ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๖

16 November 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๖ ว่าด้วยการปรับปรุงการปฏิรูปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสร้างระบบเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยมระดับสูง (全面深化改革,构建高水平社会主义市场经济体制) กล่าวคือ

 

๑. กระตุ้นความมีชีวิตชีวาของหน่วยงานในตลาดต่างๆ โดยพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณะอย่างไม่ลดละ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและชี้นำการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่เป็นสาธารณะ ปฏิรูปทรัพย์สินของรัฐและรัฐวิสาหกิจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น​ เสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพทุนของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เร่งการเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจของรัฐและให้บทบาทสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ของเศรษฐกิจของรัฐ เร่งปรับปรุงระบบองค์กรสมัยใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะของจีนและปรับปรุงการปฏิรูปการเป็นเจ้าของแบบผสมของรัฐวิสาหกิจ ปรับปรุงระบบการกำกับดูแลทรัพย์สินของรัฐตามการจัดการเงินทุนและปรับปรุงการปฏิรูปการลงทุนของรัฐและบริษัทที่ดำเนินงาน ส่งเสริมการปฏิรูปที่มุ่งเน้นตลาดในภาคการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลังงานรถไฟโทรคมนาคมและสาธารณูปโภค ปรับสภาพแวดล้อมการพัฒนาของเศรษฐกิจเอกชนให้เหมาะสมสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองและธุรกิจ (构建亲清政商关系) ส่งเสริมการพัฒนาที่ดีของเศรษฐกิจนอกภาครัฐและการเติบโตที่ดีของประชาชนในระบบเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ภาครัฐ ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินขององค์กรเอกชนและสิทธิของผู้ประกอบการอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ทำลายอุปสรรคต่างๆที่ จำกัด การพัฒนาวิสาหกิจเอกชนและปรับปรุงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและระบบนโยบายสำหรับการพัฒนาองค์กรขนาดเล็กและธุรกิจแต่ละแห่ง สานต่อจิตวิญญาณของผู้ประกอบการและเร่งการสร้างองค์กรระดับโลก

๒. ปรับปรุงการกำกับดูแลเศรษฐกิจมหภาค โดยการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างมีทิศทางในเชิงยุทธศาสตร์ มีนโยบายการคลังและนโยบายการเงินเป็นแนวทางหลัก การจ้างงานอุตสาหกรรม การลงทุนการบริโภค การปกป้องสิ่งแวดล้อมและนโยบายระดับภูมิภาค โดยประสานกันอย่างใกล้ชิดและมีวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม การแบ่งงานที่เหมาะสมและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและกลไกการดำเนินการให้ความสำคัญกับการจัดการที่คาดการณ์ล่วงหน้า ปรับปรุงกฎระเบียบและเสริมสร้างการประสานงานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคระหว่างประเทศให้ทำงานได้ดีในการออกแบบนโยบายข้ามวัฏจักร ปรับปรุงความสามารถในการปรับตัวและส่งเสริมความสมดุลรวมทางเศรษฐกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างและความสมดุลทั้งภายในและภายนอก เสริมสร้างการสร้างฐานข้อมูลการกำกับดูแลเศรษฐกิจมหภาคและเพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือการกำกับดูแลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ส่งเสริมการปฏิรูปความทันสมัยทางสถิติ ฯลฯ

