สมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) ตอนที่ ๒

15 January 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室) เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๒ ว่าด้วยแนวคิดประชาคมร่วมอนาคตนำความร่วมมือทางการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. รากฐานทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของจีน เน้นความศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณค่าการรักษาความยุติธรรมและเสริมสร้างคุณธรรม ยึดมั่นในแนวคิดเชิงคุณค่าของ "One World, Shared Destiny" (“天下一家、命运与共”) เคารพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาระดับโลก โดยยึดมั่นในคุณค่าร่วมกันของสันติภาพ การพัฒนา ความยุติธรรม ประชาธิปไตยและเสรีภาพของมวลมนุษยชาติ รวมทั้งดำเนินตามแนวทางของการพัฒนาอย่างสันติ การพัฒนาแบบเปิด การพัฒนาความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกัน

๒. แนวคิดความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่ นับตั้งแต่การประชุมแห่งชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๘ โดยความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ลดความยากจนและปรับปรุงวิถีชีวิตของประชาชนโดยมีเป้าหมายที่จะทำงานร่วมกับประเทศกำลังพัฒนาเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างเหนือและใต้ กำจัดการขาดดุลในการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ที่มีความเคารพซึ่งกันและกัน ความเป็นธรรมความยุติธรรมและความร่วมมือแบบ win-win สร้างโลกแห่งสันติภาพที่ยั่งยืน ความมั่นคงสากล ความมั่งคั่งร่วมกัน การเปิดกว้างและความอดทน ตลอดจนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเป็นความร่วมมือใต้ – ใต้ โดยสอดคล้องกับขั้นตอนการพัฒนาของตนเองเพื่อบรรลุการพึ่งพาตนเอง

๓. ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่ ได้แก่

 

๓.๑ เคารพซึ่งกันและกันและปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกัน จีนสนับสนุนความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศบนพื้นฐานของหลักการ ๕ ประการของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยืนยันว่าทุกประเทศไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เข้มแข็งหรืออ่อนแอร่ำรวยหรือยากจนเป็นสมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศที่เท่าเทียมกัน รวมทั้งดำเนินความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศโดยไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น และจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง

 

๓.๒ ทำในสิ่งที่ทำได้ ทำให้ดีที่สุด โดยปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ตรงกับความเข้มแข็งของชาติและให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ตามขีดความสามารถภายในกรอบความร่วมมือใต้ - ใต้ รวมทั้งเคารพความคิดเห็นของประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ อย่างเต็มที่ และกำหนดโครงการความร่วมมือผ่านการปรึกษาหารือที่เป็นมิตร

 

๓.๓ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของประเทศต่างๆ ตอบสนองต่อความต้องการลำดับความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศกำลังพัฒนา โดยคำนึงถึงการปรับปรุงความเป็นอยู่และความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการพัฒนาและเพิ่มความพยายามในการลดความยากจนการลดภัยพิบัติการศึกษาสุขภาพและการเกษตร การจ้างงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมในกรณีฉุกเฉินเพื่อให้ผลการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นสามารถเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไป

 

๓.๔ สอนวิธีการตกปลาและพัฒนาตนเองให้กับผู้คน พิจารณาอย่างถ่องแท้ถึงระดับการพัฒนาและความต้องการในการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ โดยแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ อย่างไม่สงวนลิขสิทธิ์ รวมทั้งมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง ทั้งนี้ รูปแบบต่างๆ และผลการปฏิบัติ ในการปฏิบัติในระยะยาวจีนได้กำหนดวิธีการช่วยเหลือที่มีลักษณะเฉพาะของจีน

 

๓.๕ ส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพ การศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านการบริหารโครงการในประเทศที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการจัดการโครงการในท้องถิ่น ซึ่งประเทศที่มีปัญหาในการชำระหนี้ควรได้รับการแก้ไขผ่านการเจรจาทวิภาคี

 

๓.๖ ก้าวล้ำไปกับยุคสมัย สร้างสรรค์การพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเวลาและการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่เพียงแต่ยึดมั่นในลักษณะของจีนเท่านั้น แต่ยังปฏิรูปและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ของประเทศอื่น ๆ และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งระบบและกลไกการปฏิรูป ในการปรับปรุงกฎและระเบียบ เสริมสร้างวิธีการความร่วมมือ เสริมสร้างเนื้อหาความร่วมมือ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ตามเป้าหมายการพัฒนาและความต้องการความร่วมมือของประเทศกำลังพัฒนา

๔. มาตรการเชิงปฏิบัติของจีนสำหรับความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนไม่เพียง แต่เป็นพันธสัญญาที่เคร่งขรึมเท่านั้น ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศมาตรการเชิงปฏิบัติหลายประการสำหรับจีนในการดำเนินความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศในโอกาสสำคัญ ๆ ระหว่างประเทศหลายครั้งทำให้จีนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระดับโลก อาทิ อาศัยแพลตฟอร์มความร่วมมือ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ("一带一路”/"สายแถบและเส้นทาง" “Belt and Road Initiative : BRI") เพื่อเพิ่มความช่วยเหลือให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ และการเสนอแผนความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ ผ่านกลไกความร่วมมือระดับภูมิภาค เป็นต้น

 

บทสรุป ในโลกปัจจุบัน ประเทศต่างๆ เชื่อมโยงกันและพึ่งพากันมากขึ้นเรื่อย ๆ ความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่ได้รับการชี้นำโดยการส่งเสริมการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ ด้วยความมุ่งหมายทางจิตวิญญาณทำให้การพัฒนามีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลจีนกำลังดำเนินมาตรการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างจริงจัง ตามมาตรการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ดำเนินการตามกำหนดเวลาหรือกำลังดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบและมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.gov.cn/xinwen/2021-01/10/content_5578617.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box