสาหกรรมระหว่างไทย-จีน ซึ่งจะส่งผลดีต่อบทบาทนำของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ในการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทั้งกรอบทวิภาคีและพหุภาคี

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20191126/56b6c52b-9934-45ca-2832-ea5649307f92.html และเว็บไซต์ http://www.vijaichina.com/articles/1316 รวมทั้งเว็บไซต์ https://www.thairath.co.th/news/foreign/1531405 และเว็บไซต์ https://www.thansettakij.com/content/413804 ตลอดจนเว็บไซต์ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/853307 และเว็บไซต์ http://www.chinaembassy.or.th/th/dszl/dshd/t1719496.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box