ทิศทางความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นจีน

18 February 2021
Source: 
Vijaichina

 

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 


๑. ข้อมูลล่าสุดของศูนย์รับฝากและหักบัญชีหลักทรัพย์จีน (中国证券登记结算有限责任公司 / China Securities Depository and Clearing Corporation Limited) ณ เดือน ธ.ค.๖๓ จำนวนนักลงทุนในตลาดหุ้นจีนมีมากถึง ๑๗๗.๗ ล้านคน โดยมีนักลงทุนใหม่มากกว่า ๑๘ ล้านคนในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น ๓๖% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดทั้งปี จำนวนนักลงทุนใหม่ในเดือน ก.ค.๖๓ อยู่ในระดับสูงสุด ซึ่งสูงถึง ๒.๔๒๖๓ ล้านคน เพิ่มขึ้น ๑๒๓.๖๔% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

๒. ตลาดหุ้นจีนมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยปัจจัยหลักที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของตลาดหุ้นจีน ได้แก่ การเติบโตของเศรษฐกิจจีน โดยในปีที่แล้วเศรษฐกิจจีนขยายตัว ๒.๓% นับเป็นประเทศเศรษฐกิจหลักเพียงประเทศเดียวที่มีการเติบโตในปีที่ผ่านมา สำหรับในปีนี้ ไอเอ็มเอฟคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวสูงถึง ๘.๑% และหากลงลึกในรายละเอียดของการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีที่ผ่านมาจะพบว่า ภาคการผลิตยังคงขยายตัวได้ดี ในขณะที่ภาคบริการซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุด หดตัวเล็กน้อยตามการหดตัวในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมและร้านอาหาร ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของโควิด-๑๙ ในขณะที่ภาคบริการที่กลับเติบโตอย่างโดดเด่นได้แก่ หมวดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลจีนที่ต้องการให้จีนเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี

 


บทสรุป หลังจากในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา จีนได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงครามการค้ากับสหรัฐฯ ในด้านการลงทุน รัฐบาลจีนจึงมีมาตรการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ช่วยสนับสนุนให้มีเงินลงทุนไหลเข้าตลาดหุ้นจีนมากขึ้น

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/2021-02/14/c_1127099587.htm และเว็บไซต์ https://www.dw.com/zh/imf%E7%9C%8B%E5%A5%BD2021%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%B0%86%E5%A2%9E%E9%95%BF81/a-56349700 รวมทั้งเว็บไซต์ http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm และเว็บไซต์ https://www.barings.com/cn/guest/viewpoints/investment-outlook-on-hong-kong-china-equities ตลอดจนเว็บไซต์ https://www.sohu.com/a/446339130_507132 และเว็บไซต์ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/922185?anf= )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box