กฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ตอนที่ ๗

07 January 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๗ ว่าด้วยภาระผูกพันและสิทธิในการป้องกันประเทศของประชาชนและองค์กร รวมทั้งภาระหน้าที่และสิทธิของบุคลากรทางทหาร) อันเป็นตอนจบ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. บทที่ ๙ ภาระผูกพัน (หน้าที่) และสิทธิในการป้องกันประเทศของประชาชนและองค์กร (มาตรา ๕๓ - มาตรา ๕๘)

 

๑.๑ มาตรา ๕๓ เป็นหน้าที่อันรุ่งโรจน์ของพลเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการรับราชการทหารและมีส่วนร่วมในองค์กรอาสาสมัครตามกฎหมาย หน่วยงานบริการทางทหารในทุกระดับและองค์กรติดอาวุธของประชาชนระดับฐานรากจะต้องจัดการงานรับราชการทหารตามกฎหมายปฏิบัติภารกิจการเกณฑ์ทหารให้สมบูรณ์ตามคำสั่งของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง รวมทั้งรับรองคุณภาพของกำลังพล หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ององค์กรของประชาชน สถานประกอบการ และสถาบันองค์กรทางสังคม ตลอดจนองค์กรอื่น ๆ จะต้องทำงานของอาสาสมัครให้เสร็จสมบูรณ์และที่สงวนไว้ให้เป็นไปตามกฎหมายและช่วยให้งานเกณฑ์ทหารเสร็จสมบูรณ์

 

๑.๒ มาตรา ๕๔ องค์กร สถาบันและบุคคลที่ทำวิจัยด้านการป้องกันประเทศ และงานผลิตหรือรับซื้อทางทหารจะต้องจัดหาอาวุธและอุปกรณ์หรือวัสดุโครงการและบริการที่ได้มาตรฐานคุณภาพตามที่กำหนด องค์กรสถาบันและบุคคลต่างๆจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดในการป้องกันประเทศในโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการป้องกันประเทศตามข้อบังคับของประเทศ และรับประกันความต้องการของการก่อสร้างในการป้องกันประเทศและการปฏิบัติการทางทหารตามกฎหมาย หน่วยการจัดการและปฏิบัติการของสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่ง เช่น สถานีท่าเรือ สนามบิน และถนน จะต้องให้บริการที่มีลำดับความสำคัญ สำหรับการส่งผ่านของเจ้าหน้าที่ทหาร ยานพาหนะทางทหาร รวมทั้งเรือ และให้สิทธิพิเศษในการปฏิบัติตามข้อบังคับ

 

๑.๓ มาตรา ๕๕ ประชาชนต้องได้รับการศึกษาในการป้องกันประเทศ พลเมืองและองค์กรควรปกป้องสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันประเทศ และต้องไม่สร้างความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันประเทศ
พลเมืองและองค์กรต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎการรักษาความลับ จะต้องไม่เปิดเผยความลับในการป้องกันประเทศและจะต้องไม่ครอบครองเอกสารความลับด้านการป้องกันประเทศ วัสดุและสิ่งของลับอื่น ๆ อย่างผิดกฎหมาย

 

๑.๔ มาตรา ๕๖ พลเมืองและองค์กรต่างๆ จะต้องสนับสนุนการสร้างเพื่อการป้องกันประเทศและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกหรือความช่วยเหลืออื่น ๆ สำหรับการฝึกทหาร บริการเตรียมความพร้อมในการรบ การปฏิบัติการป้องกันและการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงครามของกองกำลัง รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนพลเมืองและวิสาหกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการลงทุนในการป้องกันประเทศ ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของนักลงทุนและให้นโยบายสิทธิพิเศษตามกฎหมาย

 

๑.๕ มาตรา ๕๗ พลเมืองและองค์กรมีสิทธิเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์การป้องกันประเทศและมีสิทธิหยุดหรือรายงานการกระทำที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์การป้องกันประเทศ

 

