ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๔

14 November 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๔ ว่าด้วยการเร่งรัดในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัยรวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับระบบเศรษฐกิจ (加快发展现代产业体系,推动经济体系优化升级) กล่าวคือ

 

๑. ปรับปรุงระดับความทันสมัยของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน รักษาสัดส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตโดยพื้นฐานให้มั่นคงและเสริมสร้างรากฐานของเศรษฐกิจที่แท้จริง

 

๑.๑ ยึดมั่นในการออกแบบเชิงยุทธศาสตร์ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นอิสระ ควบคุมได้ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดำเนินนโยบายที่แม่นยำตามอุตสาหกรรม

 

๑.๒ ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด การสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมดั้งเดิมระดับไฮเอนด์อัจฉริยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาการผลิตที่มุ่งเน้นการบริการ

 

๑.๓ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพแห่งชาติ การเสริมสร้างมาตรฐานการวัดสิทธิบัตรและระบบอื่น ๆ และการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยดำเนินการปรับปรุงคุณภาพในเชิงลึก

 

๑.๔ การส่งเสริมการถ่ายโอนอุตสาหกรรมอย่างเป็นระเบียบในประเทศ การปรับโครงร่างของห่วงโซ่อุตสาหกรรมในภูมิภาคให้เหมาะสมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาฐานอุตสาหกรรมเก่า ชดเชยข้อบกพร่องในห่วงโซ่อุปทานของห่วงโซ่อุตสาหกรรม

 

๑.๕ เพิ่มการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สำคัญและเทคโนโลยีหลักที่สำคัญ พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ขั้นสูงและส่งเสริมความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานของห่วงโซ่อุตสาหกรรม

 

๑.๖ ปรับสภาพแวดล้อมการพัฒนาของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมให้เหมาะสมและเสริมสร้างปัจจัยสนับสนุน

 

๑.๗ เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอุตสาหกรรมระหว่างประเทศและสร้างห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นให้มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้มากขึ้น

๒. พัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ เร่งการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพพลังงานใหม่ วัสดุใหม่ อุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ รถยนต์พลังงานใหม่ การปกป้องสิ่งแวดล้อมสีเขียว การบินและอวกาศ อุปกรณ์ทางทะเลและอุตสาหกรรมอื่นๆ ส่งเสริมการบูรณาการเชิงลึกของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ ส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์การผลิตขั้นสูง สร้างกลไกการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่เชิงยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่และรูปแบบธุรกิจใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาที่ดีของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและเศรษฐกิจแบ่งปัน ส่งเสริมการควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน

๓. เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่ ส่งเสริมการขยายอุตสาหกรรมบริการที่มีประสิทธิผลไปสู่ความเชี่ยวชาญและห่วงโซ่คุณค่าระดับสูงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานตลาดต่างๆในการจัดหาบริการเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการเช่นการวิจัยและพัฒนาและการออกแบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยและบริการด้านกฎหมายและส่งเสริมการผสมผสานอย่างลึกซึ้งของอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่กับการผลิตขั้นสูงและการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลของอุตสาหกรรมบริการ ส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมบริการเพื่อชีวิตให้มีคุณภาพและกระจายความเสี่ยงเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการ เช่น สุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลเด็ก วัฒนธรรมการท่องเที่ยว กีฬา การดูแลทำความสะอาด และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งเสริมสร้างการจัดหาสวัสดิการสาธารณะและอุตสาหกรรมบริการขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานและการสร้างตราสินค้าของอุตสาหกรรมบริการ

๔. ประสานงานและส่งเสริมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยสมบูรณ์มีประสิทธิภาพใช้งานได้จริงฉลาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยและเชื่อถือได้ การจัดวางระบบโครงสร้างพื้นฐานใหม่เร่งสร้างการสื่อสารเคลื่อนที่ยุคที่ห้าอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ฯลฯ เร่งการสร้างประเทศที่มีประสิทธิภาพด้านการขนส่งปรับปรุงช่องทางการขนส่งที่ครอบคลุมศูนย์กลางการขนส่งที่ครอบคลุมและเครือข่ายโลจิสติกส์เร่งเครือข่ายการรวมตัวกันในเมืองและปริมณฑลและเพิ่มความลึกของการเข้าถึงการขนส่งในพื้นที่ชนบทและชายแดน ส่งเสริมการปฏิวัติพลังงานปรับปรุงการผลิตพลังงานระบบจัดหาและจัดเก็บเสริมสร้างการสำรวจและพัฒนาน้ำมันและก๊าซในประเทศเร่งการก่อสร้างโรงเก็บน้ำมันและก๊าซเร่งการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันและก๊าซของประเทศสร้างระบบพลังงานอัจฉริยะปรับรูปแบบการผลิตไฟฟ้าและช่องทางการส่งและปรับปรุงการบริโภคและการใช้พลังงานใหม่ ความสามารถในการจัดเก็บเพื่อปรับปรุงความสามารถในการส่งและกระจายไปยังพื้นที่ห่างไกล เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการอนุรักษ์น้ำและปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมและความสามารถในการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง

๕. เร่งการพัฒนาดิจิทัล พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลและการแปลงเป็นดิจิทัลทางอุตสาหกรรมส่งเสริมการบูรณาการอย่างลึกซึ้งของเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจที่แท้จริงและสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมดิจิทัลที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เสริมสร้างการสร้างสังคมดิจิทัลและรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงระดับข่าวกรองดิจิทัลในการบริการสาธารณะและการกำกับดูแลสังคม สร้างระบบและมาตรฐานพื้นฐานสำหรับสิทธิ์ในทรัพย์สินของทรัพยากรข้อมูลการหมุนเวียนธุรกรรมการส่งข้ามพรมแดน ตลอดจนการป้องกันความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรข้อมูล ขยายการเปิดข้อมูลและข้อมูลสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระเบียบ สร้างการแบ่งปันข้อมูลระดับชาติและแพลตฟอร์มแบบเปิดที่เป็นหนึ่งเดียว

 

บทสรุป การเร่งรัดการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับระบบเศรษฐกิจ โดยยึดมั่นในการมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจที่แท้จริง เพื่อสร้างพลังการผลิตอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นพลังที่มีคุณภาพ อันเป็นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมขั้นสูง รวมทั้งการปรับปรุงห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้ทันสมัยและปรับปรุงคุณภาพทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันหลัก และจะนำไปสู่การสร้างตลาดในประเทศที่แข็งแกร่งและสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ ซึ่งจะนำเสนอต่อเป็นตอนที่ ๕ ในวันพรุ่งนี้ครับ

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://finance.sina.cn/2020-11-04/detail-iiznctkc9361778.d.html?from=wap )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box