ความสำเร็จของกรุงปักกิ่งในการใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙ รอบที่สองให้อยู่ในวงจำกัด

23 June 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จของกรุงปักกิ่งในการใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙ รอบที่สองให้อยู่ในวงจำกัด ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 


๑. การระบาดของโควิด-๑๙ รอบที่สองที่เกิดขึ้นในกรุงปักกิ่ง (北京) หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ รายใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๓ จากตลาดซินฟาตี้ (新发地市场) ที่เป็นตลาดค้าส่งผลไม้ ผัก และเนื้อสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของจีน โดยแหล่งที่มาของไวรัสมีความเป็นไปได้ ๒ แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ง โควิด-๑๙ เข้าสู่กรุงปักกิ่งโดยติดมากับสิ่งของ และ แนวทางที่สอง เป็นการแพร่เชื้อผ่านผู้ติดเชื้อแบบคนสู่คน โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยจึงไม่รู้สึกตัวว่าติดเชื้อ ซึ่งในขณะนี้ ทางการกรุงปักกิ่งกำลังรวบรวมข้อมูลมากยิ่งขึ้นเพื่อสรุปว่าการระบาดครั้งใหม่นี้มีแหล่งที่มาของไวรัสอย่างไรที่แน่ชัด ต่อมาในช่วงบ่ายของวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓ ดร.อู๋ จุนโหย่ว (吴尊友 Wu Zunyou) หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา จากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติจีน กล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งว่า สถานการณ์โควิด-๑๙ ที่ระบาดในกรุงปักกิ่งอยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว

๒. มาตรการที่ใช้ในการดำเนินการ ซึ่งนอกจากการตรวจกรดนิวคลีอิกให้กับประชาชนในกรุงปักกิ่งซึ่งนับจนถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๓ ได้เป็นจำนวน ๒,๒๙๗,๐๐๐ คนแล้ว ยังได้ประกาศยกระดับการป้องกันโรคระบาดในกรุงปักกิ่งขึ้นเป็นระดับที่ ๒ โดย

 

๒.๑ ได้ปิดตลาดที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๔ มิ.ย.๖๓ และปิดตลาดในกรุงปักกิ่งที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดค้าส่งซินฟาตี้ไปแล้วกว่า ๑๐ แห่ง สำหรับร้านขายผัก ผลไม้ขนาดเล็กที่รับสินค้าจากตลาดดังกล่าวได้ดำเนินการฆ่าเชื้อและเปลี่ยนแหล่งที่มาของสินค้าอย่างทันท่วงที ส่วนซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ต่างมีแหล่งสินค้าของตนเองอยู่แล้วและได้เพิ่มจำนวนสต็อกสินค้าด้วย เพื่อประกันให้ประชาชนมีอาหารเพียงพอ

 

๒.๒ การป้องกันในเขตชุมชน หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เขตชุมชน ๑๑ แห่งบริเวณตลาดซินฟาตี้ต่างถูกปิด ต่อมาเขตชุมชนใกล้ตลาดแห่งอื่นที่พบผู้ป่วยก็ถูกปิดพื้นที่เช่นกัน ส่วนผู้คนทั้งหมดในเขตชุมชนเหล่านั้นต้องกักตัวอยู่บ้านและรอรับการตรวจโรค

 

๒.๓ สำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานที่ทำงาน ตามแผนการเดิม นักเรียนระดับชั้น ป.๑ และ ป.๒ จะกลับเข้าเรียนที่โรงเรียนตามปกติตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓ แต่เมื่อพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ โรงเรียนต่าง ๆ จึงยกเลิกแผนการเดิมดังกล่าว สำหรับนักเรียนชั้นอื่นๆ ที่เริ่มเรียนที่โรงเรียนไปแล้วก่อนหน้านี้ สามารถเลือกกลับไปเรียนที่บ้านได้ ส่วนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงสูงให้หยุดการเรียนการสอนที่โรงเรียนทั้งหมด ยกเว้นนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ที่ต้องสอบเข้าศึกษาต่อให้กลับไปเรียนที่บ้าน ๑๔ วันก่อนสอบ ซึ่งกำหนดการสอบจะเลื่อนออกไปอีกหรือไม่จะมีการประกาศให้ทราบในภายหลัง สำหรับผู้ที่เคยไปตลาดซินฟาตี้หลังวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๓ ที่ผ่านมา และผู้ที่เคยติดต่อใกล้ชิดกับกลุ่มคนดังกล่าวจะไม่สามารถออกไปทำงานได้เป็นเวลา ๑๔ วัน

 

