กฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ตอนที่ ๕

05 January 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๕ ว่าด้วยการวิจัยและการผลิตเพื่อการป้องกันประเทศและการจัดหาทางทหาร รวมทั้งงบประมาณในการป้องกันประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. บทที่ ๕ การวิจัยและการผลิตเพื่อการป้องกันประเทศและการจัดหาทางทหาร (มาตรา ๓๓ - มาตรา ๓๘)

 

๑.๑ มาตรา ๓๓ รัฐกำหนดและทำให้ระบบอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศสมบูรณ์แบบ พัฒนาการวิจัยและการผลิตด้านการป้องกันประเทศ และจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงคุณภาพเชื่อถือได้ สิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนที่สมบูรณ์ ใช้งานง่าย รวมทั้งบำรุงรักษาและวัสดุทางทหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการในการป้องกันประเทศ

 

๑.๒ มาตรา ๓๔ อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ดำเนินนโยบายการบูรณาการทหารกับพลเรือน การบูรณาการในยามสงบและยามสงคราม การจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ทางทหาร การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเป็นอิสระและสามารถควบคุมได้ รัฐจัดทำแผนโดยรวมสำหรับการสร้างอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ยึดมั่นในความเป็นผู้นำของประเทศ การแบ่งงานและการประสานงาน การสนับสนุนทางวิชาชีพ การบูรณาการแบบเปิดและรักษาความสามารถในการวิจัย รวมทั้งการผลิตด้านการป้องกันประเทศในระดับปานกลางและเหมาะสม

 

๑.๓ มาตรา ๓๕ รัฐใช้ทรัพยากรที่เหนือกว่าของทั้งสังคมอย่างเต็มที่ ส่งเสริมความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เร่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นอิสระ ให้บทบาทนำของเทคโนโลยีขั้นสูงและใหม่ในการพัฒนาอาวุธและยุทโธปกรณ์อย่างเต็มที่ เพิ่มทุนสำรองทางเทคนิค ปรับปรุงระบบทรัพย์สินทางปัญญาการป้องกันประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการแบ่งปันทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม การทำงานร่วมกันและปรับปรุงความสามารถในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การป้องกันประเทศและระดับเทคนิคอาวุธ

 

๑.๔ มาตรา ๓๖ รัฐสร้างสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่เอื้ออำนวย เสริมสร้างการฝึกอบรมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ส่งเสริมและดึงดูดผู้มีความสามารถที่โดดเด่น เพื่อเข้าสู่สาขาการวิจัยและการผลิตเพื่อการป้องกันประเทศ รวมทั้งกระตุ้นพลังเชิงนวัตกรรมของผู้มีความสามารถ ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศควรได้รับความเคารพจากคนทั้งสังคม รัฐค่อย ๆ ปรับปรุงการปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การป้องกันประเทศและเทคโนโลยี ตลอดจนปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

๑.๕ มาตรา ๓๗ รัฐดำเนินระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางทหารตามกฎหมาย เพื่อรับประกันการจัดหาและจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์วัสดุวิศวกรรมและบริการที่กองทัพต้องการ

 

๑.๖ มาตรา ๓๘ รัฐใช้ความเป็นผู้นำที่เป็นเอกภาพและการควบคุมตามแผนสำหรับการวิจัยและการผลิตทางวิทยาศาสตร์ป้องกันประเทศ เน้นบทบาทของกลไกตลาดและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การป้องกันประเทศและการผลิตรวมทั้งกิจกรรมการจัดหาทางทหาร รัฐจัดให้มีเงื่อนไขการรับประกันที่จำเป็นและนโยบายสิทธิพิเศษสำหรับองค์กรและบุคคลที่ดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การป้องกันประเทศรวมทั้งงานการผลิตและยอมรับการจัดซื้อทางทหารตามกฎหมาย รัฐบาลของประชาชนในพื้นที่ทุกระดับจะต้องให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรและบุคคลที่ทำวิจัยด้านการป้องกันประเทศ รวมทั้งงานด้านการผลิตและยอมรับการจัดหาทางทหารตามกฎหมาย องค์กรและบุคคลที่ดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การป้องกันประเทศและงานด้านการผลิตและยอมรับการจัดซื้อจัดจ้างทางทหารควรรักษาความลับทำงานให้เสร็จในเวลาที่เหมาะสมตลอดจนมีประสิทธิภาพรับประกันคุณภาพและให้การรับประกันบริการที่เกี่ยวข้อง รัฐใช้ระบบความรับผิดชอบที่มีคุณภาพตามกฎหมายสำหรับการจัดหาอาวุธอุปกรณ์วัสดุวิศวกรรมและบริการให้กับกองกำลัง

๒. บทที่ ๖ งบประมาณในการป้องกันประเทศ (มาตรา ๓๙ - มาตรา ๔๒)

 

๒.๑ มาตรา ๓๙ รัฐรับประกันเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการป้องกันประเทศ การเติบโตของค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศควรสอดคล้องกับความต้องการในการป้องกันประเทศและระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กองทุนป้องกันประเทศอยู่ภายใต้การบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย

 

๒.๒ มาตรา ๔๐ รัฐลงทุนโดยตรงในการวิจัยและการผลิตทางวิทยาศาสตร์การป้องกันประเทศและกองทุนเพื่อการป้องกันประเทศอื่นๆ รวมทั้งจัดสรรที่ดินและทรัพยากรอื่น ๆ ตลอดจนอาวุธยุโธปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นผลมาจากความสำเร็จทางเทคนิค เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันประเทศ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินในการป้องกันประเทศ ทั้งนี้ ทรัพย์สินในการป้องกันประเทศเป็นของรัฐ

 

๒.๓ มาตรา ๔๑ รัฐจะต้องกำหนดขนาดโครงสร้างและรูปแบบของทรัพย์สินเพื่อการป้องกันประเทศ และปรับให้สอดคล้องกับความต้องการในการป้องกันประเทศและการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจ สถาบันบริหารทรัพย์สินด้านการป้องกันประเทศและหน่วยงานที่ครอบครองและใช้ทรัพย์สินในการป้องกันประเทศจะต้องจัดการทรัพย์สินในการป้องกันประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายและให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันประเทศอย่างเต็มที่

 

๒.๔ มาตรา ๔๒ รัฐปกป้องทรัพย์สินในการป้องกันประเทศจากการละเมิด และรับประกันความปลอดภัยความสมบูรณ์ ห้ามมิให้องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ทำลายหรือยักยอกทรัพย์สินหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการทหารกลาง หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมาธิการทหารกลาง หน่วยที่ครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินในการป้องกันประเทศจะไม่เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพย์สิน ความสำเร็จทางเทคโนโลยีในทรัพย์สินสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้ตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยมีการจัดลำดับความสำคัญ หน่วยงานหรือหน่วยจัดการทรัพย์สินด้านการป้องกันประเทศที่ครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินในการป้องกันประเทศที่ไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันประเทศอีกต่อไปจะต้องรายงานเพื่อขออนุมัติตามข้อบังคับและใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือกำจัดทิ้งตามกฎหมาย

 

บทสรุป นอกจากการบัญญัติเรื่องสำคัญ ๒ เรื่องดังกล่าวแล้ว ยังได้บัญญัติเรื่องสำคัญอื่นๆ ซึ่งจะนำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้ครับ

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://dzrb.dzng.com/articleContent/3494_824406.html และเว็บไซต์ http://npc.people.com.cn/n1/2020/1227/c14576-31980018.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box