สมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) ตอนที่ ๓

16 January 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室) เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๓ ว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาระหว่างประเทศของจีนยุคนี้ประสบผลคืบหน้าใหม่)​ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. การขยายขนาดความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี ๒๐๑๓ – ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) จีนได้ให้ความช่วยเหลือแก่ ๑๒๒ ประเทศและองค์กรพหุภาคีระหว่างประเทศรวมทั้งระดับภูมิภาค ๒๐ แห่งในเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน โอเชียเนีย และยุโรป ในบรรดาประเทศเหล่านี้มี ๓๐ ประเทศในเอเชีย ๕๓ ประเทศในแอฟริกา ๙ ประเทศในโอเชียเนีย ๒๒ ประเทศในละตินอเมริกาและแคริบเบียน และ ๘ ประเทศในยุโรป กล่าวคือ

 

๑.๑ จีนได้เพิ่มขนาดของกองทุนช่วยเหลือจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและขยายขอบเขตความช่วยเหลือเพิ่มเติม ตั้งแต่ปี ๒๐๑๓ - ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) ความช่วยเหลือจากต่างประเทศของจีนเป็นจำนวนเงิน ๒.๗๐๒ พันล้านหยวน ซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือฟรีเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยและเงินกู้ตามสัมปทาน ในจำนวนนี้มีการให้ความช่วยเหลือฟรี ๑๒๗.๘ พันล้านหยวนคิดเป็น ๔๗.๓๐% ของความช่วยเหลือจากต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ในการสร้างโครงการสวัสดิการสังคมขนาดเล็กและขนาดกลาง

 

๑.๒ ดำเนินความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความร่วมมือทางวิชาการ ความช่วยเหลือด้านวัสดุและกองทุนความร่วมมือใต้ - ใต้ และโครงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉิน

 

๑.๓ การให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยจำนวน ๑๑.๓ พันล้านหยวน ซึ่งคิดเป็น ๔.๑๘% ของความช่วยเหลือจากต่างประเทศทั้งหมด ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะทางสังคมและโครงการทำมาหากิน

 

๑.๔ จัดหาเงินกู้สัมปทานความช่วยเหลือจากต่างประเทศจำนวน ๑๓๑.๑ พันล้านหยวนคิดเป็น ๔๘.๕๒% ของความช่วยเหลือจากต่างประเทศทั้งหมด เพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ในการสร้างโครงการการผลิตที่เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และขนาดกลาง การจัดหาอุปกรณ์ครบชุดผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลและไฟฟ้าบริการด้านเทคนิคและอื่น ๆ เป็นต้น

๒. วิธีการที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งวิธีการดำเนินการช่วยเหลือของจีนนั้นขึ้นอยู่กับการสร้างของชุดโครงการจัดหาวัสดุและดำเนินความร่วมมือทางเทคนิค การเพิ่มโครงการกองทุนช่วยเหลือความร่วมมือใต้ – ใต้ใหม่ และคิดค้นวิธีการและวิธีการช่วยเหลือจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๐๑๓ – ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) ได้แก่

 

๒.๑ ช่วยสร้างชุดโครงการที่สมบูรณ์ทั้งหมด ๔๒๓ โครงการ โดยเน้นที่โครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและสาขาอื่น ๆ

 

๒.๒ จัดหาวัสดุทั่วไป โดยได้ให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุทั้งหมด ๘๙๐ ชุดใน ๑๒๔ ประเทศและภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่รวมถึงอุปกรณ์เครื่องจักรกล อุปกรณ์ทดสอบยานพาหนะขนส่ง ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์

 

๒.๓ ดำเนินความร่วมมือทางเทคนิค โดยดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ๔๑๔ โครงการใน ๙๕ ประเทศและภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจัดการในภาคอุตสาหกรรม การปลูกและการเพาะพันธุ์ทางการเกษตร วัฒนธรรมและการศึกษา การฝึกอบรมด้านกีฬา การแพทย์และสุขภาพ การพัฒนาพลังงานสะอาด การให้คำปรึกษาด้านการวางแผนและสาขาอื่น ๆ

 

๒.๔ ดำเนินความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยผ่านการดำเนินการสัมมนาฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน

 

๒.๕ กองทุนช่วยเหลือความร่วมมือใต้ - ใต้ โดยในช่วงปลายปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) จีนได้ดำเนินโครงการ ๘๒ โครงการกับองค์กรระหว่างประเทศ ๑๔ แห่ง เช่น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก ฯลฯ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การลดความยากจน การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ สุขภาพแม่และเด็ก เป็นต้น

 

๒.๖ จัดส่งทีมแพทย์ช่วยเหลือโดยสิ้นปี ๒๐๑๙ จีนได้ส่งทีมแพทย์ทั้งหมด ๒๗,๔๘๔ ทีม ไปยัง ๗๒ ประเทศ

 

๒.๗ ส่งอาสาสมัคร รุ่นเยาว์และครูสอนภาษาจีนอาสาสมัครมากกว่า ๒๐,๐๐๐ คน ไปยังกว่า ๘๐ ประเทศ

 

๒.๘ ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินแก่ ๖๐ ประเทศรวมถึงจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกรณีฉุกเฉิน การส่งทีมกู้ภัยและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

 

๒.๙ การลดหรือยกเว้นหนี้ของประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งยากจน ซึ่งจีนปลดหนี้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยรวม ๙๘ รายการ โดยมียอดสะสม ๔.๑๘๔ พันล้านหยวน

๓. ความก้าวหน้าใหม่ในการจัดการการปฏิรูปเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาของสถานการณ์ใหม่ได้ดีขึ้น โดยจีนได้ปฏิรูประบบและกลไกความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ปรับปรุงระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศในยุคใหม่

 

๓.๑ ในการปฏิรูประบบ จีนได้จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งชาติเป็นหน่วยงานโดยตรงภายใต้คณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนเมษายน ปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑)

 

๓.๒ ปรับปรุงกลไกการประเมินผู้เชี่ยวชาญของโครงการช่วยเหลือ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและเชิงลึกของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

 

บทสรุป ขนาดของความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของจีน ซึ่งได้ขยายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความโน้มเอียงไปสู่ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในเอเชียและแอฟริกา ตลอดจนประเทศกำลังพัฒนาตามข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" ("一带一路”/"สายแถบและเส้นทาง" “Belt and Road Initiative : BRI") เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศได้ดีขึ้น ดังนั้น จีนจึงได้ปฏิรูประบบการจัดการ วิธีการที่สร้างสรรค์อย่างแข็งขันที่จะทำให้ผลของความร่วมมือดียิ่งขึ้นและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ


ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.gov.cn/xinwen/2021-01/10/content_5578617.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box