รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้กล่าวถึงข้อเสนอในการควบคุมโรคระบาด ๖ ประการ และมาตรการ ๕ ประการ ในการสร้างประชาคมด้านสาธารณสุขโลก

22 May 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้กล่าวถึงข้อเสนอในการควบคุมโรคระบาด ๖ ประการ และมาตรการ ๕ ประการ ในการสร้างประชาคมด้านสาธารณสุขโลก ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๗๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๓ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 

๑. นายหม่า เจาซวี่ (马朝旭 Ma Zhaoxu) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน(外交部副部长Deputy Minister of Foreign Affairs) กล่าวว่า สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๗๓ นั้น เป็นความคิดริเริ่มที่มีความสำคัญใน ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) การแบ่งปันประสบการณ์ในการควบคุมและการรักษาโรค (๒) การรวมพลังระหว่างประเทศ (๓) การแสดงความรับผิดชอบของจีนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโลก และ (๔) การปรับปรุงระบบการกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นระดับโลกในการต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของโควิด-๑๙ โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับโรคและการวางแผนสำหรับระบบการกำกับดูแลระดับโลกในอนาคต

 

๒. ข้อเสนอในการควบคุมโรคระบาด ๖ ประการ ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกอบด้วย

 

๒.๑ ต้องให้ความสำคัญกับชีวิตผู้คนเป็นลำดับแรก และใช้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ ดำเนินการตามขั้นตอนให้เร็วที่สุด เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสทั่วโลกและหยุดยั้งการแพร่ระบาดข้ามพรมแดน โดยต้องเพิ่มการแบ่งปันข้อมูลแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และดำเนินการตามความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับวิธีการทดสอบการรักษาทางคลินิก การวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยา

 

๒.๒ องค์การอนามัยโลก (WHO) ควรเป็นผู้นำในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-๑๙ ดังนั้น จีนขอเสนอให้ประชาคมระหว่างประเทศเพิ่มการสนับสนุนทางการเมืองและการเงินให้กับ WHO เพื่อระดมทรัพยากรทั่วโลกในการกำจัดไวรัส

 

๒.๓ เนื่องจากประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศในแอฟริกามีระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอกว่า ดังนั้น การช่วยสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองต่อโควิด-๑๙ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยจีนได้ส่งเวชภัณฑ์และความช่วยเหลือจำนวนมหาศาลไปยังประเทศในแอฟริกากว่า ๕๐ ประเทศ และส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจีนไปยังทวีปแอฟริกาเพื่อให้การช่วยเหลือด้วย ซึ่งปัจจุบันทีมแพทย์จีนประจำอยู่ในแอฟริกา ๔๖ คน

 

๒.๔ ต้องเสริมสร้างธรรมาภิบาลระดับโลกในด้านสาธารณสุข เนื่องจากการแพร่ระบาดของโลกในครั้งนี้อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้าย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุขให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจัดตั้งศูนย์สำรองระดับโลกและระดับภูมิภาคสำหรับเวชภัณฑ์ต้านการแพร่ระบาด โดยอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และความเป็นมืออาชีพที่นำโดยองค์การอนามัยโลก ที่ดำเนินการในลักษณะที่เป็นกลางและเป็นธรรม

 

๒.๕ ต้องฟื้นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยควรมีการประสานงานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคระหว่างประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก เพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก

 

๒.๖ ต้องเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เนื่องจากความเป็นปึกแผ่นและความร่วมมือเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการเอาชนะไวรัส

 

๓. มาตรการ ๕ ประการ ในการสร้างประชาคมด้านสาธารณสุขโลก ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้แก่

 

๓.๑ จีนจะให้การช่วยเหลือระหว่างประเทศ ๒ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในสองปีเพื่อสนับสนุนประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาในการต่อสู้กับโรคระบาดและการฟื้นตัวของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 

๓.๒ จีนจะร่วมมือกับสหประชาชาติในการจัดตั้งคลังสินค้าฉุกเฉินและศูนย์รวมด้านมนุษยธรรมระดับโลกในประเทศจีน เพื่อสร้างความมั่นใจในห่วงโซ่อุปทานของวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างช่องทางสีเขียวสำหรับการขนส่งและพิธีการศุลกากร

 

๓.๓ จีนจะสร้างกลไกความร่วมมือโดยการจับคู่กับโรงพยาบาล ๓๐ แห่งในแอฟริกา และเร่งการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ของศูนย์ควบคุมโรคแอฟริกัน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการควบคุมโรค

 

๓.๔ หลังจากการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-๑๙) ของจีนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะถูกใช้เป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะทั่วโลก เพื่อให้จีนมีส่วนร่วมในการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอในประเทศที่กำลังพัฒนา

 

๓.๕ จีนจะดำเนินการ "โครงการบรรเทาหนี้ที่รอการตัดบัญชีสำหรับประเทศยากจน" กับสมาชิกกลุ่ม G20 และยินดีที่จะทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มการสนับสนุนสำหรับประเทศที่มีโรคระบาดรุนแรงให้สามารถเอาชนะปัญหาได้

 

 

บทสรุป นายหม่า เจาซวี่ เห็นว่า การที่ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ได้เชิญประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพโลกครั้งที่ ๗๓ อันแสดงให้เห็นถึงการยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศถึงความสำเร็จของจีนในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด รวมทั้งบทบาทที่สำคัญของจีนในความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามแนวคิดประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ ที่นอกจากจะแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนแล้ว ยังได้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อการเป็นประเทศใหญ่ของจีนในด้านภารกิจสาธารณสุขโลกอีกด้วย

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1780477.shtml และเว็บไซต์ https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1780893.shtml รวมทั้งเว็บไซต์ http://www.chinanews.com/gn/2020/05-18/9187910.shtml และเว็บไซต์ https://www.globaltimes.cn/content/1188716.shtml ตลอดจนเว็บไซต์ https://language.chinadaily.com.cn/a/202005/19/WS5ec33e74a310a8b241156a8a.html และเว็บไซต์ http://en.nhc.gov.cn/2020-05/19/c_80267.htm รวมถึงเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200519/68848039-e49c-a9dc-4ebb-14acc87abfbb.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200519/bc60e509-3c01-16ae-322a-673a5ba7f550.html อีกทั้งเว็บไซต์ https://news.sina.com.cn/c/xl/2020-05-18/doc-iirczymk2300872.shtml และเว็บไซต์ https://ishare.ifeng.com/c/s/v004-_1-_5XKdqJXLsdQVtZ44W-_ruZHLp5V3-_ezmGtJX7-_rgFXdf9Ym6rraveuOfWVUbbt?spss=np&aman=4Wf95E5aa6ca6jfc6I338&gud=228837Q115&from=groupmessage&isappinstalled=0 )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box