ความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนของจีน และข้อคิดที่สำคัญจากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในงานเชิดชูเกียรติผู้เป็นแบบอย่างการต่อสู้กับโรคโควิด-๑๙

15 September 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนของจีน และข้อคิดที่สำคัญจากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในงานเชิดชูเกียรติผู้เป็นแบบอย่างการต่อสู้กับโรคโควิด-๑๙ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. ความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนของจีน

 

๑.๑ หัวหน้าฝ่ายชีววิทยาของบริษัทซิโนฟาร์ม รายงานว่า วัคซีนโควิด-๑๙ สองตัวที่พัฒนาโดยบริษัทฯ ถูกนำไปใช้งานอย่างเร่งด่วนและหลายแสนคนได้รับการฉีดวัคซีน โดยยังไม่พบผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์หรือการติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จึงแสดงถึงประสิทธิผลของวัคซีน

 

๑.๒ ก่อนหน้านี้ พลตรีหญิง เฉิน เวย (陈薇少将) สมาชิกสภาวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติจีน (中国工程院院士) นักวิจัยจากสถาบันวิจัยการแพทย์ทหาร สภาวิทยาศาสตร์การทหารของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลผู้ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศระดับชาติเพื่อเชิดชูเกียรติผู้เป็นแบบอย่างในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-๑๙) จากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๖๓ ได้กล่าวว่า วัคซีนโควิด-๑๙ แบบรีคอมบิแนนท์ที่จีนวิจัยและผลิตขึ้น มีประสิทธิภาพครอบคลุมโควิด-๑๙ ทุกสายพันธุ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในปัจจุบัน และถือเป็นวัคซีนโควิด-๑๙ ชนิดแรกของโลกที่เข้าสู่การทดลองทางคลินิก ระยะที่ ๒ นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์คิดค้นระดับชาติของจีน ทั้งนี้ การทดลองทางคลินิกระยะที่ ๑ และ ๒ ยืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนตัวนี้ จึงมีการฉีดเข้าร่างกายอาสาสมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อทดสอบผลในเดือน มิ.ย.๖๓ ซึ่งปัจจุบัน ในรายชื่อวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ที่อยู่ในขั้นการทดลองทางคลินิก ระยะที่ ๓ ซึ่งประกาศโดยองค์การอนามัยโลก มีวัคซีนที่จีนวิจัยและผลิตคิดเป็นกว่า ๕๐%

๒. ข้อคิดที่สำคัญจากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในงานเชิดชูเกียรติผู้เป็นแบบอย่างการต่อสู้กับโรคโควิด-๑๙ (全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会) ณ มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๖๓ อาทิ

 

๒.๑ เมื่อเผชิญหน้ากับโควิด-๑๙ ที่แพร่ระบาดอย่างกะทันหันและร้ายแรง จีนจัดการอย่างครอบคลุม และดำเนินการอย่างประสานกัน เศรษฐกิจพัฒนาอย่างมั่นคงและดีขึ้น การผลิตและชีวิตความเป็นอยู่คืนสู่สภาวะปกติอย่างมีระเบียบและมั่นคง จีนได้วินิจฉัยการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โควิด-๑๙ อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยถือภาพรวมเป็นที่ตั้ง และพิจารณาจากภาพรวม ทำการลงมติสำคัญใหญ่ยิ่งเกี่ยวกับการประสานงานต้านโควิด-๑๙ กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างทันกาล ยืนหยัดต้านโควิด-๑๙ ตามกฎมายและตามหลักวิทยาศาสตร์ ผลักดันให้พื้นที่ต่าง ๆ ฟื้นฟูการทำงานและฟื้นการผลิตอย่างมีขั้นตอนและมีความแตกต่างกัน เพื่อประกันการผลิตและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสุดความสามารถ จีนปรับนโยบายมหภาคเพื่อรับมือโควิด-๑๙ โดยเน้นรักษาความมั่นคง ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการมีงานทำ ด้านการเงิน ด้านการค้าต่างประเทศ ด้านทุนต่างชาติ ด้านการลงทุน และด้านเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น

 

