ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๗

17 November 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๗ ว่าด้วยการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมและชนบทรวมทั้งการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึง (优先发展农业农村,全面推进乡村振兴) กล่าวคือ

 

๑. ปรับปรุงคุณภาพการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน โดยการปรับให้เข้ากับข้อกำหนดในการประกันเศรษฐกิจของประเทศและการดำรงชีวิตของประชาชน รวมทั้งมีหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารของชาติเป็นหลักสำคัญ​ และปรับปรุงระบบสนับสนุนและคุ้มครองทางการเกษตร ปฏิบัติตามระบบการปกป้องที่ดินทำกินที่เข้มงวดที่สุด​ ใช้กลยุทธ์การจัดเก็บเมล็ดพืชบนพื้นดินและการจัดเก็บเมล็ดพืชด้วยเทคโนโลยี เพิ่มการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการอนุรักษ์น้ำเพื่อการเกษตร ดำเนินโครงการก่อสร้างพื้นที่เพาะปลูกที่มีมาตรฐานสูง เสริมสร้างการสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตรและอุปกรณ์และปรับปรุงระดับพันธุ์เกษตรที่ดีขึ้น การป้องกันโรคระบาดสัตว์และระบบควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชเพื่อสร้างการเกษตรอัจฉริยะ เสริมสร้างการวางแนวทางสีเขียวคำแนะนำมาตรฐานและการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยและสร้างพื้นที่สาธิตความทันสมัยทางการเกษตร ส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรและการกระจายสินค้าในภูมิภาคเสริมสร้างการสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการผลิตธัญพืชพื้นที่คุ้มครองสำหรับการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญและพื้นที่ที่เป็นประโยชน์สำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะและส่งเสริมโครงการธัญพืชคุณภาพสูง ปรับปรุงกลไกการชดเชยผลประโยชน์สำหรับพื้นที่ผลิตธัญพืชที่สำคัญ ตรวจสอบความปลอดภัยในการจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญ​ เช่น​ เมล็ดพืชฝ้ายน้ำมันน้ำตาลและเนื้อสัตว์และปรับปรุงความสามารถในการควบคุมการจัดซื้อและการจัดเก็บ ดำเนินการอนุรักษ์อาหาร พัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการของอุตสาหกรรมหลักทุติยภูมิและตติยภูมิในพื้นที่ชนบทเสริมสร้างรูปแบบเศรษฐกิจในชนบทและขยายการเติบโตของรายได้ของเกษตรกร

๒. ดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างในชนบทเพื่อความทันสมัยของสังคมนิยม โดยเสริมสร้างขีดความสามารถในการให้บริการที่ครอบคลุมของมณฑล สร้างเมืองและหมู่บ้านให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่ให้บริการเกษตรกร ประสานงานการวางแผนและการก่อสร้างเมืองและหมู่บ้านในเขตเพื่อปกป้องหมู่บ้านดั้งเดิมและลักษณะชนบท ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชนบท เช่น น้ำ ไฟฟ้า ถนน แก๊ส การสื่อสารวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งโลจิสติกส์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในชนบท ส่งเสริมการปรับปรุงห้องน้ำในชนบทการบำบัดขยะในบ้านและการบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำในแม่น้ำและทะเลสาบอย่างครอบคลุมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชนบท ปรับปรุงคุณภาพทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของเกษตรกร ส่งเสริมการฟื้นฟูความสามารถในชนบท

