กฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ตอนที่ ๓

03 January 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๓ ว่าด้วยอำนาจในการป้องกันประเทศของสถาบันแห่งชาติในมาตรา ๑๔ - มาตรา ๑๙ รวมทั้งกองกำลัง) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. อำนาจในการป้องกันประเทศของสถาบันแห่งชาติ (ต่อจากจีนศึกษาฉบับเมื่อวานนี้ที่นำเสนอมาตรา ๑๒ และ ๑๓) ได้แก่

 

๑.๑ มาตรา ๑๔ คณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำในการจัดการป้องกันประเทศและจะใช้อำนาจดังต่อไปนี้ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องและแผนการป้องกันประเทศ (๒) กำหนดนโยบายและระเบียบบริหารที่เกี่ยวข้องในการป้องกันประเทศ (๓) เป็นผู้นำในการจัดการการวิจัยและการผลิตเพื่อการป้องกันประเทศ (๔) จัดการงบประมาณในการป้องกันประเทศ (๕) เป็นผู้นำในการจัดการการระดมเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการจัดระเบียบการป้องกันภัยทางอากาศ และการขนส่งเพื่อการป้องกันประเทศ ฯลฯ (๖) เป็นผู้นำในการจัดการการสนับสนุนการทหารและการคุ้มครองทหารผ่านศึก (๗) เป็นผู้นำในการสร้างกองกำลังอาสาสมัคร การเกณฑ์ทหาร การป้องกันชายแดน การป้องกันชายฝั่ง การป้องกันทางอากาศและการจัดการด้านความมั่นคงที่สำคัญอื่นๆ กับคณะกรรมาธิการการทหารกลาง (๘) หน้าที่และอำนาจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศตามที่กฎหมายบัญญัติ

 

๑.๒ มาตรา ๑๕ คณะกรรมาธิการการทหารกลางเป็นผู้นำกองทัพแห่งชาติและใช้อำนาจหน้าที่และอำนาจต่อไปนี้ (๑) การบังคับบัญชากองกำลังแห่งชาติแบบรวมการ (๒) ตัดสินใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางทหารและนโยบายการปฏิบัติงานของกองกำลัง (๓) เป็นผู้นำในการจัดการการกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและกองกำลังตำรวจติดอาวุธของประชาชนจีน การกำหนดแผนแผนและจัดระเบียบปฏิบัติ (๔) ส่งร่างพระราชบัญญัติไปยังสภาประชาชนแห่งชาติหรือคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ (๕) กำหนดกฎเกณฑ์ทางทหารและออกคำวินิจฉัยและคำสั่งตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย (๖) กำหนดระบบและการจัดระเบียบของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน รวมทั้งกองกำลังตำรวจติดอาวุธของประชาชนจีน การกำหนดภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงานบริการของคณะกรรมาธิการทหารกลาง และกองกำลังตำรวจติดอาวุธของประชาชนจีน (๗) ตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับทางทหารในการแต่งตั้ง การปลด การฝึกอบรม การประเมินให้รางวัลและลงโทษสมาชิกของกองกำลัง (๘) ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบอาวุธและยุทโธปกรณ์ของกองทัพ การกำหนดแผนและแผนการพัฒนาอาวุธและยุทโธปกรณ์ รวมทั้งการประสานงานกับคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นผู้นำและจัดการการวิจัยและการผลิตเพื่อการป้องกันประเทศ (๙) จัดการงบประมาณเพื่อการป้องกันประเทศร่วมกับคณะรัฐมนตรี (๑๐) เป็นผู้นำในการจัดการการระดมกำลังติดอาวุธและกำลังสำรองของประชาชน (๑๑) จัดระเบียบและดำเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ (๑๒) อำนาจอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 

๑.๓ มาตรา ๑๖ คณะกรรมาธิการทหารกลางดำเนินการระบบความรับผิดชอบของประธานฯ

 

๑.๔ มาตรา ๑๗ คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมาธิการการทหารกลางต้องจัดตั้งกลไกประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญในกิจการป้องกันประเทศ หน่วยงานของรัฐส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมาธิการการทหารกลางอาจเรียกประชุมตามสถานการณ์เพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจการป้องกันประเทศ

 

๑.๕ มาตรา ๑๘ การประชุมของประชาชนในพื้นที่ในทุกระดับและคณะกรรมการประจำการประชุมของประชาชนในท้องถิ่น ในระดับมณฑลหรือสูงกว่า จะต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศในเขตปกครอง รัฐบาลของประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับจะต้องจัดการการเกณฑ์ทหารการอาสาสมัคร การระดมกำลังทางเศรษฐกิจ การป้องกันภัยทางอากาศ การขนส่งเพื่อการป้องกันประเทศ การป้องกันสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันประเทศ การคุ้มครองทหารผ่านศึก และการสนับสนุนผู้บังคับบัญชาทหารในพื้นที่การปกครองของตน ตามอำนาจที่กฎหมายกำหนด

 

๑.๖ มาตรา ๑๙ รัฐบาลของประชาชนในพื้นที่ทุกระดับและหน่วยงานทางทหารในพื้นที่จัดการประชุมร่วมระหว่างทหาร – พลเรือนตามความจำเป็น เพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจการป้องกันประเทศภายในเขตปกครองของตน การประชุมร่วมทางทหารและท้องถิ่นจะประชุมร่วมกันโดยหัวหน้ารัฐบาลของประชาชนในพื้นที่และหัวหน้าหน่วยงานทหารประจำถิ่น ผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างทหาร – พลเรือนจะถูกกำหนดโดยที่ประชุม เรื่องที่ตกลงกันโดยการประชุมร่วมทางทหารและท้องถิ่นจะได้รับการจัดการโดยรัฐบาลของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานทางทหารในพื้นที่ตามความรับผิดชอบ รวมทั้งภารกิจที่เกี่ยวข้อง และจะต้องรายงานเรื่องสำคัญต่อผู้บังคับบัญชา

๒. บทที่ ๓ กองกำลัง (มาตรา ๒๐ - มาตรา ๒๙)

 

๒.๑ มาตรา ๒๐ กองกำลังของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นของประชาชน ภารกิจคือรวบรวมการป้องกันประเทศต่อต้านการรุกรานปกป้องมาตุภูมิ ปกป้องแรงงานอย่างสันติของประชาชน มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดการสร้างชาติและรับใช้ประชาชนด้วยใจจริง

 

๒.๒ มาตรา ๒๑ กองกำลังของสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน องค์กรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในกองทัพดำเนินกิจกรรมตามรัฐธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

 

บทสรุป อำนาจในการป้องกันประเทศของสถาบันแห่งชาติ ได้บัญญัติเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในการใช้อำนาจเพื่อการป้องกันประเทศ ส่วนบทบัญญัติเกี่ยวกับกองกำลังนั้น จะได้นำเสนอมาตรา ๒๒ - ๒๙ ต่อในวันพรุ่งนี้ครับ

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://dzrb.dzng.com/articleContent/3494_824406.html และเว็บไซต์ http://npc.people.com.cn/n1/2020/1227/c14576-31980018.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box