แนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๓)

26 January 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๓) โดยนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ได้เน้นย้ำข้อคิดจากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน จากการประชุมวิชาการ Central Xinjiang Work Forum ครั้งที่ ๓ ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ก.ย.๖๓ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

 
๑. ยุทธศาสตร์การทำงานที่ดีในซินเจียงตามแนวคิดของเลขาธิการฯ สี จิ้นผิง

 

     ๑.๑ เป็นประเด็นสำคัญสำหรับทั้งพรรคและประเทศจำเป็นต้องสร้างอุดมการณ์แห่งชาติอย่างมั่นคงและปรับปรุงกลไกการทำงานของการเป็นผู้นำที่เป็นเอกภาพของคณะกรรมการกลางพรรค

 

     ๑.๒ การสนับสนุนและคำแนะนำของหน่วยงานกลาง การสนับสนุนและความร่วมมือจากมณฑลและเมืองต่างๆ ต่อบทบาทหลักของซินเจียง โดยกลุ่มประสานงานซินเจียงกลางต้องดำเนินการภายใต้การนำของคณะกรรมการกลางพรรค ต้องเสริมสร้างการวิจัยและการตัดสินสถานการณ์จากการวิจัยเชิงนโยบาย การประสานงานและคำแนะนำในการกำกับดูแลและการตรวจสอบงานของซินเจียง รวมทั้งเสนอความคิดเห็นในการทำงานในประเด็นสำคัญโดยทันที  

 

     ๑.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลกลางควรปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับ โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิด ดำเนินการตรวจสอบและกำกับดูแลในเชิงลึก ค้นหาปัญหาให้ทันเวลาและช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่งคณะกรรมการพรรคเขตปกครองตนเองซินเจียงอยู่ในแนวหน้าโดยต้องปฏิบัติตามความรับผิดชอบหลักและดำเนินงานให้ดี  

 

     ๑.๔ ทุกมณฑล เขตปกครองตนเองและเทศบาลในพื้นที่ตอนในของจีนต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับซินเจียงได้ดี รวมทั้งสนับสนุนเสถียรภาพและการพัฒนาของซินเจียง มณฑลและเมืองที่ให้ความช่วยเหลือทั้งหมดในซินเจียงควรเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือกับซินเจียง  

 

     ๑.๕ ยืนยันในการช่วยเหลือซินเจียงในระยะยาวและเพิ่มผลประโยชน์ที่ครอบคลุมของความช่วยเหลือที่มีต่อซินเจียง  โดยจำเป็นต้องดำเนินการปฏิรูปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เสริมสร้างความสามารถในการบำรุงรักษาเสถียรภาพและปรับปรุงข้อได้เปรียบขององค์กรตลอดจนความสามารถในการระดมพลของหน่วยงาน
 
๒. ดำเนินการตามแนวคิดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่ของสี จิ้นผิง (以习近平新时代中国特色社会) ประกอบด้วย (๑) ยืนหยัดการนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในทุกมิติ (๒) พรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (๓) ยืนหยัดการปฏิรูปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น (๔) ใช้แนวคิดการพัฒนาใหม่ที่เน้นวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โปร่งใส และกระจายประโยชน์ (๕) ยืนหยัดสังคมนิยมอันมีเอกลักษณ์แบบจีน ซึ่งมีประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ (๖) ปกครองจีนด้วยการยึดมั่นในกฎหมาย (๗) ปลูกฝังค่านิยมสังคมนิยมอันมีเอกลักษณ์แบบจีน (๘) การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเป้าหมายของการพัฒนา (๙) การพัฒนาต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๑๐) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการทหาร (๑๑) กองทัพต้องอยู่ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีน (๑๒) ยืดหยัดแนวคิดหนึ่งประเทศ สองระบบ และเดินหน้ารวมชาติกับไต้หวันในอนาคต (๑๓) ร่วมสร้างสังคมโลกที่สันติและมีจุดหมายร่วมกัน และ (๑๔) บังคับใช้วินัยพรรคอย่างเคร่งครัด
 
๓. การเสริมสร้าง "จิตสำนึก ๔ ประการ" (“四个意识”) เสริมสร้าง "ความมั่นใจ ๔ ประการ" (“四个自信”) และบรรลุ "การบำรุงรักษา ๒ ประการ" (“两个维护”)

