สมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) ตอนที่ ๗

20 January 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมุดปกขาว (白皮书) เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (“新时代的中国国际发展合作”) เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน (国务院新闻办公室) เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๗ ว่าด้วยการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาด้วยตนเอง) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 


๑. การปรับปรุงขีดความสามารถในการกำกับดูแล โดยจีนช่วยประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ กำหนดแผนแบ่งปันประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลและดำเนินการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านกลไกความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี กล่าวคือ

 

๑.๑ ความช่วยเหลือในการวางแผนการดำเนินการ ซึ่งจีนได้ช่วยประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ อย่างแข็งขันในการวางแผนพิมพ์เขียวการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และส่งที่ปรึกษาด้านการวางแผนอาวุโส ๓๙ คนเพื่อช่วยประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนพัฒนานโยบายและกฎระเบียบในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและการเสริมสร้างความสามารถในการวางแผนและการพัฒนาโดยรวม ดังกรณีการช่วยประเทศเกรนาดากำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติ และในปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอาวุโสในด้านศุลกากรภาษีอากรและการเกษตรไปยังเอธิโอเปียและกัมพูชาเพื่อให้การสนับสนุนทางวิชาการสำหรับการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน นอกจากนี้ ได้ร่วมกับประเทศคิวบาในการจัดทำข้อเสนอในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งเสนอแนวคิดและแนวทางการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักร โลหะวิทยาและการรีไซเคิลรวมถึงอุตสาหกรรมเคมี ตลอดจนการช่วยประเทศกัมพูชาในการกำหนดแผนเครือข่ายถนนแห่งชาติและแผนพัฒนาการเกษตรที่ทันสมัย รวมทั้งช่วยปรับปรุงระบบการขนส่งที่ครอบคลุมและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การเตรียมการวางแผนทรัพยากรที่ดินและการวางแผนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ได้ช่วยประเทศ สปป.ลาว ในการเตรียมแผนควบคุมแม่น้ำและน้ำท่วมที่ครอบคลุม ฯลฯ

 

๑.๒ แบ่งปันประสบการณ์การกำกับดูแล ผ่านการจัดสัมมนาและหลักสูตรปริญญาทางวิชาการหลายชุด การแบ่งปันแนวปฏิบัติและประสบการณ์ของการกำกับดูแลระดับชาติ อาทิ การสร้างหลักนิติธรรมการปฏิรูปรัฐบาล การสร้างนวัตกรรมและการยกระดับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น เพื่อช่วยปรับปรุงความสามารถในการกำหนดนโยบายของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างกลไกความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทวิภาคีและลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับ ๓๑ ประเทศ ได้แก่ รวันดา คีร์กีซสถาน เอลซัลวาดอร์ ปาปัวนิวกินี ตรินิแดดและโตเบโก ฯลฯ ตามความต้องการที่แท้จริงของประเทศต่างๆ ในการให้การสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถตามเป้าหมาย

 

๑.๓ ดำเนินการสร้างศักยภาพในระดับพหุภาคี โดยจีนร่วมมืออย่างแข็งขันกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ในการจัดตั้งกองทุนทรัสต์เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถทางสถิติกับองค์การสหประชาชาติเพื่อให้การฝึกอบรมแก่นักสถิติของรัฐบาลเกือบ ๙๐๐ คนใน ๕๙ ประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนี้ จีนยังได้จัดตั้งกองทุนเสริมสร้างขีดความสามารถและทุนการศึกษากับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา ธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตะวันตก ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างอเมริกาและองค์การแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถของประเทศที่เกี่ยวข้องผ่านรายงานการวิจัยร่วมและการสัมมนาระหว่างประเทศ การใช้กองทุนช่วยเหลือความร่วมมือใต้ - ใต้เพื่อร่วมมือกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเพื่อจัดฝึกอบรมให้กับผู้จัดการการบินพลเรือนระดับกลางและระดับสูงเกือบ ๖๐๐ คนใน ๑๐๕ ประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งความร่วมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศโดยมีผู้ปฏิบัติงานมากกว่า ๒,๐๐๐ คนในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างสันติที่ได้รับการฝึกอบรมในกว่า ๗๐ ประเทศกำลังพัฒนา

๒. การส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ เนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพลังการผลิตขั้นต้น โดยจีนเสริมสร้างการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในการช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรม กล่าวคือ

 

๒.๑ การแบ่งปันความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจีนแบ่งปันความสำเร็จในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ อย่างจริงจังและเปิดตัวโครงการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ เช่น การใช้งานอวกาศและดาวเทียมเทคโนโลยี การพิมพ์ ๓ มิติ และเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล รวมทั้งดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างรัฐบาลมากกว่า ๑,๐๐๐ โครงการผ่านโครงการเยาวชนดีเด่นนานาชาติ ฯลฯ

 

๒.๒ การส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งกุญแจสำคัญของเทคโนโลยีคือ การเชี่ยวชาญและใช้งาน เพื่อให้เทคโนโลยีสามารถให้ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยจีนได้จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ามชาติสำหรับอาเซียน เอเชียใต้และประเทศอาหรับ เพื่อส่งเสริมการถ่ายโอนและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีขั้นสูงและใช้งานได้ผ่านการเชื่อมต่อเทคโนโลยีรวมทั้งการฝึกอบรมการสาธิต เป็นต้น

 

๒.๓ การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้มีความสามารถในการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนา เช่น การจัดการฝึกอบรมในสาขาเกษตรกรรมป่าไม้การเลี้ยงสัตว์และการประมงการแปรรูปและการผลิตการก่อสร้างวิทยาศาสตร์การศึกษาวัฒนธรรมและสุขภาพงานหัตถกรรม ฯลฯ

 

๒.๔ การปรับปรุงและยกระดับรูปแบบการดำเนินความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการกีฬา โดยการส่งโค้ชชาวจีนที่โดดเด่นในกีฬาเทเบิลเทนนิสแบดมินตันและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้คำแนะนำทางทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างมืออาชีพแก่นักกีฬาและโค้ชในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างระดับการแข่งขันกีฬา เป็นต้น

 


บทสรุป จีนยึดถือปรัชญาตามแนวคิดของการสอนวิธีหาปลาให้กับผู้คน โดยจีนยังคงเพิ่มความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีและความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้างเนื้อหาของความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง การคิดค้นวิธีการช่วยเหลือและสนับสนุนด้วยประสบการณ์ของจีน รวมทั้งแนวทางแก้ปัญหาของจีนในการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา และช่วยปรับปรุงขีดความสามารถในการกำกับดูแล รวมถึงระดับการวางแผนและขีดความสามารถ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อฝึกอบรมการเพิ่มขีดความสามารถด้านการกำกับดูแล และหน่วยงานปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับการพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนา

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.gov.cn/xinwen/2021-01/10/content_5578617.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box