๓. ปฏิรูปชนบทให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ปรับปรุงกลไกการพัฒนาบูรณาการเมือง – ชนบท ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันและการไหลเวียนสองทิศทางขององค์ประกอบของเมืองและชนบท รวมทั้งเพิ่มความมีชีวิตชีวาของการพัฒนาการเกษตรและชนบท ดำเนินนโยบายขยายสัญญาที่ดินรอบสองออกไปอีก ๓๐ ปีหลังจากวันหมดอายุ เร่งการเพาะปลูกของหน่วยงานธุรกิจการเกษตรใหม่ ๆ เช่น สหกรณ์เกษตรกร และฟาร์มครอบครัว ปรับปรุงระบบบริการสังคมเกษตรเฉพาะทาง พัฒนารูปแบบการดำเนินงานขนาดใหญ่ในระดับปานกลางและตระหนักถึงเกษตรกรรายย่อย การเกษตรสมัยใหม่มีการเชื่อมต่อแบบอินทรีย์ ปรับปรุงตลาดที่ดินสำหรับการก่อสร้างในเมืองและในชนบทที่เป็นหนึ่งเดียว สำรวจและใช้ระบบการเข้าสู่ตลาดสำหรับพื้นที่ก่อสร้างที่ดำเนินการโดยรวมในชนบท สร้างกลไกการรับรู้ผลประโยชน์สาธารณะในการเวนคืนที่ดินและลดขอบเขตการเวนคืนที่ดิน สำรวจรูปแบบการทำให้เป็นจริงของการแยกการเป็นเจ้าของคุณสมบัติและสิทธิ์การใช้งานของที่อยู่อาศัย รับประกันสิทธิในการทำสัญญาที่ดินสิทธิในการใช้ที่อยู่อาศัยและสิทธิในการกระจายรายได้ร่วมกันของเกษตรกรที่ตั้งถิ่นฐานในเมืองและสนับสนุนให้มีการโอนเงินโดยสมัครใจและจ่ายเงินตามกฎหมาย ปฏิรูประบบสิทธิในทรัพย์สินส่วนรวมในชนบทให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมในชนบทรูปแบบใหม่ ปรับปรุงระบบบริการทางการเงินในชนบทและพัฒนาประกันการเกษตร

๔. ความสำเร็จของการรวมและการขยายผลของการบรรเทาความยากจน โดยการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพของการฟื้นฟูชนบท สร้างกลไกความช่วยเหลือสำหรับประชากรที่มีรายได้น้อยในชนบทและพื้นที่ด้อยพัฒนารักษาเสถียรภาพโดยรวมของการลงทุนทางการเงิน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่บรรเทาความยากจนอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงกลไกการติดตามและความช่วยเหลือเพื่อป้องกันการกลับสู่ความยากจน การติดตามความช่วยเหลือสำหรับการบรรเทาความยากจนและการย้ายถิ่นฐานเสริมสร้างการจัดการ การกำกับดูแลกองทุนและทรัพย์สินของโครงการบรรเทาความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ปรับปรุงระบบประกันสังคมและความช่วยเหลือในชนบท ในเขตการบรรเทาความยากจนในภาคตะวันตกโดยมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนกลุ่มของมณฑลที่สำคัญสำหรับการฟื้นฟูชนบท การเสริมสร้างความสามารถในการรวบรวมผลการบรรเทาความยากจนและการพัฒนาจากภายนอก ยืนยันและปรับปรุงความร่วมมือและการสนับสนุนแบบคู่กันระหว่างตะวันออกและตะวันตก ตลอดจนกลไกการมีส่วนร่วมและความช่วยเหลือของพลังทางสังคม

 

บทสรุป การจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมและชนบทและส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เนื่องจากคงอยู่ในการแก้ปัญหา "สามชนบท" ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสูงสุดของงานของพรรคเดินตามแนวทางของการฟื้นฟูชนบทสังคมนิยมด้วยลักษณะของจีนใช้ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบทอย่างเต็มที่ เสริมสร้างการใช้อุตสาหกรรมเพื่อเสริมการเกษตรใช้เมืองเพื่อนำไปสู่ชนบท และส่งเสริมการสร้างการส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างคนงานและเกษตรกร รูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์แบบอุตสาหกรรม - เกษตรกรรม - ในเมือง – ชนบทที่มีการพัฒนาที่เกื้อกูลประสานกัน และความเจริญร่วมกันระหว่างพื้นที่ในเมืองและชนบท จะช่วยเร่งความทันสมัยของเกษตรกรรมและพื้นที่ชนบท อันนำไปสู่การปรับรูปแบบที่ดินและพื้นที่ให้เหมาะสมส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคที่ประสานกันและการขยายตัวของเมืองใหม่ ซึ่งจะนำเสนอต่อเป็นตอนที่ ๘ ในวันพรุ่งนี้ครับ

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://finance.sina.cn/2020-11-04/detail-iiznctkc9361778.d.html?from=wap )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box