จีนเสนอจัดประชุมออนไลน์เกี่ยวกับโควิด-๑๙ ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ และการประชุมออนไลน์เกี่ยวกับป้องกันและควบคุมโรคจีน-ยุโรป

23 March 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจีนเสนอจัดประชุมออนไลน์เกี่ยวกับโควิด-๑๙ ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ และการประชุมออนไลน์เกี่ยวกับป้องกันและควบคุมโรคจีน-ยุโรป ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๓ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้จัดการประชุมออนไลน์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เกี่ยวกับโควิด-๑๙ โดยนายหวัง อี้ กล่าวว่า

 

๑.๑ ขอขอบคุณเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่ตอบรับข้อเสนอของจีน ในการจัดการประชุมพิเศษเกี่ยวกับปัญหาโควิด-๑๙ ระหว่างสามประเทศ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า สามประเทศมีความมั่นใจในการร่วมมือกันขจัดความยากลำบาก แสดงความปรารถนาในการร่วมมือกันป้องกันและควบคุมโรคระบาดและรักษาความร่วมมือในการไปมาหาสู่กันตามปกติ

 

๑.๒ จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิด การกระชับความร่วมมือ ร่วมรับมือกับวิกฤตเป็นทางเลือกที่จำเป็นสำหรับทั้งสามประเทศ จีนหวังว่าการประชุมในครั้งนี้ จะแบ่งปันประสบการณ์ต่อต้านการแพร่ระบาดกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่น เพิ่มการประสานงาน บรรลุความรับรู้ร่วมกันที่มีคุณค่า

 

๒. ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๓ กระทรวงการต่างประเทศจีน กับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน ก็ได้จัดการประชุมออนไลน์เกี่ยวกับป้องกันและควบคุมโรคจีน-ยุโรป โดยนำเสนอประสบการณ์การป้องกันและควบคุมโควิด-๑๙ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของประเทศยุโรป ๑๘ ประเทศ รวมถึงอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน และสวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น โดยผู้เชี่ยวชาญจีนได้นำเสนอประสบการณ์ต่างๆ ของจีนเกี่ยวกับงานวิจัยโควิด-๑๙ รวมทั้งมาตรการป้องกันและควบคุม และวิธีการรักษาโรค เป็นต้น พร้อมทั้งตอบคำถามกว่า ๘๐ ข้อ อย่างละเอียด ทำให้เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญประเทศต่างๆ ในยุโรปต่างชื่นชมจีนที่ใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีพลัง และขอบคุณจีนที่จัดการประชุมครั้งนี้อย่างทันเวลา โดยเห็นว่าการประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญในการชี้นำงานป้องกันและควบคุมโรคของประเทศต่างๆในยุโรป ซึ่งโควิด-๑๙ กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรง

 

 

บทสรุป การที่จีนได้ใช้ความพยายามสร้างแนวต้านการระบาดของโควิด-๑๙ ให้กับประชาคมโลก จะทำให้ช่วยลดข้อกล่าวหาของฝ่ายที่มุ่งโจมตีจีน โดยจีนมุ่งมั่นให้ความร่วมมือกับนานาชาติในการต่อสู้กับโควิด-๑๙ ดังกรณีการแบ่งปันประสบการณ์ในการต่อต้านการแพร่ระบาดกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่น รวมทั้งสนับสนุนสหภาพยุโรปเพื่อใช้ความพยายามในการป้องกันและควบคุมโรค และจะอำนวยความสะดวกแก่ยุโรปในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ผ่านช่องทางพาณิชย์ ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นโอกาสที่สำคัญต่อการกระชับความสัมพันธ์กับนานาชาติ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อจีนแล้ว ยังจะนำไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเจรจาข้อตกลงการลงทุนระหว่างกันกับประเทศต่างๆ เช่น การเจรจาข้อตกลงการลงทุนระหว่างจีน – ยุโรป โดยที่สหภาพยุโรปยินดีให้หลักประกันตลอดจนอำนวยความสะดวกที่จำเป็นให้แก่พลเมืองจีนและนักเรียนจีนในประเทศยุโรป เป็นต้น

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.anews.com.tr/world/2020/03/20/china-skorea-japan-hold-video-meet-over-covid-19 และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200320/dd2a8d71-b247-cd23-5799-a2f587f04f5f.html รวมทั้งเว็บไซต์ https://www.politico.eu/article/coronavirus-china-winning-propaganda-war/ และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200320/4d549717-2227-1874-2a6d-56168f1a6dfe.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200319/e9f13198-c60d-8bee-6aae-473b227ac6b9.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200320/36d8bbf1-5814-d8d4-aa3d-e750f019ad9f.html รวมถึงเว็บไซต์ https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/china-skorea-japan-hold-video-meet-over-covid-19/177295 และเว็บไซต์ https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1758235.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box