กระทรวงทรัพยากรบุคลากรและประกันสังคมของจีน ได้ประกาศจะดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการที่ยากจนทั่วประเทศให้มีงานทำ

20 May 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรบุคลากรและประกันสังคมของจีน ได้ประกาศจะดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการที่ยากจนทั่วประเทศให้มีงานทำ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. รัฐบาลจีนได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่สามของเดือนพฤษภาคมทุกปี เป็นวันผู้พิการแห่งชาติประจำปี (全国助残日National Day for the Disabled) ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๓ และเป็นการครบรอบ ๓๐ ปี แห่งการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการ (助残 help the disabled) โดยในปีนี้กำหนดให้อยู่ภายใต้กรอบคิดที่ว่า “การช่วยเหลือผู้พิการขจัดความยากจนและชนะความเป็นอยู่ที่ดี" (“助残脱贫决胜小康” "Helping the disabled get rid of poverty and win the well-off") ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรบุคลากรและประกันสังคม (人力资源和社会保障部Ministry of Human Resources and Social Security) จึงได้ประกาศว่า จะดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการที่ยากจนทั่วประเทศให้มีงานทำ โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้พิการที่ยากจนและผู้พิการที่มีรายได้น้อยในชนบทซึ่งได้ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยเฉพาะผู้พิการที่บรรลุนิติภาวะ ที่ยินยอมทำงานและสามารถทำงานได้ในท้องถิ่นต่างๆ ทั้งนี้ รัฐบาลจีนจะดำเนินการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในการช่วยเหลือผู้พิการที่ยากจนได้ทำงานใกล้บ้าน รวมทั้งสามารถทำงานในบ้านและบุกเบิกธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เพื่อช่วยผู้พิการหลุดพ้นจากความยากจน (助残脱贫help the disabled out of poverty)

 

๒. ปัจจุบัน ประเทศจีนมีผู้พิการประมาณ ๘๕ ล้านคน และมีรายงานว่า เมื่อปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) รัฐบาลจีนสามารถให้ความช่วยเหลือผู้พิการจำนวน ๗ ล้านคนให้พ้นจากความยากจน โดยมีผู้พิการที่ยากจนอีกจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ คน กำลังอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือเพื่อให้หลุดพ้นความยากจน สำหรับตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ยากจน เช่น กรณีที่นางพัน เสี่ยวหง ช่างปักไหมพื้นบ้านชนเผ่าอี้ว์กู้ (裕固族 Yugu Tribe) วัย ๔๓ ปี ได้เปิดสอนทักษะการปักไหมผ่านสมาร์ทโฟนต่อเนื่องทุกวัน เพื่อช่วยให้ผู้พิการที่ยากจนในท้องถิ่นของอำเภอปกครองตนเองชนชาติอี้ว์กู้ เมืองจางเยี่ย มณฑลกานซู่ ให้เพิ่มทักษะความสามารถในการหาเลี้ยงชีพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งมีผู้สนใจเรียนกว่า ๒๐๐ คน เป็นต้น

 

๓. ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากปีนี้เป็นปีแห่งการต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และเป็นปีแห่งการสร้างสังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดีภายใต้แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๓ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีน โดยได้มุ่งการให้การช่วยเหลือแก่ผู้พิการ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้พิการสามารถขจัดความยากจน อันจะนำไปสู่การอยู่ดีมีสุขโดยรวม ดังที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เน้นย้ำว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการ "สร้างสังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดีในทุกด้านและจะต้องไม่มีผู้พิการ" (“全面建成小康社会,残疾人一个也不能少” "To build a well-off society in an all-round way, there must be no disabled persons")

 

 

บทสรุป นับตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๙๑ (พ.ศ.๒๕๓๔) รัฐบาลจีนได้เห็นความสำคัญของผู้พิการ และได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่สามของเดือนพฤษภาคมทุกปี เป็นวันผู้พิการแห่งชาติประจำปี ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในท้องถิ่นแก่คนพิการทุกระดับ รวมทั้งมีการสรุปประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการเพื่อบรรเทาความยากจน โดยหน่วยงานระดับท้องถิ่นต้องให้การดูแลครอบครัวที่มีสมาชิกที่พิการ และการมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อสนับสนุนในแง่ของการเริ่มต้นธุรกิจ ตลอดจนการจ้างงานและการศึกษาสำหรับผู้พิการ

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.chinanews.com/gn/2020/05-17/9186842.shtml และเว็บไซต์ http://english.sina.com/china/p/2020-05-08/detail-iircuyvi1945260.shtml รวมทั้งเว็บไซต์ http://cpc.people.com.cn/n1/2020/0517/c117005-31711999.html และเว็บไซต์ http://xw.jjxw.cn/gjgn/202005/t20200517_3860555.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://www.gongyishibao.com/html/yaowen/18697.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200517/6e3e1b92-1453-267b-53bf-55fdcbbfe585.html รวมถึงเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200409/5ceeb4db-3e68-2d3b-a084-2039164cd98f.html และเว็บไซต์ http://www.gs.chinanews.com/news/2020/04-08/329307.shtml อีกทั้งเว็บไซต์ http://gansu.gscn.com.cn/system/2020/05/15/012384965.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box