การประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี (推动长江经济带发展座谈会上)

09 January 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี (推动长江经济带发展座谈会上) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๔ มหานครฉงชิ่งได้จัดการสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี เนื่องวาระครบรอบ ๕ ปี โดยมีประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานกรรมาธิการทหารกลาง เป็นประธาน โดยตลอดช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เอาใจใส่ในการส่งเสริมการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี โดยได้เน้นย้ำถึงแนวทางการจัดลำดับความสำคัญของระบบนิเวศและการพัฒนาสีเขียว เพื่อให้แม่น้ำแยงซีซึ่งเปรียบเป็นดั่งแม่ของประชาชาติจีนยังคงดำรงอยู่ตลอดไป

๒. โดยตลอดระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา แถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี (长江经济带) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๑๑ มณฑลและนครริมฝั่งแม่น้ำแยงซีที่เป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของจีน ได้มีการรณรงค์ในการบริหารระบบนิเวศ การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสีเขียวอย่างรอบด้านรวมทั้งเปิดกว้างยิ่งขึ้น และได้ประสบความสำเร็จเชิงประวัติศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ปัจจุบัน แถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีกลายเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเกิดใหม่รวมตัวกัน ขณะที่ขนาดการผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ รวมถึงการผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ มีสัดส่วนกว่า ๕๐% ของประเทศ ทั้งนี้ มหานครฉงชิ่งซึ่งเป็นบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำแยงซี ได้พยายามส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง และยกระดับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม มีการพัฒนาการเกษตรตามพื้นที่ภูเขาที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น เป็นแบบฉบับในการส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวของเส้นทางเศรษฐกิจของแม่น้ำแยงซี

 

บทสรุป ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เน้นย้ำว่า จำเป็นต้องเสริมสร้างความคิดเชิงระบบ โดยการประสานการปฏิรูปและการพัฒนาของภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้การทำงานร่วมกันของมณฑลและเมืองริมแม่น้ำแยงซีมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และส่งเสริมการพัฒนาที่ประสานกันของแถบเศรษฐกิจตอนบน ตอนกลางและตอนล่างของแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี รวมทั้งความร่วมมือระหว่างพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคตะวันตก เพื่อสร้างแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีให้เป็นสายพานสาธิตการบุกเบิกการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาที่ประสานกัน สำหรับการก่อสร้างอารยธรรมนิเวศวิทยาของจีน โดยเฉพาะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของแนวชายฝั่งที่มีอยู่ รวมถึงความปลอดภัยทางน้ำ การควบคุมน้ำท่วม การควบคุมมลพิษ ท่าเรือ การขนส่ง และภูมิทัศน์ เป็นต้น

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://news.12371.cn/2016/01/07/ARTI1452155701129780.shtml และเว็บไซต์ https://www.sohu.com/a/442620978_114988 )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box