๒.๒ จีนยังได้ประกันภารกิจ ๖ ด้านสำคัญอีกด้วย ได้แก่ ด้านการมีงานทำของพลเมือง ด้านชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของประชาชน ด้านการตลาด ด้านความปลอดภัยด้านธัญญาหารและพลังงาน ด้านความมั่นคงของห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน และด้านการดำเนินการของส่วนท้องถิ่น จีนยังได้กำหนดนโยบายจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ประสบความยากลำบากและอำนวยประโยชน์แก่ธุรกิจต่างๆ ใช้มาตรการมากมาย เพื่อเน้นให้การมีงานทำสำคัญเป็นอันดับแรก ส่งเสริมการลงทุนและการบริโภค รักษาความมั่นคงทางการค้าต่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ และรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมแบบใหม่ ผลักดันให้การคมนาคมขนส่ง ภัตตาคาร ร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมฟื้นตัวอย่างมีระเบียบ ดำเนินนโยบายเบ็ดเสร็จเพื่อสนับสนุนการพัฒนามณฑลหูเป่ย ฟื้นการเรียนการสอนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตามระดับชั้น

 

๒.๓ จีนเป็นประเทศแรกที่ได้ประกาศการเรียงลำดับยีนของโควิด-๑๙ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และได้ประกาศสูตรการรักษาและวิธีต้านโควิด-๑๙ ที่มีประสิทธิภาพก่อนประเทศอื่น จีนได้จัดการแลกเปลี่ยนเพื่อต้านโควิด-๑๙ กับประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศและส่วนภูมิภาคกว่า ๗๐ ครั้ง เปิดศูนย์ความรู้ทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการต้านโควิด-๑๙ อีกทั้งแบ่งปันประสบการณ์ของการต้านโควิด-๑๙ กับฝ่ายต่างๆ อย่างเปิดกว้าง

 

๒.๔ จีนริเริ่มให้ความร่วมมือกันสร้างสรรค์ประชาคมสุขอนามัยของมนุษยชาติ โดยเสนอข้อเสนอต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ และการใช้วัคซีน เป็นต้น โดยจีนใช้ปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยชีวิตทั่วโลกนับพันนับหมื่นคน และใช้ปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแสดงให้เห็นว่า จีนมีความจริงใจและปรารถนาที่จะผลักดันการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ

 

บทสรุป ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า จีนจะผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันควบคุมการระบาดโควิด-๑๙ ต่อไป โดยสนับสนุนองค์การอนามัยโลกขยายบทบาทเป็นผู้นำการต้านโควิดของทั่วโลก แบ่งปันประสบการณ์ด้านการป้องกันควบคุมโรคและรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยกับนานาประเทศ จะให้การสนับสนุนแก่ประเทศและเขตแคว้นที่มีความอ่อนแอในการรับมือโรคระบาดต่อไป รวมทั้งร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจโลกให้ฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งโดยเร็ว โดยจีนยินดีร่วมกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกผลักดันให้เกิดระบบการบริหารจัดการทั่วโลกที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น ระบบพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความร่วมมือระดับภูมิภาคที่แข็งขันยิ่งขึ้น ร่วมกันรับมือปัญหาเชิงทั่วโลก เช่น ข้อพิพาทในภูมิภาค ลัทธิก่อการร้าย ความเปลี่ยนแปลงทางอากาศ ความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต และความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้นของมนุษยชาติ นอกจากนี้ ได้ฝากวาทะคำคมไว้ว่า “ธรรมชาติเคลื่อนไหวอย่างทรงพลัง สุภาพชนควรก้าวไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นเข้มแข็งไม่หยุดยั้ง” (“天行健,君子以自强不息。”) การที่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งมีความยิ่งใหญ่ได้นั้น สาเหตุสำคัญที่สุดก็คือไม่เคยละทิ้ง ไม่เคยท้อถอยและไม่เคยหยุดยั้งแม้จะเผชิญความยากลำบากหรือภัยอันตรายใด ๆ ก็ตาม ฟันฝ่าต่อสู้อย่างไม่ลดละเพื่อชะตากรรมของอนาคตตัวเอง

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20200911-1084145 และเว็บไซต์ https://www.bannedbook.org/bnews/comments/20200913/1395583.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/politics/2020-09/09/c_1126469210.htm และเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/politics/2020-09/08/c_1126467958.htm ตลอดจนเว็บไซต์ http://m.news.cctv.com/2020/09/08/ARTIvX9zLq0kr1NFME42ZF6p200908.shtml และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200911/38ddcd45-e9f4-4975-7791-590c2829acde.html อีกทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200908/d1427b9c-e680-d0bd-bbb0-eba2a9f845e1.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box