๓. สร้างระบบการคลังภาษีและการเงินที่ทันสมัย เสริมสร้างการวางแผนทรัพยากรทางการเงินโดยรวม เสริมสร้างการจัดการการวางแผนการเงินระยะกลางและเสริมสร้างหลักประกันทางการเงินสำหรับงานยุทธศาสตร์ระดับชาติที่สำคัญ ปรับปรุงการปฏิรูประบบการจัดการงบประมาณและเสริมสร้างแนวทางมหภาคสำหรับการจัดทำงบประมาณ ส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานของรายจ่ายทางการคลัง เพิ่มความสามารถในการรับประกันบริการสาธารณะระดับรากหญ้า ปรับปรุงระบบภาษีให้ทันสมัยปฏิรูประบบการจัดเก็บและจัดการภาษีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ปรับปรุงระบบบริหารหนี้ภาครัฐ สร้างระบบธนาคารกลางที่ทันสมัยปรับปรุงกลไกการควบคุมปริมาณเงิน พัฒนาการวิจัยและพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงกลไกการสร้างและการส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยตามตลาด สร้างสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่แท้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ​ ปรับปรุงระดับเทคโนโลยีทางการเงินและเพิ่มความครอบคลุมทางการเงิน ปฏิรูปธนาคารพาณิชย์ของรัฐให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของธนาคารขนาดกลาง ขนาดเล็กและสหกรณ์เครดิตในชนบท ปฏิรูปเพิ่มประสิทธิภาพการเงินตามนโยบาย ใช้ระบบการลงทะเบียนอย่างเต็มที่สำหรับการออกหุ้น สร้างกลไกการเพิกถอนหุ้นตามปกติและเพิ่มสัดส่วนการจัดหาเงินทุนโดยตรง ส่งเสริมการเปิดทางการเงินสองทาง ปรับปรุงระบบการกำกับดูแลทางการเงินที่ทันสมัย ปรับปรุงระบบประกันเงินฝาก​ ปรับปรุงระบบการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและการเตือนล่วงหน้า

๔. สร้างระบบตลาดที่มีมาตรฐานสูง ปรับปรุงระบบพื้นฐานของระบบตลาดยึดมั่นในการเข้าถึงที่เท่าเทียมกัน สร้างตลาดในประเทศที่เป็นหนึ่งเดียวที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูง มีระเบียบและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางตุลาการสำหรับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน ผ่อนคลายข้อจำกัด ปรับปรุงกลไกการทบทวนการแข่งขันที่เป็นธรรมเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแลตลาดที่ครอบคลุม ปฏิรูประบบการจัดการที่ดินให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ส่งเสริมการปฏิรูปที่ดินแรงงานทุนเทคโนโลยีและข้อมูลที่มุ่งเน้นตลาด ปรับปรุงกลไกการดำเนินงานของตลาดปัจจัยและปรับปรุงกฎการซื้อขายปัจจัยและระบบบริการ

๕. เร่งการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของรัฐบาล สร้างระบบการปกครองที่มีความรับผิดชอบและการบริหารที่ชัดเจนตามกฎหมาย ปรับปรุงการปฏิรูปการบริหารที่คล่องตัว การมอบอำนาจ การรวมอำนาจ การกระจายอำนาจและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และความรับผิดชอบของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ดำเนินการจัดการรายการใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจ เสริมสร้างการกำกับดูแลระหว่างและหลังงาน รวมทั้งดำเนินการกำกับดูแลอุตสาหกรรมใหม่และรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมและรอบคอบ ปรับปรุงระบบก่อนการประเมินและหลังการประเมินผลของนโยบายที่สำคัญ ปลดบล็อกช่องทางในการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและปรับปรุงระดับการตัดสินใจ ส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานการกำหนดมาตรฐานและการอำนวยความสะดวกในการบริการของรัฐ การเปิดกว้างของกิจการของรัฐ ปฏิรูปสมาคมอุตสาหกรรมหอการค้าและหน่วยงานตัวกลางให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 

บทสรุป การปรับปรุงการปฏิรูปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสร้างระบบเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยมระดับสูง โดยสนับสนุนและปรับปรุงระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมพื้นฐาน ให้มีบทบาทชี้ขาดของตลาดในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเต็มที่ ทำให้บทบาทของรัฐบาลดีขึ้นและส่งเสริมการบูรณาการที่ดีขึ้นของตลาดที่มีประสิทธิผลและรัฐบาลที่มีประสิทธิผล อันเกี่ยวข้องกับการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมและชนบทรวมทั้งการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึง ซึ่งจะนำเสนอต่อเป็นตอนที่ ๗ ในวันพรุ่งนี้ครับ

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://finance.sina.cn/2020-11-04/detail-iiznctkc9361778.d.html?from=wap )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box