ความร่วมมือด้านการค้าระหว่างจีน-สหภาพยุโรป ได้ทำให้จีนขยับขึ้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรปแทนที่สหรัฐฯ เป็นครั้งแรก

21 February 2021
Source: 
Vijaichina

 

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าระหว่างจีน-สหภาพยุโรป ได้ทำให้จีนขยับขึ้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรปแทนที่สหรัฐฯ เป็นครั้งแรก ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 


๑. การที่จีนขยับขึ้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรปไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ทั้งนี้ เนื่องจากหลายปีมานี้ขนาดของการค้าจีน-สหภาพยุโรปขยายตัวอย่างมั่นคง พร้อมไปกับความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กันระหว่างสองฝ่ายที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติสหภาพยุโรป (欧盟统计局) ได้ระบุว่า ยอดการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับจีนของสหภาพยุโรปในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ล้วนเติบโตขึ้น ทำให้จีนขยับขึ้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่สุดของสหภาพยุโรปแทนที่สหรัฐฯ เป็นครั้งแรก

๒. ความสำเร็จดังกล่าวได้มาอย่างไม่ง่ายนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลาง “พายุ” (“逆风”) ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ รวมทั้งการเผชิญกับระบบอนุรักษ์นิยมและการค้าระหว่างประเทศที่ซบเซา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การค้าระหว่างจีน -สหภาพยุโรป ยังคงทวนกระแสลมได้ โดยการใช้ “ความแข็งแกร่งดั่งวัว” (“牛劲”) ดันการค้าทวิภาคีขึ้นสู่ระดับใหม่ โดยร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านห่วงโซ่อุปทานโลกและกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

๓. ข้อสังเกต การมุ่งไปข้างหน้าในยุคหลังการแพร่ระบาด โดยเฉพาะการที่ได้มีการเจรจาข้อตกลงการลงทุนตามกำหนดข้อตกลงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จีน - สหภาพยุโรป ทำให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน - สหภาพยุโรปนำไปสู่โอกาสใหม่ที่กว้างขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสใหม่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน - สหภาพยุโรป จึงเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากขึ้น

 


บทสรุป ความร่วมมือระหว่างจีน-สหภาพยุโรปนั้น ไม่เพียงแต่มีผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้น หากยังมีจุดยืนตรงกันในด้านการรักษาระบบพหุภาคี กระแสโลกาภิวัติทางเศรษฐกิจ รวมถึงเชิดชูการเปิดเสรีและการค้าเสรี ตลอดจนคัดค้านระบบอนุรักษ์นิยม จึงทำให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าจีน-สหภาพยุโรปคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่ง โดยจะเป็น “เครื่องยนต์คู่” (“双引擎”) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.gov.cn/xinwen/2021-02/18/content_5587526.htm และเว็บไซต์ http://news.cnwest.com/szyw/a/2021/02/18/19508819.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box