ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๘

18 November 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๘ ว่าด้วยการปรับรูปแบบที่ดินและพื้นที่ให้เหมาะสม​ ส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคที่ประสานกันและการขยายตัวของเมืองใหม่ (优化国土空间布局,推进区域协调发展和新型城镇化) กล่าวคือ

 

๑. สร้างรูปแบบใหม่ของการพัฒนาพื้นที่และการป้องกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของภูมิภาคต่างๆ ค่อยๆ สร้างรูปแบบเชิงพื้นที่สามแบบของพื้นที่ที่เป็นเมือง พื้นที่การผลิตทางการเกษตรหลัก และพื้นที่การทำงานของระบบนิเวศ นอกจากนี้ การปรับรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญผลผลิตที่สำคัญและทรัพยากรสาธารณะให้เหมาะสม สนับสนุนพื้นที่ในเมืองเพื่อรวบรวมเศรษฐกิจและประชากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องพื้นที่เพาะปลูกพื้นฐานและพื้นที่ระบบนิเวศสนับสนุนพื้นที่การผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทางการเกษตร สนับสนุนเขตการทำงานของระบบนิเวศและมุ่งเน้นการพัฒนาในการปกป้องสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา รวมทั้งจัดหาผลิตภัณฑ์ทางนิเวศวิทยาและสนับสนุนการพัฒนาเขตการทำงานของระบบนิเวศ ประชากรค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างมีระเบียบ ก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ของการพัฒนาพื้นที่และการป้องกัน โดยมีหน้าที่หลักที่ชัดเจน ตลอดจนการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง

๒. ส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคที่ประสานกัน

 

๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาภาคตะวันตกในรูปแบบใหม่​ ส่งเสริมการฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าใหม่ ๆ

 

๒.๒ ส่งเสริมการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของภาคกลางและกระตุ้นให้ภาคตะวันออกเร่งปรับปรุงให้ทันสมัย สนับสนุนการเร่งพัฒนาพื้นที่ปฏิวัติเก่าและพื้นที่ชาติพันธุ์

 

๒.๓ เสริมสร้างการก่อสร้างพื้นที่ชายแดน​ รวมทั้งส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของชายแดนและความมั่นคงของชายแดน

 

๒.๔ ส่งเสริมการพัฒนาที่ประสานกันระหว่าง​ ปักกิ่ง - เทียนจิน - เหอเป่ย การพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี การสร้างเขตอ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง - มาเก๊า และการพัฒนาแบบบูรณาการของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี เพื่อสร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรมและขั้วการเติบโตใหม่

 

๒.๕ ส่งเสริมการปกป้องระบบนิเวศและการพัฒนาลุ่มแม่น้ำฮวงโห สร้างเขตใหม่สงอัน (雄安新区) ด้วยมาตรฐานและคุณภาพระดับสูง

 

๒.๖ ยึดมั่นในการประสานงานทางบก - ทางทะเล​ พัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลและสร้างอำนาจทางทะเล

 

๒.๗ ปรับปรุงการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค การพัฒนาแบบบูรณาการของตลาด ความร่วมมือระดับภูมิภาคและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งกลไกการชดเชยผลประโยชน์ระหว่างภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของภูมิภาคที่พัฒนาแล้วและด้อยพัฒนาภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

๒.๘ ปรับปรุงระบบการชำระเงินด้วยการโอนเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินสำหรับพื้นที่ด้อยพัฒนาและค่อยๆตระหนักถึงความเท่าเทียมกันของบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน

๓. ส่งเสริมความเป็นเมืองรูปแบบใหม่ที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง ดำเนินการฟื้นฟูเมืองส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศในเมือง รวมทั้งโครงการปรับปรุงการทำงาน การประสานงานการวางผังเมืองการก่อสร้างและการจัดการกำหนดขนาดเมือง ความหนาแน่นของประชากรและโครงสร้างเชิงพื้นที่อย่างสมเหตุสมผล ส่งเสริมการพัฒนาที่ประสานกันของเมืองขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กและเมืองขนาดเล็ก เสริมสร้างการปกป้องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกำหนดรูปแบบของเมือง เสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเก่าในเมืองและการสร้างชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำในเมือง การสร้างเมืองที่ยืดหยุ่น ปรับปรุงระดับการปกครองของเมืองและเสริมสร้างการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในการปกครองของเมืองใหญ่ ยึดมั่นในจุดยืนที่ว่าบ้านใช้เพื่อการอยู่อาศัยไม่ใช่เพื่อเก็งกำไร เช่าและซื้อพร้อมกันและใช้นโยบายตามเมืองต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่มั่นคงและมีสุขภาพดีของตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มการจัดหาที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงอย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงกลไกการกระจายรายได้จากการโอนที่ดินสำรวจการสนับสนุนการใช้ที่ดินก่อสร้างรวม เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้เช่าตามแผนปรับปรุงนโยบายการเช่าระยะยาวและขยายการจัดหาที่อยู่อาศัยให้เช่าราคาไม่แพง ปฏิรูประบบทะเบียนบ้านให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นปรับปรุงนโยบายการเชื่อมโยงการชำระเงินโอนทางการคลังและขนาดของพื้นที่ก่อสร้างในเมืองใหม่กับการขยายตัวของประชากรกลุ่มเกษตรกรรม เสริมสร้างหลักประกันการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและเร่งการขยายตัวของประชากรที่โอนย้ายทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งเขตการปกครองให้บทบาทนำของเมืองศูนย์กลาง​ รวมทั้งการรวมตัวกันของเมืองอย่างเต็มที่ การสร้างเขตเมืองที่ทันสมัย ส่งเสริมการสร้างวัฏจักรทางเศรษฐกิจสองวงในภูมิภาคเฉิงตู - ฉงชิ่ง และส่งเสริมการสร้างความเป็นเมือง

 

บทสรุป การปรับรูปแบบที่ดินและพื้นที่ให้เหมาะสม​ ส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคที่ประสานกันและการขยายตัวของเมืองใหม่ดังกล่าว ซึ่งอยู่ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคที่สำคัญ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ประสานกันในระดับภูมิภาคและยุทธศาสตร์ด้านการทำงานที่สำคัญ โดยปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนาที่ประสานกันในระดับภูมิภาค ปรับปรุงยุทธศาสตร์การขยายตัวของเมืองใหม่และสร้างการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของรูปแบบที่ดินและพื้นที่ รวมทั้งระบบสนับสนุนนั้น ได้มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจการทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่มั่งคั่งและเพิ่มพลังทางวัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งจะนำเสนอต่อเป็นตอนที่ ๙ ในวันพรุ่งนี้ครับ

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://finance.sina.cn/2020-11-04/detail-iiznctkc9361778.d.html?from=wap )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box