กฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ตอนที่ ๑

01 January 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๔ (ตอนที่​๑) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๓ ในที่ประชุมครั้งที่ ๒๔ ของสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ได้ทบทวนและอนุมัติกฎหมายป้องกันประเทศฉบับแก้ไขใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ ม.ค.๖๔ โดยกฎหมายป้องกันประเทศฉบับแก้ไขนี้มี ๑๒ บทและ ๗๓ มาตรา ประกอบด้วย บทที่ ๑ บทบัญญัติทั่วไป (总则) บทที่ ๒ อำนาจในการป้องกันประเทศของสถาบันแห่งชาติ (国家机构的国防职权) บทที่ ๓ กองกำลัง (武装力量) บทที่ ๔ การป้องกันชายแดน การป้องกันชายฝั่ง การป้องกันทางอากาศและพื้นที่ความมั่นคงหลักอื่นๆ (边防、海防、空防和其他重大安全领域防卫) บทที่ ๕ การวิจัยและการผลิตเพื่อการป้องกันประเทศรวมทั้งการจัดหาทางทหาร (国防科研生产和军事采购) บทที่ ๖ งบประมาณในการป้องกันประเทศ (国防经费和国防资产) บทที่ ๗ การศึกษาด้านการป้องกันประเทศ (国防教育) บทที่ ๘ การระดมกำลังป้องกันประเทศในสภาวะสงคราม (国防动员和战争状态) บทที่ ๙ ภาระผูกพันและสิทธิในการป้องกันประเทศของประชาชนและองค์กร (公民、组织的国防义务和权利) บทที่ ๑๐ ภาระหน้าที่และสิทธิของบุคลากรทางทหาร (军人的义务和权益) บทที่ ๑๑ ความสัมพันธ์ทางทหารกับต่างประเทศ (对外军事关系) และบทที่ ๑๒ บทบัญญัติเพิ่มเติม (附则)

๒. สำหรับบทบัญญัติที่มีการแก้ไขที่สำคัญ ได้แก่

 

๒.๑ การกำหนดจุดยืนแนวทางความคิดของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสค์จีนและประธานกรรมาธิการทหารกลาง เกี่ยวกับสังคมนิยมกับลักษณะของจีนในยุคใหม่ ในกิจกรรมการป้องกันประเทศ การรวมการปฏิรูปพรรค และสถาบันของรัฐ การปฏิรูปการป้องกันประเทศและการทหาร

 

๒.๒ การปรับหน้าที่การป้องกันประเทศและอำนาจของสถาบันของรัฐ โดยการเพิ่มเนื้อหาและระบบความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมถึงภารกิจและเป้าหมายของกองกำลัง ตลอดจนความต้องการในการป้องกันของกิจกรรมและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่

 

๒.๓ การชี้แจงนโยบายการป้องกันในพื้นที่ความมั่นคงที่สำคัญ การปฏิรูปการศึกษาด้านการป้องกันประเทศ การจัดระบบบริหารจัดการความเป็นผู้นำ ระบบการระดมพลเพื่อป้องกันประเทศ โดยมุ่งเน้น "การทำให้ทหารเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับจากคนทั้งสังคม" (“使军人成为全社会尊崇的职业” ) รวมทั้งการเพิ่มความเข้มแข็งในการปกป้องสถานะและสิทธิของทหาร การใช้แนวคิดความมั่นคงแห่งชาติโดยรวมและแนวความคิดทางการทูตของสีจิ้นผิง และเสริมสร้างระบบนโยบายในความสัมพันธ์ทางทหารกับต่างประเทศ

 

บทสรุป “ กฎหมายป้องกันประเทศ” ฉบับใหม่ของจีน ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันนี้ (วันที่ ๑ ม.ค.๖๔) เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญมากสำหรับการดำเนินการทางทหารของจีน ซึ่งนอกจากจะเน้นย้ำว่า "สาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินนโยบายป้องกันประเทศเชิงป้องกัน" (“中华人民共和国奉行防御性国防政策”) แล้ว ยังกำหนดว่าจีนจะดำเนินการระดมกำลังทางทหารเพื่อ "ประโยชน์จากการพัฒนา" (“发展利益”) ในอนาคต แต่ที่สำคัญคือ "การทำให้ทหารเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับจากคนทั้งสังคม" (“使军人成为全社会尊崇的职业” )

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://dzrb.dzng.com/articleContent/3494_824406.html และเว็บไซต์ http://npc.people.com.cn/n1/2020/1227/c14576-31980018.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://www.mod.gov.cn/intl/2015-01/12/content_4564235.htm ตลอดจนเว็บไซต์ https://mil.news.sina.com.cn/china/2020-03-25/doc-iimxyqwa3013723.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box