๑.๖ มาตรา ๕๘ กองกำลังทหารกองหนุนและพลเมืองอื่น ๆ ที่เข้าร่วมการฝึกทางทหารตามกฎหมายและปฏิบัติภารกิจต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมในการรบ การปฏิบัติการป้องกัน การปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม ฯลฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่และพันธกรณีของตน รัฐและสังคมจะต้องมั่นใจว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พวกเขาจะได้รับเงินบำนาญและการปฏิบัติตามสิทธิพิเศษ พลเมืองและองค์กรที่ประสบความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยตรงเนื่องจากการสร้างสรรค์การป้องกันประเทศและกิจกรรมทางทหารอาจได้รับค่าตอบแทนตามกฎระเบียบของรัฐที่เกี่ยวข้อง

๒. บทที่ ๑๐ ภาระหน้าที่และสิทธิของบุคลากรทางทหาร (มาตรา ๕๙ - ๖๖)

 

๒.๑ มาตรา ๕๙ ทหารต้องจงรักภักดีต่อมาตุภูมิภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้อย่างกล้าหาญ เสียสละและปกป้องความมั่นคง เกียรติยศและผลประโยชน์ของมาตุภูมิ

 

๒.๒ มาตรา ๖๐ ทหารต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของทหารปฏิบัติตามคำสั่งและปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด​

 

๒.๓ มาตรา ๖๑ ทหารต้องสืบสานประเพณีอันดีงามของกองทัพ และปกป้องประชาชนที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างสรรค์สังคมนิยมให้ทันสมัยและปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ

 

๒.๔ มาตรา ๖๒ ทหารควรได้รับความเคารพจากคนทั้งสังคม รัฐกำหนดระบบการให้เกียรติทหาร รัฐใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องเกียรติยศและศักดิ์ศรีส่วนบุคคลของบุคลากรทางทหาร รวมทั้งการคุ้มครองพิเศษสำหรับการแต่งงานของเจ้าหน้าที่ทหารจะดำเนินการตามกฎหมาย พฤติกรรมของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

 

๒.๕ มาตรา ๖๓ รัฐและสังคมให้สิทธิพิเศษแก่ทหาร ประเทศจัดตั้งระบบการรับประกัน การรักษาสถานะทางทหารที่เข้ากันได้กับวิชาชีพทหารและประสานงานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 

๒.๖ มาตรา ๖๔ รัฐกำหนดระบบการรักษาความปลอดภัยสำหรับทหารผ่านศึกจัดทหารผ่านศึกอย่างเหมาะสมและปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายของทหารผ่านศึก

 

๒.๗ มาตรา ๖๕ รัฐและสังคมให้เงินบำนาญและสิทธิพิเศษในการปฏิบัติแก่ทหารพิการ รวมทั้งให้หลักประกันพิเศษสำหรับชีวิตและการรักษาพยาบาลของทหารพิการตามกฎหมาย หลังจากทหารพิการที่พ้นจากการใช้งานหรือเจ็บป่วยและได้ออกจากราชการในระดับมณฑลหรือสูงกว่า จะยอมรับและตั้งถิ่นฐานใหม่ทันทีตลอดจนดูแลให้มาตรฐานการดำรงชีวิตของพวกเขาไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการครองชีพโดยเฉลี่ยของท้องถิ่น

 

๒.๘ มาตรา ๖๖ รัฐและสังคมให้สิทธิพิเศษในการปฏิบัติต่อครอบครัวของทหาร รวมทั้งให้เงินบำนาญและการปฏิบัติตามสิทธิพิเศษแก่ครอบครัวของผู้พลีชีพและครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตหรือเสียชีวิตในงาน

 

บทสรุป กฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติหน้าที่และสิทธิในการป้องกันประเทศของประชาชน กับบุคลากรทางทหารอย่างชัดเจน

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://dzrb.dzng.com/articleContent/3494_824406.html และเว็บไซต์ http://npc.people.com.cn/n1/2020/1227/c14576-31980018.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box