แนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๒)

25 January 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๒) จากการที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญในการประชุมวิชาการ Central Xinjiang Work Forum ครั้งที่ ๓ ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ก.ย.๖๓ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 


๑. ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของซินเจียงรวมทั้งการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

 

๑.๑ การพัฒนาเศรษฐกิจยังคงดีขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๐๑๔ - ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒) GDP ของซินเจียงเพิ่มขึ้นจาก ๙๑๙.๕๙ พันล้านหยวนเป็น ๑๓๕๙.๗๑ พันล้านหยวน ซึ่งเติบโตเฉลี่ยต่อปี ๗.๒% รายรับจากงบประมาณสาธารณะทั่วไปเพิ่มขึ้นจาก ๑๒๘.๒๓ พันล้านหยวนเป็น ๑๕๗.๗๖ พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๕.๗% รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

๑.๒ ชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่ปี ๒๐๑๔ - ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒) รายได้ต่อหัวของชาวซินเจียงเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ ๙.๑% ขณะที่โครงการที่อยู่อาศัยในชนบทและโครงการที่อยู่อาศัยราคาประหยัดในเมืองแล้วเสร็จ โดยมีผู้คนมากกว่า ๑๐ ล้านคน ย้ายไปอยู่บ้านใหม่ นอกจากนี้ ระดับการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานในเขตเมืองและชนบทได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งระบบประกันสังคมได้รับการปรับปรุง และมีการดำเนินการตรวจสุขภาพฟรี ทั้งนี้ อัตราการมีส่วนร่วมในการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานของผู้อยู่อาศัยสูงถึง ๙๙.๗%

 

๑.๓ ความสำเร็จในการต่อสู้กับความยากจน โดยในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) ประชาชนในซินเจียงทั้งหมด ๒,๙๒๓,๒๐๐ คนได้ถูกปลดออกจากความยากจนและหมู่บ้านที่ยากจน ๓,๑๐๗ แห่ง ถูกถอนออกจากความยากจน รวมทั้งอำเภอได้หลุดพ้นจากความยากจน ๒๒ แห่ง ทำให้อัตราความยากจนลดลงจาก ๑๙.๔% ในปี ๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗) เหลือ ๑.๒๔% และปัญหาที่โดดเด่นของ "สองไม่ต้องกังวลและการค้ำประกันสามอย่าง" (“两不愁三保障”) ได้รับการแก้ไขโดยพื้นฐาน ทำให้เด็ก ๆ จากครอบครัวยากจนไม่ต้องลาออกจากโรงเรียนเนื่องจากความยากจนและได้รับการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งอัตราการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานและการประกันการเจ็บป่วยขั้นวิกฤตของคนยากจนสูงถึง ๑๐๐%

 

๑.๔ การสนับสนุนของรัฐบาลกลางและความช่วยเหลือระดับชาติต่อซินเจียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๐๑๔ - ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒) การโอนเงินของรัฐบาลกลางไปยังเขตปกครองตนเองซินเจียงเพิ่มขึ้นจาก ๒๖๓.๖๙ พันล้านหยวน เป็น ๔๒๒.๔๘ พันล้านหยวน ซึ่งเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อปี ๑๐.๔%

๒. นับตั้งแต่การประชุมแห่งชาติครั้งที่ ๑๘ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คณะกรรมการกลางพรรคฯ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ควบคุมซินเจียงอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและได้จัดตั้งยุทธศาสตร์ยุคใหม่ของพรรคฯ ในการปกครองซินเจียง โดยเป้าหมายทั่วไปคือ การยึดมั่นในรากฐานของความเหนียวแน่นเพื่อสร้างจิตสำนึกของชุมชนประชาชาติจีนให้ยึดมั่นในแนวทางของการนับถือศาสนาของจีน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลักของสังคมนิยม และการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งรักษาเสถียรภาพทางสังคมโดยรวมและความมั่นคงในระยะยาว ซึ่งจำเป็นต้องยึดมั่นในหลักนิติธรรมสังคม ตลอดจนสร้างระบบการกำกับดูแลทางสังคมอย่างครอบคลุมโดยมีผู้นำคณะกรรมการพรรคฯ รับผิดชอบ

๓. สิ่งที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำคือ

 

๓.๑ จำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของชนชาติจีน ซึ่งจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างการศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนประชาชาติจีนและโครงสร้างของการรวมตัวกันแบบพหุนิยมของประเทศจีน รวมถึงการศึกษาความตระหนักรู้ของชุมชนในประเทศจีนเข้ากับการศึกษาแบบแผนของซินเจียง การศึกษาของเยาวชนและการศึกษาทางสังคม รวมทั้งให้ความรู้และชี้แนะกองทหารตลอดจนมวลชนของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด เพื่อสร้างมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศและประวัติศาสตร์ของชาติ แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมและศาสนา ทำให้ความรู้สึกของชุมชนของชนชาติจีนฝังรากลึก

 

๓.๒ การพัฒนาเป็นรากฐานสำคัญสำหรับเสถียรภาพในระยะยาวของซินเจียง จำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างเต็มที่กับข้อได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งของซินเจียง ผลักดันการสร้างพื้นที่หลักของแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม รวมถึงยุทธศาสตร์การเปิดภูมิภาคของซินเจียงเข้ากับรูปแบบโดยรวมของการเปิดประเทศทางตะวันตก

 

๓.๓ จำเป็นต้องประสานงานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยดำเนินการ "๖ เสถียรภาพ" (“六稳” ได้แก่ ๑. การจ้างงาน ๒. การเงิน ๓. การค้ากับต่างประเทศ ๔. การลงทุนจากต่างชาติ ๕. การลงทุนในประเทศ และ ๖. การคาดการณ์เป้าหมาย) และ "๖ หลักประกัน" (“六保” ได้แก่ ๑. การจ้างงาน ๒. การดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน ๓. กลไกตลาด ๔. ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ๕. ห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน และ ๖. การดำเนินงานของหน่วยงานระดับพื้นฐาน) รวมทั้งสองภารกิจหลักในการบรรเทาความยากจนและการส่งเสริมการจ้างงาน ซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงระบบติดตามและช่วยเหลือเพื่อป้องกันความยากจน

 


บทสรุป ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า การจะทำดีในซินเจียงในปัจจุบันและในอนาคต ต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการปกครองซินเจียงในยุคใหม่อย่างเต็มที่ และยึดมั่นในเป้าหมายทั่วไปของงานตามกฎหมายในการรักษาเสถียรภาพของซินเจียงซินเจียงให้มีความชุ่มชื่นทางวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างการฟื้นฟูซินเจียงและการสร้างซินเจียงในระยะยาว เพื่อส่งเสริมความทันสมัยของระบบการปกครองและความสามารถในการกำกับดูแล โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่มีลักษณะเฉพาะของจีนในยุคใหม่ บนรากฐานของความสามัคคี ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในการดำรงชีวิตและการทำงานที่สงบสุขภายใต้ระบบนิเวศที่ดี

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.mfa.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1847512.shtml และเว็บไซต์ https://weibo.com/2286908003/JE3QYBBpP?type=comment#_rnd1611195785568 รวมทั้งเว็บไซต์ http://www.chinaembassy.se/chn/zgxw/t1831910.htm และเว็บไซต์ https://www.dw.com/zh/中国使馆推文被删-新疆政府为其人口政策辩护/a-56193407 ตลอดจนเว็บไซต์ http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-12/15/content_5569563.htm และเว็บไซต์ https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202007210184.aspx?utm_source=LINE&utm_medium=share&utm_campaign=lineuser )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box