๒.๔ การติดตามและตรวจโรคผู้มีความเสี่ยงทุกคน โดยเฉพาะพนักงานกว่า ๘,๐๐๐ คนของตลาดซินฟาตี้ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อนเช้ามืดวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๓ ด้วยความเรียบร้อย และถูกแยกออกมาสังเกตอาการทางการแพทย์ในสถานที่เฉพาะ สำหรับผู้ที่ติดต่อใกล้ชิดกับตลาดซินฟาตี้หลังวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๓ ให้มารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อรับการตรวจหาไวรัส ซึ่งมีข้อมูลสถิติจนถึงวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓ มีผู้ที่เคยไปตลาดซินฟาตี้มาหลังวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๓ เกือบ ๒๐๐,๐๐๐ คน โดยให้ชุมชนรวบรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อตรวจหาเชื้อพร้อมกันที่ศูนย์ตรวจโควิด-๑๙ ที่ใกล้ที่สุด และกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา ๑๔ วัน สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกับผู้ติดเชื้อ ต้องมีการตรวจหาเชื้อ อีกทั้งยังต้องมีการฆ่าเชื้อและดูแลสถานที่ที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ ยังมีการฆ่าเชื้อภายในตลาด ร้านอาหาร และโรงอาหารต่าง ๆ รวมไปถึงตรวจหาเชื้อเจ้าของและพนักงานทุกคน จนถึงเช้าวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๓ กรุงปักกิ่งได้ฆ่าเชื้อตลาดขายสินค้าเกษตร ๒๗๖ แห่ง ปิดตลาดที่อยู่ใต้อาคาร ๑๑ แห่ง รวมไปถึงฆ่าเชื้อร้านอาหาร ๓๓,๑๗๓ แห่ง

 

๒.๕ ส่วนการเดินทาง ได้ให้รถแท็กซี่และรถบัสหยุดให้บริการเดินทางออกจากกรุงปักกิ่ง รวมทั้งสายรถประจำทางที่เดินรถผ่านเขตตลาดซินฟาตี้ ต้องใช้มาตรการเปลี่ยนเส้นทางหรือเว้นไม่จอดบางป้าย นอกจากนี้ ให้เพิ่มปริมาณเที่ยวรถไฟใต้ดิน และเพิ่มกำลังการตรวจอุณหภูมิผู้โดยสาร เพิ่มการถ่ายเทอากาศ และเพิ่มกำลังการฆ่าเชื้อสถานีรถไฟใต้ดิน สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วรถไฟเข้า-ออกกรุงปักกิ่ง สามารถคืนตั๋วได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อแต่ได้เดินทางออกจากกรุงปักกิ่งไปแล้วให้รีบแจ้งทางการท้องถิ่นทราบทันที

 

๒.๖ สถานที่สาธารณะ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๓ กรุงปักกิ่งได้หยุดจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓ รวมทั้งร้านตัดผมและร้านเสริมสวยต้องใช้ระบบจองคิวล่วงหน้า ลูกค้าต้องจดข้อมูลส่วนตัว วัดอุณหภูมิ และแสดงรหัสสุขภาพ ขณะที่ร้านอาหารห้ามจัดงานเลี้ยงและกิจกรรมรวมตัวอย่างอื่น ส่วนสวนสาธารณะให้ปิดการแสดงในอาคาร เป็นต้น

 

บทสรุป ดร.อู๋ จุนโหย่ว ได้เน้นว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ยังคงลุกลามทั่วโลก ดังนั้น ท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศอาจพบการระบาดขนาดเล็กที่เกิดจากการแพร่เชื้อจากต่างประเทศ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเสมอ และการที่กรุงปักกิ่งมีรายงานพบผู้ติดเชื้อนั้น ตรงกับการคาดการณ์และการประเมินอยู่แล้ว ซึ่งกรุงปักกิ่งได้ใช้มาตรการรับมือในช่วงแรกและควบคุมผลกระทบจากการระบาดรอบนี้ให้อยู่ในวงแคบที่สุด นับเป็นผลงานและคุณูปการที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้ แม้ว่าสถานการณ์การระบาดในปักกิ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่า จำนวนรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจะกลับเป็นศูนย์ภายในพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ เพราะเส้นกราฟจำนวนผู้ติดเชื้อจะยังคงที่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะลดลงเรื่อยๆ

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://beijing.qianlong.com/2020/0619/4302545.shtml และเว็บไซต์ http://www.bjd.com.cn/a/202006/20/WS5eedbeabe4b00aba04d22bfd.html รวมทั้งเว็บไซต์ https://news.stcn.com/sd/202006/t20200618_2052291.html และเว็บไซต์ https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_7949736 ตลอดจนเว็บไซต์ https://n.021east.com/special/1835684/4295 และเว็บไซต์ https://chinanews.sina.com/gb/chnmedia/chnpolitics/chinanews/2020-06-21/doc-ifzxmfut2934082.shtml รวมถึงเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200619/b71b93c1-8f0b-cadb-d45b-f49eaf46d938.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200618/c2585f78-e96f-394d-85ca-c3e5a4986787.html อีกทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200621/b32a68c1-51ca-5d2f-e7c1-86f447ab702e.html และเว็บไซต์ https://chinanews.sina.com/gb/chnlocal/phoenixtv/2020-06-21/doc-ifzxmfut2935386.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box