ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๕

15 November 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๕ ว่าด้วยการสร้างตลาดในประเทศที่แข็งแกร่งและสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ (形成强大国内市场,构建新发展格局) กล่าวคือ

 

๑. ทำให้การไหลเวียนภายในประเทศราบรื่น อาศัยตลาดในประเทศที่แข็งแกร่งเชื่อมโยงการผลิต การกระจายการไหลเวียนและการบริโภค ทำลายการผูกขาดของอุตสาหกรรม รวมทั้งการปกป้องในท้องถิ่นและก่อให้เกิดวงจรที่ดีงามของเศรษฐกิจของประเทศ ปรับโครงสร้างอุปทานให้เหมาะสมปรับปรุงคุณภาพของอุปทานและเพิ่มความสามารถในการปรับตัวของระบบอุปทานให้เข้ากับอุปสงค์ในประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาการเงินและอสังหาริมทรัพย์อย่างสมดุลกับเศรษฐกิจที่แท้จริงตระหนักถึงการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพของต้นน้ำและปลายน้ำ การผลิต การจัดหา การตลาด และส่งเสริมการประสานความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรรม การผลิตอุตสาหกรรม การบริการ ทรัพยากรพลังงาน และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยขจัดอุปสรรคของระบบและกลไกที่ขัดขวางการจัดสรรปัจจัยการผลิตที่มุ่งเน้นตลาด การหมุนเวียนสินค้าและบริการ และลดต้นทุนการทำธุรกรรมของทั้งสังคม ปรับปรุงระบบสนับสนุนนโยบายเพื่อขยายอุปสงค์ภายในประเทศ และสร้างสมดุลไดนามิกในระดับที่สูงขึ้นซึ่งอุปสงค์ขับเคลื่อนอุปทานและอุปทานทำให้เกิดอุปสงค์

๒. ส่งเสริมการหมุนเวียนสองวงทั้งภายในและต่างประเทศ จากวัฏจักรภายในประเทศให้ใช้ข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบส่งเสริมการสร้างตลาดในประเทศที่แข็งแกร่งและประเทศการค้าที่แข็งแกร่งดึงดูดองค์ประกอบทรัพยากรทั่วโลกด้วยวัฏจักรภายในประเทศ ใช้ประโยชน์จากตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างเต็มที่ ส่งเสริมอุปสงค์ในประเทศและภายนอก การนำเข้าและส่งออก การแนะนำการพัฒนาที่ประสานกันของเงินทุนต่างประเทศ การลงทุนจากต่างประเทศช่วยส่งเสริมดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ ปรับปรุงระบบการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับการค้าในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการบูรณาการกฎหมายและข้อบังคับการค้าในประเทศและต่างประเทศ ระบบการกำกับดูแลคุณสมบัติการปฏิบัติงานมาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบและการกักกัน การรับรอง การส่งเสริมสายงานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันและคุณภาพเดียวกัน ปรับรูปแบบตลาดภายในและต่างประเทศ โครงสร้างสินค้าและวิธีการค้าให้เหมาะสม ปรับปรุงคุณภาพการส่งออก เพิ่มการนำเข้าสินค้าคุณภาพสูง ดำเนินโครงการบูรณาการการค้าและการลงทุนรวมทั้งสร้างระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย

๓. ส่งเสริมการบริโภคอย่างทั่วถึง เสริมสร้างบทบาทพื้นฐานของการบริโภคในการพัฒนาเศรษฐกิจตามกระแสการยกระดับการบริโภค เพิ่มการบริโภคแบบเดิม ปลูกฝังการบริโภครูปแบบใหม่และเพิ่มการบริโภคของประชาชนอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นไปที่แบรนด์ที่มีคุณภาพส่งเสริมการพัฒนาการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและปลอดภัย สนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบการบริโภคใหม่และรูปแบบใหม่ ๆ ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น รถยนต์จากการจัดการการซื้อไปสู่การจัดการ การใช้งาน และส่งเสริมการพัฒนาการบริโภคที่อยู่อาศัยที่ดีต่อสุขภาพ ปรับปรุงระบบหมุนเวียนที่ทันสมัยพัฒนาบริการธุรกรรมแบบไม่สัมผัสลดต้นทุนการหมุนเวียนขององค์กร ส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการของการบริโภคออนไลน์และออฟไลน์ พัฒนาตลาดผู้บริโภคในเมืองและชนบท พัฒนาการใช้บริการและผ่อนคลายการเข้าถึงตลาดในด้านการบริโภคบริการ ปรับปรุงระบบวันหยุด ใช้ระบบวันหยุดแบบชำระเงิน และขยายการใช้วันหยุด สร้างเมืองศูนย์กลางการบริโภคระดับนานาชาติ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการบริโภคและเสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

๔. ขยายพื้นที่การลงทุน ปรับโครงสร้างการลงทุนให้เหมาะสมรักษาการเติบโตของการลงทุนที่เหมาะสมและให้บทบาทสำคัญของการลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างอุปทาน เร่งแก้ไขข้อบกพร่องในโครงสร้างพื้นฐานวิศวกรรมเทศบาลเกษตรกรรมและพื้นที่ชนบทความปลอดภัยสาธารณะ การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาสาธารณสุขการสำรองวัสดุการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การคุ้มครองการดำรงชีวิตของประชาชนส่งเสริม การยกระดับอุปกรณ์ขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่การขยายตัวของเมืองใหม่ การคมนาคมและการอนุรักษ์น้ำ รวมทั้งโครงการสำคัญอื่น ๆ และสนับสนุนการก่อสร้างโครงการสำคัญที่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทที่ประสานกัน ดำเนินโครงการที่สำคัญเช่นทางรถไฟเสฉวน - ทิเบตช่องทางบก – ทะเลทางตะวันตกแห่งใหม่ เครือข่ายน้ำแห่งชาติ การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำท้ายน้ำของแม่น้ำหย่าลู่ (雅鲁) และแม่น้ำฉางปู้ (藏布) การสำรวจระหว่างดวงดาวและอุตสาหกรรมดาวเทียม การส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ การปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญ การรับประกันภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การผันน้ำครั้งใหญ่และการควบคุมน้ำท่วม การก่อสร้างโครงการสำคัญหลายโครงการที่มีรากฐานที่แข็งแกร่ง เพิ่มฟังก์ชันและผลประโยชน์ระยะยาว เช่น การลดภัยพิบัติ การส่งกำลัง การส่งก๊าซและการขนส่งชายฝั่งตามแนวชายแดนและแม่น้ำ ให้บทบาทอย่างเต็มที่ในการใช้ประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐกระตุ้นความมีชีวิตชีวาของการลงทุนภาคเอกชน และสร้างกลไกการเติบโตของการลงทุนจากภายนอกที่นำโดยตลาด

 

บทสรุป การสร้างตลาดในประเทศที่แข็งแกร่งและสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ เป็นไปตามพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ของการขยายอุปสงค์ภายในประเทศ เร่งการบ่มเพาะระบบอุปสงค์ภายในประเทศที่สมบูรณ์ บูรณาการการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การขยายอุปสงค์ภายในประเทศด้วยการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และนำไปสู่การสร้างอุปสงค์ใหม่ด้วยอุปทานที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและมีคุณภาพสูง อันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการปรับปรุงการปฏิรูปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสร้างระบบเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยมระดับสูง ซึ่งจะนำเสนอต่อเป็นตอนที่ ๖ ในวันพรุ่งนี้ครับ

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://finance.sina.cn/2020-11-04/detail-iiznctkc9361778.d.html?from=wap )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box