ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะช่วยในการดำเนิน "การเปลี่ยนแปลงที่งดงาม“ (“华丽蜕变”) ต่อการฟื้นฟูชนบทในพื้นที่ยากจน

03 April 2021
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะช่วยในการดำเนิน "การเปลี่ยนแปลงที่งดงาม“ (“华丽蜕变”) ต่อการฟื้นฟูชนบทในพื้นที่ยากจน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. "แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔" (“十四五”) และโครงร่างของเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า การรวมและการขยายผลของการบรรเทาความยากจนควรเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิผลกับการฟื้นฟูชนบท ในขั้นตอนใหม่ของการพัฒนาประเทศของจีน โดยจะจัดตั้งและปรับปรุงกลไกความช่วยเหลือสำหรับประชากรที่มีรายได้น้อยในชนบทและพื้นที่ด้อยพัฒนาเพื่อรักษาเสถียรภาพโดยรวมของนโยบายความช่วยเหลือที่สำคัญรวมทั้ง การลงทุนทางการเงินและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่บรรเทาความยากจนต่อไป

๒. เว้ย เป่าหลิน (魏宝琳) หัวหน้าแผนกข้อมูลของการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (大数据管理局数据科科长 ) ของเมืองเสียนหยาง (咸阳市) มณฑลส่านซี (陕西省) กล่าวว่า หลังจากได้รับข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าแล้วเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือระดับรากหญ้าจะติดตามได้ทันเวลาและติดตามการจัดการความช่วยเหลือในลักษณะที่กำหนดเป้าหมาย เพื่อรวบรวมและปรับปรุงผลลัพธ์ของการบรรเทาความยากจนโครงร่าง "แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔" เสนอเพื่อสร้างและปรับปรุงกลไกระยะยาวสำหรับการรวมและขยายผลการบรรเทาความยากจน รวมทั้งปรับปรุงการติดตามความเคลื่อนไหวของการป้องกันการกลับไปสู่ความยากจน ตลอดจนกลไกการช่วยเหลือที่แม่นยำและดำเนินการตรวจสอบคนยากจนที่มีแนวโน้มกลับสู่ความยากจน

๓. ในการติดตามประเมินผลช่วง "แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๓" (“十三五”) ที่มีการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมในการบรรเทาความยากจนในภาคอุตสาหกรรม ทำให้รายได้สุทธิต่อหัวของคนยากจนที่มีบัตรลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก ๒,๙๘๒ หยวนในปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) เป็น ๑๐,๗๔๐ หยวนในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ซึ่งเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อปี ๒๙.๒% โดยในอีก ๕ ปีข้างหน้า รัฐบาลจีนจะดำเนินการเพาะปลูกระยะยาวและสนับสนุนอุตสาหกรรมในพื้นที่บรรเทาความยากจนเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถในการพัฒนาจากภายนอกและเน้นความยั่งยืน

 

บทสรุป ในการเน้นสนับสนุนอุตสาหกรรมในพื้นที่บรรเทาความยากจนดังกล่าวนั้น นายเหยียน ตงฉวน (严东权) รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการพัฒนา (发展规划司副司长) ของกระทรวงเกษตรและกิจการชนบท (农业农村部) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรปรับรูปแบบอุตสาหกรรมให้เหมาะสมและส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด ในขณะเดียวกันให้รักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายความช่วยเหลือด้านอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตามโครงการ รวมทั้งเร่งแก้ไขข้อบกพร่องด้านเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่บรรเทาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรม

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://china.huanqiu.com/article/42UMMnPB6oV )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box