 

     ๓.๑ "จิตสำนึก ๔ ประการ” ได้แก่ (๑) สำนึกทางการเมือง คือ ความเชื่อทางการเมืองที่มั่นคง การยึดมั่นในทิศทางทางการเมืองที่ถูกต้อง และยึดมั่นในหลักการทางการเมือง (๒) สำนึกการรับรู้โดยรวม คือ การจัดการเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์โดยรวมอย่างถูกต้อง  (๓) จิตสำนึกหลัก คือ การยึดมั่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้นำของพรรคอยู่เสมอโดยเฉพาะการเป็นผู้นำที่รวมศูนย์และเป็นเอกภาพของคณะกรรมการกลางพรรค และ (๔) การตั้งสติ คือ ต้องสอดคล้องกับคณะกรรมการกลางพรรคซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี แนวปฏิบัติ หลักการและนโยบายของพรรค  

 

     ๓.๒ "ความมั่นใจ ๔ ประการ" ได้แก่ (๑) ความมั่นใจในตนเอง คือ ความมั่นใจในทิศทางการพัฒนาและโชคชะตาในอนาคต โดยเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าแนวทางแห่งสังคมนิยมที่มีลักษณะแบบจีนเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้สังคมนิยมทันสมัยและเป็นหนทางเดียวที่จะสร้างชีวิตที่ดีขึ้น (๒) ความเชื่อมั่นทางทฤษฎี คือความเชื่อมั่นในความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ความจริงและความถูกต้องของระบบสังคมนิยมเชิงทฤษฎีที่มีลักษณะเฉพาะของจีน (๓) ความเชื่อมั่นของระบบ คือ ความเชื่อมั่นว่าระบบสังคมนิยมที่มีลักษณะแบบจีนมีข้อดี และ (๔) ความเชื่อมั่นทางวัฒนธรรม คือ ความเชื่อมั่นในการสร้างแรงบันดาลใจให้พรรคและประชาชนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมจีน

 

     ๓.๓ "การบำรุงรักษา ๒ ประการ" ได้แก่ (๑) การรักษาตำแหน่งหลักของคณะกรรมการกลางพรรคของนายสี จิ้นผิงและตำแหน่งหลักของทั้งพรรคอย่างเฉียบขาด และ (๒) การรักษาอำนาจและความเป็นผู้นำแบบรวมศูนย์ของคณะกรรมการกลางพรรคโดยมีนายสี จิ้นผิง เป็นแกนหลัก

 

 
บทสรุป นายหลี่ เค่อเฉียง ได้ชี้ให้เห็นว่าสุนทรพจน์ที่สำคัญของเลขาธิการฯ สี จิ้นผิง ได้สรุปความสำเร็จที่สำคัญของงานซินเจียง โดยการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ซินเจียงกำลังเผชิญอยู่และอธิบายการปกครองของพรรคฯ ต่อซินเจียงในยุคใหม่ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวชี้แจงถึงอุดมการณ์ แนวทาง วัตถุประสงค์ ภารกิจ หลักการ นโยบายและมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ของงานซินเจียงในปัจจุบันและช่วงเวลาในอนาคต รวมทั้งใช้ภารกิจหลักอย่างครอบคลุมในการส่งเสริมเสถียรภาพทางสังคมและเสถียรภาพในระยะยาวในซินเจียง ตามแนวคิดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่ของสี จิ้นผิง ตลอดจนเสริมสร้าง "จิตสำนึก ๔ ประการ" เสริมสร้าง "ความมั่นใจ ๔ ประการ" และบรรลุ "การบำรุงรักษา ๒ ประการ"
 
ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.mfa.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1847512.shtml และเว็บไซต์ https://weibo.com/2286908003/JE3QYBBpP?type=comment#_rnd1611195785568 รวมทั้งเว็บไซต์ http://www.chinaembassy.se/chn/zgxw/t1831910.htm และเว็บไซต์ https://www.dw.com/zh/中国使馆推文被删-新疆政府为其人口政策辩护/a-56193407 ตลอดจนเว็บไซต์ http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-12/15/content_5569563.htm และเว็บไซต์ https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202007210184.aspx?utm_source=LINE&utm_medium=share&utm_campaign=lineuser รวมถึงเว็บไซต์ http://www.xaipe.edu.cn/jgdzz/info/1043/1540.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box