สมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”)

14 January 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室) เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๑ กล่าวนำโดยภาพรวม) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. สมุดปกขาวฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำแนวคิดและแนวปฏิบัติของความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่ เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการของจีนสำหรับความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่งเนื้อหามีความยาวด้วยอักษรภาษาจีนประมาณ ๒๖,๐๐๐ คำ ทั้งนี้ นอกจากคำนำและบทสรุปแล้ว จะประกอบด้วย ๘ ส่วน ได้แก่

 

๑.๑ ส่วนที่ ๑ “แนวคิดประชาคมร่วมอนาคตนำความร่วมมือทางการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่” (人类命运共同体理念引领新时代中国国际发展合作)

 

๑.๒ ส่วนที่ ๒ “ความร่วมมือพัฒนาระหว่างประเทศของจีนยุคนี้ประสบผลคืบหน้าใหม่” (新时代中国国际发展合作取得新进展)

 

๑.๓ ส่วนที่ ๓ “ร่วมสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้แนวคิดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (助力共建“一带一路”国际合作)

 

๑.๔ ส่วนที่ ๔ “ผลักดันการปฏิบัติตามข้อตกลงการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ” ( 推动落实联合国2030年可持续发展议程)

 

๑.๕ ส่วนที่ ๕ “ร่วมมือกันรับมือกับการท้าทายด้านสิทธิมนุษยธรรมทั่วโลก” (携手应对全球人道主义挑战)

 

๑.๖ ส่วนที่ ๖ “การสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาด้วยตนเอง” (支持发展中国家增强自主发展能力)

 

๑.๗ ส่วนที่ ๗ “เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและความร่วมมือไตรภาคี” (加强国际交流与三方合作)

 

๑.๘ ส่วนที่ ๘ “แนวโน้มความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีน” (中国国际发展合作展望)

๒. ในคำนำของสมุดปกขาวได้ระบุว่า

 

๒.๑ จีนเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก นับตั้งแต่ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน จีนได้ยึดถือเจตนารมณ์ของความเป็นสากลและมนุษยธรรม รวมทั้งให้ความสนใจและสนับสนุนความพยายามของประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ในการปรับปรุงการดำรงชีวิตของประชาชนและแสวงหาการพัฒนามาโดยตลอด

 

๒.๒ ในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน จีนเริ่มให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยให้การสนับสนุนอย่างมากสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในการต่อสู้เพื่อเอกราชและการปลดปล่อยของชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับความร่วมมือที่เป็นมิตรในระยะยาวระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งนับตั้งแต่มีการปฏิรูปและเปิดกว้างความช่วยเหลือจากต่างประเทศของจีนได้กลายเป็นเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและมีความหลากหลายในรูปแบบ อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของจีนและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ​

 

๒.๓ นับตั้งแต่การประชุมแห่งชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๘ การพัฒนาของจีนได้เข้าสู่ยุคใหม่ โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เสนอแนวคิดใหม่ ๆ และความคิดริเริ่มใหม่ ๆ เช่น การสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ และการร่วมกันสร้าง "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" ("一带一路” / "สายแถบและเส้นทาง" “Belt and Road Initiative : BRI") รวมทั้งสนับสนุนแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับความยุติธรรมและผลประโยชน์ ตลอดจนแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ที่แท้จริง ด้วยความจริงใจและผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งได้ประกาศในโอกาสสำคัญระดับนานาชาติหลายครั้ง อาทิ มาตรการความร่วมมือเชิงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาโลก การผลักดันการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติปี ๒๐๓๐ และการเสนอแนวทางแก้ไขของจีนด้วยภูมิปัญญาจีน เป็นต้น

 

๒.๔ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศของจีนเป็นไปตามข้อกำหนดของยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง และการยกระดับไปสู่ความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยนำเสนอบรรยากาศใหม่ ๆ ด้วยความตระหนักถึงการพัฒนาใหม่ในการเข้าสู่ยุคใหม่

 

บทสรุป ในตอนท้ายของสมุดปกขาวฉบับดังกล่าวได้ตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกในรอบศตวรรษกำลังเร่งตัวขึ้น แต่รูปแบบของยุคแห่งสันติภาพและการพัฒนาไม่ได้เปลี่ยนไป รวมทั้งแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ของความร่วมมือที่จะชนะและการพัฒนาร่วมกันไม่ได้เปลี่ยนแปลง ในการเผชิญกับความท้าทายระดับโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ต้องเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือกันเป็นหุ้นส่วนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความร่วมมืออย่างสันติในการปฏิบัติที่เท่าเทียมรวมทั้งการเปิดกว้างและการร่วมกันแบ่งปันแบบ win-win จะทำให้ทุกประเทศมีเสถียรภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะยังให้ดวงอาทิตย์แห่งสันติภาพและการพัฒนาส่องสว่างไปทั่วโลก ซึ่งจีนกำลังจะเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างครอบคลุมและเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนา โดยจีนจะยึดมั่นปณิธานดั้งเดิมในการดำเนินความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างแข็งขันและเป็นผู้สร้างสันติภาพของโลก ตลอดจนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโลกและเป็นผู้พิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกันของมนุษยชาติและสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล​
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.gov.cn/xinwen/2021-01/10/content_5578617.htm และเว็บไซต์ http://dawanews.com/dawa/node3/n4/u1ai36478.html และเว็บไซต์ https://finance.sina.com.cn/tech/2021-01-10/doc-iiznezxt1616539.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box