การเสริมสร้างโครงสร้างทางการเมือง โดยปรับปรุงความสามารถทางการเมืองและยึดมั่นในความรู้สึกของประชาชน เพื่อชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองและตระหนักถึงเป้าหมายในรอบ ๑๐๐ ปีแรก

30 December 2020
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างโครงสร้างทางการเมือง โดยปรับปรุงความสามารถทางการเมืองและยึดมั่นในความรู้สึกของประชาชน เพื่อชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองและตระหนักถึงเป้าหมายในรอบ ๑๐๐ ปีแรก (加强政治建设,提高政治能力,坚守人民情怀,夺取全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的伟大胜利。) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ ธ.ค.๖๓ กรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้จัดการประชุมวิถีชีวิตประชาธิปไตย​ (召开民主生活会)​ เพื่อศึกษาความคิดของเลขาธิการพรรคฯ​ สี​ จิ้นผิง​ เกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีลักษณะแบบจีนในยุคใหม่ การเสริมสร้างโครงสร้างทางการเมืองโดยปรับปรุงความสามารถทางการเมืองและยึดมั่นในความรู้สึกของประชาชน เพื่อชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองและตระหนักถึงเป้าหมายในรอบ ๑๐๐ ปีแรก รวมทั้งเริ่มการเดินทางครั้งใหม่ในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ในทุกด้าน โดยนายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคฯ เป็นประธานในการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญ

๒. กรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคฯ ได้รวบรวมประเด็นสำคัญ ๕ ประการ ได้แก่

 

๒.๑ ประการแรกคือ การเป็นผู้นำในการศึกษาและปรับใช้ความคิดของสีจิ้นผิงเกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีลักษณะแบบจีนในยุคใหม่ การเข้าใจทิศทางทางการเมืองที่ถูกต้อง การปรับปรุงขีดความสามารถทางการเมืองเสริมสร้าง "จิตสำนึกอันเป็นความมั่นใจในตนเองทั้งสี่ประการ" (“四个意识” ได้แก่ การตระหนักรู้ทางการเมือง การรับรู้สถานการณ์โดยรวม การมีจิตสำนึกหลัก และการตระหนักในแนวร่วม เพื่อรักษาอุดมการณ์และการเมืองที่สอดคล้องกับคณะกรรมการกลางพรรคฯ) เสริมสร้าง "สี่ความเชื่อมั่นในตัวเอง" (“四个自信” ได้แก่ ความเชื่อมั่นในหนทางของตนเอง ความเชื่อมั่นในทฤษฎีของตนเอง ความเชื่อมั่นในระบบของตนเองและความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมของตนเอง อันจะนำมาซึ่งพลังอันแข็งแกร่งในการขจัดอุปสรรคและความยุ่งยาก รวมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาภารกิจต่างๆ) และบรรลุ "การป้องกันรักษาสองประการ" (“两个维护” ได้แก่ การเป็นผู้นำของคณะกรรมการกลางพรรคฯ และการมีอำนาจแบบรวมศูนย์ของคณะกรรมการกลางพรรคฯ)

 

๒.๒ ประการที่สองคือ การเป็นผู้นำในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเป็นผู้นำโดยรวมของพรรค ให้ความสำคัญกับหน้าที่ทางการเมืองขององค์กรพรรคในทุกระดับ รวมทั้งรวมตัวกันและนำพาประชาชนให้ดำเนินการตามการตัดสินใจของคณะกรรมการกลางพรรคฯ

 

๒.๓ ประการที่สามคือ การเป็นผู้นำในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ มุ่งเน้นการแก้ไขความขัดแย้งและปัญหาที่โดดเด่น โดยป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง รวมทั้งความท้าทายในการประสานงานด้าน "ความมั่นคง ๖ ประการ" ( “六稳” ได้แก่ ได้แก่ การจ้างงาน การเงิน การค้ากับต่างประเทศ การลงทุนจากต่างชาติ การลงทุนภายในประเทศ และการมีเสถียรภาพของเป้าหมายที่คาดการณ์) และดำเนินการตาม "หลักประกัน ๖ ประการ" (“六保” ได้แก่ การจ้างงาน การดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน กลไกตลาด ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน และการดำเนินงานของหน่วยงานระดับพื้นฐาน) อย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาการบรรเทาความยากจน

 

๒.๔ ประการที่สี่คือ การเป็นผู้นำในการศึกษาและดำเนินการตามเจตนารมณ์ของการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๕ ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ ๑๙ และเพื่อเสริมสร้างการวางแผนทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงตามเป้าหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม "ห้าปี ฉบับที่ ๑๔" (“十四五”) ที่เสนอโดยคณะกรรมการกลางพรรคและเป้าหมายระยะยาวปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘)

 

๒.๕ ประการที่ห้าคือ การเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบในการบริหารพรรคอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามระเบียบวินัยทางการเมืองและกฎเกณฑ์ทางการเมืองอย่างเคร่งครัด วิพากษ์วิจารณ์และแก้ไขการละเมิดกฎและวินัยด้วยจุดยืนที่ชัดเจนอดทนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบกลาง ๘ ประการ (中央八项规 ได้แก่ การปรับปรุงการตรวจสอบและการวิจัย การปรับปรุงรูปแบบการประชุมอย่างมีประสิทธิผล การปรับปรุงรูปแบบการเขียนเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ การมีมาตรฐานในการเยี่ยมเยียน การปรับปรุงงานรักษาความปลอดภัย การปรับปรุงการรายงานข่าว การรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด)

 

บทสรุป เลขาธิการพรรคฯ สี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า ตั้งแต่ปีหน้ากลุ่มมณฑล จังหวัดหัวเมืองและเมืองต่างๆ จะต้องวางแผนและจัดระเบียบการเปลี่ยนวาระและการแบ่งความรับผิดชอบ เพื่อให้มีความชอบธรรมและเที่ยงธรรม ผู้บังคับบัญชาชั้นนำโดยเฉพาะผู้อาวุโสต้องเป็นตัวอย่างและเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้และชี้แนะสมาชิกพรรคฯ และเจ้าหน้าที่ในวงกว้างให้ปฏิบัติตามวินัยและกฎเกณฑ์ทางการเมืองอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดำเนินการศึกษาเชิงอุดมการณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วน ดังนั้น ในการประชุมเพื่อประชาธิปไตยครั้งนี้ สมาชิกกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ดีจำนวนมาก ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานของรัฐบาลกลางและงานที่เกี่ยวของกับท้องถิ่น ซึ่งต้องเพิ่มขั้นตอนการวิจัย รวมทั้งใช้มาตรการและปรับปรุงงานงานเพื่อให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/politics/2020-12/25/c_1126908944.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box