กฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ตอนที่ ๘

08 January 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国国防法) ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๘ ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทหารกับต่างประเทศ และบทบัญญัติเพิ่มเติม) อันเป็นตอนจบ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. บทที่ ๑๑ ความสัมพันธ์ทางทหารกับต่างประเทศ (มาตรา ๖๗ - มาตรา ๗๐)

 

๑.๑ มาตรา ๖๗ สาธารณรัฐประชาชนจีนยึดมั่นในหลักการ ๕ ประการ ในการเคารพซึ่งกันและกันต่ออำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน การไม่รุกรานซึ่งกันและกัน การไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน ความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยปกป้องระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและระเบียบระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศ ยึดมั่นในแนวคิดความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ จัดการความสัมพันธ์ทางทหารกับต่างประเทศอย่างอิสระ รวมทั้งดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางทหาร

 

๑.๒ มาตรา ๖๘ สาธารณรัฐประชาชนจีนจะปฏิบัติตามบรรทัดฐานพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ ใช้กองกำลังตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องความปลอดภัยของพลเมืองจีนโพ้นทะเล องค์กร สถาบันและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพและการช่วยเหลือระหว่างประเทศของสหประชาชาติ การคุ้มกันทางทะเล การฝึกร่วม การต่อต้านการก่อการร้าย และกิจกรรมอื่น ๆ ปฏิบัติตามพันธกรณีด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและปกป้องผลประโยชน์ของจีนในต่างประเทศ

 

๑.๓ มาตรา ๖๙ สาธารณรัฐประชาชนจีนสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทหารที่ดำเนินการโดยประชาคมระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการธำรงสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพของโลกและภูมิภาค และสนับสนุนประชาคมระหว่างประเทศในการยุติข้อพิพาทระหว่างประเทศอย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผล การควบคุมอาวุธ การลดอาวุธและการไม่แพร่กระจายอาวุธ ความพยายามดังกล่าวโดยการมีส่วนร่วมในการสนทนาและการเจรจาแบบพหุภาคีในด้านความมั่นคง รวมทั้งส่งเสริมการกำหนดกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ยอมรับในระดับสากลที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล

 

๑.๔ มาตรา ๗๐ ในความสัมพันธ์ทางทหารกับต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนปฏิบัติตามสนธิสัญญาและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ผลสรุปหรือเข้าร่วมกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

๒. บทที่ ๑๒ บทบัญญัติเพิ่มเติม (มาตรา ๗๑ - ๗๓)

 

๒.๑ มาตรา ๗๑ คำว่า“ ทหาร” ตามที่ใช้ในกฎหมายนี้ หมายถึง นายทหาร นายสิบ ทหารเกณฑ์และบุคลากรอื่น ๆ ที่รับราชการในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรทางทหารนี้จะใช้บังคับกับกองกำลังตำรวจติดอาวุธของประชาชนจีน

 

๒.๒ มาตรา ๗๒ การป้องกันเขตปกครองพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน จะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายพื้นฐานของเขตปกครองพิเศษและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

๒.๓ มาตรา ๗๓ กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มกราคม ปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔)

 

บทสรุป จุดเด่นของกฎหมายป้องกันประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับนี้ ได้เน้นจุดยืนแนวคิดของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสค์จีนและประธานกรรมาธิการทหารกลาง เกี่ยวกับสังคมนิยมกับลักษณะของจีนในยุคใหม่ ในกิจกรรมการป้องกันประเทศ การปรับหน้าที่การป้องกันประเทศและอำนาจของสถาบันของรัฐ โดยการเพิ่มเนื้อหาและระบบความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง รวมถึงภารกิจและเป้าหมายของกองกำลัง ตลอดจนความต้องการในการป้องกันประเทศและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาด้านการป้องกันประเทศ การจัดระบบบริหารจัดการความเป็นผู้นำ ระบบการระดมพลเพื่อป้องกันประเทศ โดยมุ่งเน้น "การทำให้ทหารเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับจากคนทั้งสังคม" (“使军人成为全社会尊崇的职业” ) รวมทั้งการเพิ่มความเข้มแข็งในการปกป้องสถานะและสิทธิของทหาร และการเสริมสร้างนโยบายความสัมพันธ์ทางทหารกับต่างประเทศ

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://dzrb.dzng.com/articleContent/3494_824406.html และเว็บไซต์ http://npc.people.com.cn/n1/2020/1227/c14576-31980018.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box