การประกาศเอกสารหมายเลข ๑ ของรัฐบาลจีน

09 February 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศเอกสารหมายเลข ๑ ของรัฐบาลจีน เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๖๓ ว่าด้วยการทำงานด้านการเกษตร ชนบทและเกษตรกรให้ดีเพื่อบรรลุสังคมพอกันพอใช้อย่างรอบด้านตามเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เนื้อหาของเอกสารหมายเลข ๑ ดังกล่าว ระบุว่า ปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) เป็นปีที่บรรลุเป้าหมายการสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่างรอบด้านให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ และเป็นปีสุดท้ายของการเอาชนะสงครามขจัดความยากจนอย่างรอบด้าน ซึ่งการมุ่งเน้นการปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการบริการที่ขาดแคลนในชนบทให้ดีตามมาตรฐานสังคมพอกินพอใช้อย่างรอบด้าน ตอบสนองความต้องการด้านผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องของเกษตรกร ส่งเสริมการบริหารจัดการขั้นพื้นฐานในชนบท และใช้มาตรการชดเชยสิ่งที่ขาดแคลนในชนบท เป็นต้น

 

๒. ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้กล่าวในที่ประชุมประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบวินัยแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๓ โดยเน้นว่า ปีนี้ ต้องมุ่งเน้นปัญหาของผู้คนในพื้นที่ยากจน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของประชาชน อีกทั้งยังเสริมสร้างการกำกับดูแลงานขจัดความยากจน โดยเฉพาะการลดจำนวนอำเภอความยากจน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง "ต่อต้านการทุจริตขนาดเล็ก" ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน กำจัด "ร่มคุ้มกัน" ของกองกำลังชั่วร้าย ขจัด "อุปสรรค" ขัดขวางการดำเนินงานตามนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการสร้างองค์กรของพรรคระดับรากหญ้าที่เข้มแข็ง

 

๓. ข้อสังเกต สถานการณ์ของจีนในปีนี้ การรักษาอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจให้คงเดิมมีแรงกดดันค่อนข้างสูง และขณะนี้ยังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อีก ซึ่งเหตุการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาล่อแหลมในภาคการเกษตร ชนบทและเกษตรกร ต้องปรับปรุงการบริการในชนบทให้ดี ยกระดับการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในชนบท ดังนั้น การที่รัฐบาลจีนต้องการเอาชนะสงครามขจัดความยากจน จึงต้องมุ่งขจัดความยากจนอย่างรอบด้าน และยืนหยัดขจัดความยากจนอย่างตรงจุด โดยเฉพาะการคุ้มครองเรื่องการศึกษาภาคบังคับ การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานและการมีที่อยู่อาศัย รวมถึงแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของน้ำดื่มน้ำใช้ เพื่อประกันให้ประชากรทุกข์ยากที่เหลืออยู่หลุดพ้นจากความยากจนได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

 

 

บทสรุป ผลการดำเนินการของรัฐบาลจีนที่ผ่านมา พบว่า ได้ทำให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนได้กว่า ๑๐ ล้านคนต่อปี จึงทำให้ดูเหมือนว่าปีนี้ จีนน่าจะบรรลุเป้าหมายในการขจัดปัญหาคว่ามยากจนได้โดยไม่ยาก แต่รัฐบาลจีนก็ยังคงดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลัง โดยอาศัยการรวบรวมทรัพยากรที่ดี เพื่อขจัดความยากจนให้ได้อย่างตรงจุด ในขณะที่นายเดวิด บีสลีย์ (David Beasley) ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการอาหารโลกได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวซินหวาเมื่อเดือน ม.ค.๖๓ ว่า ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา จีนสามารถลดจำนวนประชากรผู้ยากจนลงไปได้กว่า ๒ ใน ๓ ถึงแม้จีนจะมีพื้นที่เพาะปลูกคิดเป็นเพียง ๙% ของโลกเท่านั้น แต่กลับสามารถเลี้ยงประชากรราว ๒๐% ของโลกได้

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/202002/05/content_WS5e3ab667c6d0a585c76ca7c0.html และเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/07/c_138763729.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200207/407ed12d-b84f-60b8-98ad-3843cd55bb31.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200122/8538af4a-2437-3f09-8e06-5d95148cc2b3.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200114/cdcfcc3c-3a65-cf8b-d998-3ab395f041b1.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200113/ffa74a31-9ec7-b002-1102-adc1d1ab7b87.html อีกทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20191207/2f49f2ab-d3f6-2930-3f96-79cff9afedf3.html และเว็บไซต์ http://www.bjreview.com/Nation/202002/t20200206_800191759.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box