แนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๔)

27 January 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ ๔) โดยคณะรัฐมนตรี (国务院) ของจีนได้ตกลงและเห็นชอบให้รัฐบาลประชาชนของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (新疆维吾尔自治区人民政府) ที่ได้รับอนุมัติจาก “คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติเพื่อจัดตั้งเขตนำร่องการพัฒนาและการเปิดที่สำคัญในต่าเฉิงซินเจียง" (“国家发展改革委关于批准设立新疆塔城重点开发开放试验区的请示”) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 


๑. คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติได้อนุมัติการจัดตั้งเขตทดสอบการพัฒนาและการเปิดที่สำคัญในตาเฉิงซินเจียง และแผนการดำเนินการสำหรับการก่อสร้างเขตทดสอบพื้นที่นำร่อง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์และมีพรมแดนติดกับประเทศคาซัคสถาน โดยเป็นหน้าต่าง (窗口) ที่สำคัญสำหรับจีนในการร่วมมือกับเอเชียกลางและเปิดสู่ตะวันตก การก่อสร้างเขตนำร่องนี้ เอื้อต่อการกระชับความร่วมมือที่ครอบคลุมกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการเร่งสร้างพื้นที่หลักของเส้นทางสายไหมทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของการร่วมสร้างสรรค์ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" ("一带一路”/"สายแถบและเส้นทาง" “Belt and Road Initiative : BRI") ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการสร้างเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจีน และส่งเสริมการรวมตัวกันของปัจจัยการผลิต การเสริมสร้างการพัฒนาสู่ภายนอก รวมทั้งการสร้างรากฐานแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ชายแดนเอื้อต่อการฟื้นฟูพื้นที่ชายแดนและการเร่งการขยายตัวของพื้นที่ชายแดน การเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของเมือง ตลอดจนส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงจากการเสริมสร้างพรมแดนที่เอื้อต่อการปรับปรุงพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชาติพันธุ์ การสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชน โดยได้เสริมสร้างความรู้สึกของชุมชนในประเทศจีนให้ตระหนักถึงเสถียรภาพทางสังคมและเสถียรภาพในระยะยาวในซินเจียง

๒. การสร้างพื้นที่ทดลองควรยึดถือตามแนวคิดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่ของสี จิ้นผิง (以习近平新时代中国特色社会) และใช้เจตนารมณ์ของการประชุมใหญ่แห่งชาติชุดที่ ๑๙ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒ - ๕ ของการประชุมคณะกรรมการกลางชุดที่ ๑๙ รวมทั้ง Xinjiang Work Forum โดยใช้ยุทธศาสตร์ของพรรคฯ อย่างเต็มที่และถูกต้องในการปกครองซินเจียงในยุคใหม่ ยึดมั่นในเป้าหมายโดยรวมของงานของซินเจียง ยึดมั่นในความเป็นผู้นำโดยรวมของพรรค ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ความสามัคคีและความมั่นคง การฟื้นฟูวัฒนธรรม ตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งของซินเจียงและการสร้างระยะยาวของข้อกำหนดในการพัฒนาคุณภาพที่ขับเคลื่อนโดยการส่งเสริมการก่อสร้างพื้นที่หลักของเส้นทางสายไหมทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ กับข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ของซินเจียงในความร่วมมือกับเอเชียกลางในการปลดปล่อยความคิดทดลองก่อนมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ระบบ อีกทั้งกลไกเสริมสร้างการเชื่อมต่อโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีข้อได้เปรียบ เพื่อการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การส่งเสริมการสร้างอารยธรรมในระบบนิเวศ การประสานงานการพัฒนาเมืองและชนบท โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างเขตนำร่องให้เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม (丝绸之路经济带 / Silk Road Economic Belt) ซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญในการกระชับความร่วมมือกับประเทศในเอเชียกลางและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน อันจะเป็นการการเติบโตใหม่เพื่อขจัดอุปสรรคสำคัญในการรักษาพรมแดนและความมั่นคงของมาตุภูมิ

๓. รัฐบาลประชาชนของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์และหน่วยงานในซินเจียง ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรและความเป็นผู้นำในการก่อสร้างพื้นที่ทดลองอย่างมีประสิทธิผล โดยปรับปรุงกลไกการทำงาน ชี้แจงการแบ่งงานและดำเนินการตามความรับผิดชอบ โดยส่งเสริมการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ทดลองอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนโดยรวมสำหรับการก่อสร้างเขตทดลอง และแผนพิเศษที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ด้วยการเสริมสร้างความเชื่อมโยงกับแผนภาคพื้นดินและอวกาศที่เกี่ยวข้อง แผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และแผนทรัพยากรน้ำที่ครอบคลุม รวมทั้งสำรวจและส่งเสริมการบูรณาการแผนต่างๆ อย่างจริงจัง ทั้งนี้ การวางแผนและการก่อสร้างเขตนำร่องควรดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรการที่ใช้น้ำ การเสริมสร้างการสาธิตแหล่งน้ำ การเสริมสร้างข้อจำกัดที่เข้มงวดในการวางแผนรูปแบบและขนาดอุตสาหกรรมตามสภาพทรัพยากรน้ำ ตลอดจนเรื่องสำคัญ นโยบายสำคัญและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการก่อสร้างเขตนำร่องจะต้องถูกส่งเพื่อขออนุมัติตามขั้นตอน

๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของคณะรัฐมนตรีควรเพิ่มการสนับสนุนสำหรับการสร้างพื้นที่นำร่องให้สอดคล้องกับการแบ่งหน้าที่ รวมทั้งให้คำแนะนำและการปรับรูปแบบในการวางแผน การกำหนดนโยบายการลงทุนและการจัดเตรียมโครงการที่เกี่ยวข้อง โดยทุกหน่วยงานควรเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงาน การชี้แนะและช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาที่พบในการสร้างเขตนำร่องอย่างมีประสิทธิผล การประสานการปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง และสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ดีสำหรับการพัฒนาเขตนำร่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติควรเสริมสร้างการวางแผนและการประสานงานโดยรวม การติดตามวิเคราะห์กำกับและตรวจสอบการก่อสร้างเขตนำร่อง ตลอดจนส่งเสริมประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในการก่อสร้างเขตนำร่อง และรายงานประเด็นสำคัญต่อคณะรัฐมนตรีอย่างทันท่วงที

 


บทสรุป การที่รัฐบาลประชาชนของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติเพื่อจัดตั้งเขตนำร่องการพัฒนาและการเปิดที่สำคัญในตาเฉิงซินเจียงดังกล่าวนั้น อยู่ภายใต้ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีของจีน ซึ่งได้เผยแพร่เอกสารเรื่องนี้ออกสู่สาธารณะเมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๖๓

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.mfa.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1847512.shtml และเว็บไซต์ https://weibo.com/2286908003/JE3QYBBpP?type=comment#_rnd1611195785568 รวมทั้งเว็บไซต์ http://www.chinaembassy.se/chn/zgxw/t1831910.htm และเว็บไซต์ https://www.dw.com/zh/中国使馆推文被删-新疆政府为其人口政策辩护/a-56193407 ตลอดจนเว็บไซต์ http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-12/15/content_5569563.htm และเว็บไซต์ https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202007210184.aspx?utm_source=LINE&utm_medium=share&utm_campaign=lineuser รวมถึงเว็บไซต์ http://www.vijaichina.com/articles/1078 )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box